Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on kuntalain (410/2015) 23 §:n mukaan oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Lisäksi kunnan palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa.

Aloite tehdään kirjallisesti ja sen tulee sisältää aloitteen tekijän yhteystiedot sekä tieto siitä, mille toimielimelle aloite on osoitettu.

Aloitteen voi tehdä

  • kuntalaisaloite.fi -verkkopalvelussa
  • sähköpostitse (kirjaamo@janakkala.fi)
  • kirjeitse (Janakkalan kunta, Juttilantie 1, 14200 Turenki)

Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Jos aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, asia on otettava käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta.