Lukion järjestyssääntöjen tavoitteena on taata jokaiselle turvallinen, rauhallinen ja viihtyisä opiskeluympäristö.

Niissä asioissa, joista ei järjestyssäännöissä erikseen mainita, noudatetaan voimassa olevia lakeja, asetuksia ja säädöksiä sekä muita lukion antamia ohjeita. Lukion järjestyssäännöt ovat toimintaohjeita.

1. Työrauha

Jokaisella lukioyhteisön jäsenellä on oikeus häiriöttömään työskentelyyn sekä velvollisuus ottaa huomioon muiden työskentelymahdollisuus sekä edistää niitä.

Opiskeluun kuulumattomien esineiden käyttäminen oppitunneilla on kielletty.

Kännyköitä ja muita tieto- ja viestintätekniikan välineitä voidaan käyttää opetustilanteissa opettajan luvalla.

2. Turvallisuus

Jokaisella lukioyhteisön jäsenellä on velvollisuus edistää turvallisuutta omaa turvallisuuttaan vaarantamatta.

Teräaseiden ja tulentekovälineiden ym. vaaraa aiheuttavien välineiden tuominen lukioon tai lukion tapahtumiin on kielletty.

3. Omaisuuden suoja

Jokaisella lukioyhteisön jäsenellä on vastuu henkilökohtaisesta omaisuudestaan sekä velvollisuus käsitellä lukion ja toisen omaisuutta huolellisesti.

Jos opiskelija vahingoittaa lukion tai toisen opiskelijan omaisuutta tahallisesti tai huolimattomasti, hän on korvausvelvollinen. Vahingosta on ilmoitettava opettajalle.

Jokainen lukioyhteisön jäsen on vastuussa siitä, että lukion tilat säilyvät siisteinä ja viihtyisinä.

4. Käyttäytyminen

Lukiossa tulee käyttäytyä asiallisesti ja kohteliaasti ja ottaa toiset huomioon. Annetut tehtävät on suoritettava tunnollisesti.

Lukion toimintaan liittyviä tilaisuuksia ovat lukion järjestämät tilaisuudet, kuten retket, tutustumiskäynnit tms. Tilaisuuksissa noudatetaan lukion omia ja vierailukohteen antamia sääntöjä.

Toisen ihmisen fyysinen ja henkinen vahingoittaminen, väkivalta, kiusaaminen ja häirintä on kielletty.

Tupakan, tupakointivälineiden, alkoholin, huumausaineiden ja nuuskan tuominen lukioon ja lukion tapahtumiin on kielletty. Myös niiden hallussapito ja käyttäminen kouluaikana on kielletty.

5. Opetukseen osallistuminen

Opiskelijan tulee osallistua opetukseen säännöllisesti. Opiskelijan tulee suorittaa annetut tehtävät tunnollisesti ja määräaikaan mennessä. Opiskelija on velvollinen hankkimaan opiskelussa tarvittavat materiaalit ajoissa. Poissaolo on sallittua vain sairauden tai myönnetyn luvan perusteella. Oppitunnille tullaan aikataulun mukaisesti.

6. Kurinpito

Opetusta häiritsevä opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi opetustilasta.

Opiskelijalle, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo järjestystä tai menettelee vilpillisesti, voidaan antaa kirjallinen varoitus. Vakavasta rikkomuksesta voi seurata määräaikainen lukiosta erottaminen.

7. Vaaratilanteet

Vaaratilanteissa toimitaan opettajan antamien ohjeiden ja kiinteistön turvallisuussuunnitelman mukaisesti.

8. Kuvaaminen

Koulupäivän aikana on ehdottomasti kiellettyä kuvata tai tallentaa mitään kiusaamiseen, väkivaltaan tai muuhun epäasialliseen käytökseen viittaavaa. Tämänkaltaista materiaalia ei myöskään saa jakaa missään sosiaalisen median alustoilla. Tällainen kuvaaminen voidaan tulkita salakatseluksi tai yksityiselämän loukkaamiseksi, ja se on ehdottomasti kiellettyä.

Vilppi ja vilpin yritys

Vilppi (esim. lunttaus) kokeessa johtaa kurssisuorituksen hylkäämiseen. Myös tutkielman tai esitelmän tekemisessä vilpillinen toiminta (esim. plagiointi) johtaa kurssin hylkäämiseen. Kyseiset tapaukset saatetaan huoltajien tietoon. Opiskelija saa tällöin kirjallisen varoituksen.

Vilppi digitaalisessa kokeessa

Mikäli vahingossa sammutat koneesi kesken koetta älä buuttaa sitä vaan ilmoita siitä valvojalle ja buuttaatte koneen yhdessä koejärjestelmään.

Koneen buuttaaminen itsenäisesti lasketaan aina vilpin yritykseksi ja se näkyy myös lokitiedostossa. Vilpinyritys kokeessa johtaa aina kokeen hylkäämiseen ja varoitukseen.

Mikäli koe pidetään sähköisenä (muu kuin abittikoe, esim Otavan koe) on netti periaatteessa käytössä. Tällöin vilpin yritykseksi määritellään muulla kuin koesivulla käyminen. Samoin mm. selaimen historian tyhjentäminen lasketaan vilpiksi

Jos kokeessa tapahtuu jotain “ylimääräistä” (lue: teet vahingossa jotain, jota et aikonut tehdä), niin ota heti yhteys valvojaan, jottei sinua turhaan epäillä.

Kurinpitokeinot ja menettelytavat

Lukiolain 21 §:n 3 momentin mukaan (629/1998, muutettu lailla 1268/2013) koulutuksen järjestäjän tulee laatia ja ohjeistaa opetussuunnitelman yhteydessä suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista.

Janakkalan lukion kurinpitokeinot