Mitä tuetaan kun tuetaan vanhemmuutta?

Vaikka vanhemmilla on ensisijainen ja kokonaisvaltainen vastuu lapsesta, niin vanhemmuutta ei ole tarkoitus toteuttaa yksin. Sen olennainen osa on yhteistoiminta muiden aikuisten kanssa. Hyvä arki lapselle luodaan aikuisten hyvien kohtaamisten ja tasavertaisen vuorovaikutuksen avulla kaikissa lapsen kasvuympäristöissä.  Nykyelämän haasteet kohdataan yhteisöllisesti yhdessä ratkaisuja hakien.

Perhekeskus kehittää lapsi- ja perhelähtöisiä ennakoivia ja ehkäiseviä toimintamuotoja ja varhaista tukea perheiden yksilöllisiin tarpeisiin. Kaikkien lapsen elämään vaikuttavien aikuisten ja lapsen on viisainta toimia yhdessä. Perhekeskuksen verkostossa on tarvittaessa mahdollista tiivistää ja laajentaa ammattilaisten yhteistoiminta kumppanuudessa vanhempien kanssa.

Vanhemmuudella on paljon tärkeitä tehtäviä ja siksi vanhemmuuteen kohdistuu myös paljon yhteiskunnan odotuksia ja ympäristön paineita. Vanhemmuutta tarkastellaan mm. organisaatioiden, kuten terveydenhuollon tai koulun, näkökulmasta. Sosiaalinen media lisää vertailua ja sitä kautta oman perhe-elämän ja kasvatuksen epärealistisen kriittistä arviointia. Perhekeskus rakentaa yhdessä inhimillistä ja hyväksyvää kulttuuria, jossa myös vanhemmuuden tuki muuttuu monimutkaistuvan todellisuuden mukana vanhemman tarpeita vastaavaksi.

Kaikkien odotusten, paineiden ja vertailun keskellä olemme muistuttamassa, että vanhemmuudessa parasta on viettää mukavaa aikaa lapsen kanssa ja iloita hänen kanssaan elämän riemusta omalla tavalla ilman suorituspaineita. Tämän toteutumisen esteitä voimme yhdessä poistaa.  Lapsen näkökulma vanhemmuuteen on kaikkein tärkein.

Läsnäolo ja ilo lapsesta  

Perhekeskus nostaa vanhemmuuden voimavaroja ja hyvinvoinnin lähteitä esille. Huolten rinnalla tuodaan näkyville ilo lapsesta ja perheen kanssa olemisesta sekä kyky olla läsnä ja nauttia arkisista myönteisistä tunteista.

Perhekeskus tukee vanhemmuutta vahvistamalla koettua hyvinvointia, luomalla tilaa ja mahdollisuuksia osallisuuteen ja toimijuuteen perheen omista lähtökohdista. Perheen ja muiden kasvuympäristöjen aikuisten kanssa luodaan ympäristöjä, jossa lapsi ja nuori voi kokea olevansa tervetullut ja arvostettu juuri sellaisena kuin on.

Omannäköinen perhe-elämä ja oma identiteetti

Erilaisuus nähdään rikkautena ja monimuotoisuutta arvostetaan. Tavoitteena on, että jokaisen on mahdollista kokea omalla tavalla lapsi ja vanhemmuus mielekkäänä ja merkityksellisyyttä tuovana asiana ilman ympäristön paineiden ja kasvatusvastuun muuttumista taakaksi.

Vanhemmuus on yksi osa omaa identiteettiä, joka muuttuu tai kehittyy vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Läheiset ihmissuhteet ovat merkittävä vanhemmuuden voimavara. Erilaiset ihmissuhteet (puolisot, kumppanit, ystävät, lähiomaiset) täydentävät toisiaan, korvaavat toisiaan ja rakentavat eri elämänvaiheissa perheen omaa verkostoa.

Arjen sujuvuus ja resilienssi  

Tavoitteena on, että tuki ja apu ovat perheille helposti saavutettavissa tarvittaessa yllättävissäkin elämäntilanteissa. Arjen sujuvuutta tuetaan jo ennakkoon erilaisin tavoin kuten esim. Lapset puheeksi –menetelmällä ja vertaisryhmillä. Perheen pärjäävyyden ytimessä ovat rutiinit, arkiset teot, tunteiden jakaminen ja verkostot.

Kohtaamispaikka -toiminta ja vertaisryhmät auttavat vanhempia verkostoitumaan. Tavoitteena on rakentaa yhteisöllistä tukea paikallisista lähtökohdista.

Päivi Mustonen
psykologi

Jaana Hymmi
perhekeskuksen toiminnanjohtaja