Pukalinkallion, Luulionvuoren ja Laurinmäen luonnonsuojelualueet etenevät

Tekninen lautakunta päätti hyväksyä (14.11.) Ely-keskuksen esittämät luonnonsuojelualueiden perustamiset Luulionvuorelle, Pukalinkalliolle ja
Laurinmäelle. Seuraavaksi asia etenee ympäristöministeriön hyväksyttäväksi. Ympäristöministeri päättää valtuudet korvausten maksamiselle.
Suojeltavat alueet:
Pukalinkallio (pinta-ala n. 14,1 ha): Lehtomaista kangasta, tuoretta kangasta, havaittu lahokaviosammalta (direktiivilaji).
Luulionvuori (pinta-ala n. 20 ha): Kuivahkoa ja kuivaa kangasta, lahopuustoa, jalopuulehtoa, länsirinteessä metsälehmuksia.
Laurinmäki (Räikälä, pinta-ala n. 12 ha): Monimuotoinen kulttuurivaikutteinen metsäalue, tavanomaisempia metsätalousmetsiä, vanhempia ja luontoarvoiltaan todennäköisesti arvokkaita metsiä, lähde, puustoisia perinnemaisemia sekä kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita.
Alueet tulevat osaksi Metso-ohjelmaa, jonka tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen ja vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys. METSO-ohjelmassa suojelu perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen ja sitä toteutetaan pysyvin ja määräaikaisin keinoin. Vapaaehtoisella suojelulla turvataan puuston rakennepiirteiltä edustavia ja lajistoltaan monimuotoisia metsäluonnon elinympäristöjä.
Luonnonsuojelualueille tehdään yleensä hoitosuunnitelma yhteistyössä maanomistajan, ELY-keskuksen sekä metsähallituksen kesken. Hoitosuunnitelmassa sovitaan tehtävät hoitotyöt ja niiden toteutus.
Kartat alueista löytyvät teknisen lautakunnan esityslistan liitteistä.