Viisaiden liikkumisvalintojen edistäminen, niin liikenneturvallisuuden, terveyden kuin ympäristön näkökulmasta, on yksi kunnan avaintehtävista, eli kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämistä. Kullakin kunnan toimialalla on omat tehtävänsä ja mahdollisuutensa edistää kuntalaisten viisaita liikkumisen valintoja. Toisaalta myös eri toimialojen yhteistyö on tarpeen ja monen liikkumiseen liittyvän haasteen osalta luontevaa. Tavoitteena on tarjota jokaiselle kuntalaiselle edellytykset, osaaminen ja motivaatio tehdä vastuullisia ja turvallisuuteen tähtääviä liikkumisvalintoja.

  • Kunnan teknisten- ja ympäristöpalvelujen tehtävänä on turvata terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä elinympäristö niin kuntalaisille kuin satunnaisille ohikulkijoille. Kunnan kaavoituksen ja palveluiden suunnittelun perusteella määrittyy pitkälti se, miten asuminen, peruspalvelut ja muut tärkeät päivittäiset toiminnot sijoittuvat, ja miten turvallisesti ja mielekkäästi liikkuminen eri kulkutavoilla, etenkin kävellen ja pyöräillen, on hoidettavissa. Turvallista ja vastuullista liikkumista tukevat liikenneympäristön ratkaisut ja joukkoliikennepalvelut syntyvät mm. kunnan ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) yhteistyönä.
  • Kunnan eri toimialat yhdessä vastaavat liikennekasvatuksesta ja viestinnästä. Viisaan liikkumisen tieto- ja arvoperusta ja liikenteessä selviytymisen perusvalmiudet luodaan elinikäisellä liikennekasvatuksella, joka tavoitetilanteessa alkaa jo ennen ihmisen syntymää ja jatkuu katkeamattomana seniori-ikään saakka. Lähtökohdat liikennekasvatustyölle ovat hyvät, sillä kunnan palveluiden ja tiedotuskanavien kautta on mahdollista tavoittaa lähes kaikki liikkujaryhmät.

Viisaan liikkumisen ryhmä (liikenneturvallisuustyöryhmä)

Janakkalan kunnassa toimii poikkihallinnollinen Viisaan liikkumisen ryhmä (liikenneturvallisuustyöryhmä), jonka tehtävänä on edistää vastuullista ja turvallista liikkumista. Työryhmässä on edustus kunnan eri hallintokunnista sekä mm. poliisista, Liikenneturvasta ja liikennöitsijältä. Työryhmä kokoontuu 4–5 kertaa vuodessa.

Liikenneturvallisuustyöryhmän toiminnan painopiste on liikennekasvatukseen ja -viestintään liittyvissä toimenpiteissä, mutta myös liikenneympäristön parannustarpeisiin ja liikenteen valvonnan kohdentamiseen otetaan kantaa. Mikäli haluat tuoda työryhmän tietouteen liikenneturvallisuuteen tai muita liikkumiseen liittyviä ongelmia, hyödynnäthän kunnan palautekanavaa (valitse teemaksi liikenneturvallisuus).

 Työryhmän päätehtäviä:

  • Varmistaa, että liikenneturvallisuus ja siihen vaikuttavat tekijät sekä eri ikä- ja liikkujaryhmien tarpeet tulevat huomioiduksi kaikissa kunnan toiminnoissa, suunnitelmissa ja strategioissa.
  • Aktivoida liikenneturvallisuustyötä kaikilla hallinnonaloilla sekä niiden alaisissa yksiköissä ja sidosryhmissä.
  • Suunnitella, organisoida ja toteuttaa paikalliseen liikennekasvatukseen, valistukseen ja tiedotukseen liittyviä toimenpiteitä: tapahtumia, tempauksia, koulutustilaisuuksia, seminaareja, tietoiskuja, jne.
  • Edistää liikenneympäristön parannusten toteutumista ja ottaa kantaa asukkailta ja sidosryhmiltä tuleviin liikennejärjestelyjä koskeviin aloitteisin ja palautteisiin.
  • Jakaa tietoa kestävän ja turvallisen liikkumisen hyödyistä ja ennaltaehkäisevän työn sisällöstä asukkaiden, päättäjien, kunnan henkilöstön ja alueella toimivien tahojen keskuudessa.
  • Seurata kunnan liikenneturvallisuustilanteen (onnettomuudet, liikenneasenteet) ja liikkumistottumusten (kestävän liikkumisen rooli) kehittymistä

Linkit