Janakkalan kunta suhtautuu myönteisesti uusiutuvan energian käytön lisäämiseen 

Tulevaisuus vaatii monipuolisia uusiutuvia ja puhtaita energian tuotantomuotoja. Yksi näistä on aurinkovoima, jonka käyttöä useat kunnat ja kaupungit kartoittavat tällä hetkellä. Myös Janakkalan kunta suhtautuu aurinkovoiman tuottamiseen sekä eri tuotantotapojen kartoittamiseen myönteisesti.

Keskusteluja aurinkoenergian tuotannosta avataan kuntien, yrityksien ja yksityisien suuntaan tiedustelemalla, onko aurinkovoiman kehittämiseen kiinnostusta. Yhteydenottoja tekevät yritykset itse tai yhteistyökumppanien kautta, mutta myös maanomistajat ottavat suoraan yhteyttä energiayhtiöihin. Lähtökohtana hankkeen synnylle pitää alusta asti olla maanomistajan kiinnostus asiaan ja halu neuvotella energiayhtiön kanssa. 

Janakkalassa vireillä olevissa ja tulevissa aurinkovoimahankkeissa ei ole kyse kunnan hankkeista, vaan yrityksen tai yhtiön. Lähtökohtaisesti maanomistajilla on oikeus suunnitella ja tarjota omia maitaan muuhunkin tarkoitukseen kuin maa- tai metsätalouteen. Kunta on lopulta lupien käsittelijänä ja ehtojen asettajana, jos hakemukset saapuvat kuntaan käsiteltäväksi. Yhteistyötä tehdään ja keskusteluja käydään esim. hankealueen rajauksesta ja eri asioiden huomioimisesta hankkeessa niin kunnan ja hanketoimijan kanssa kuin myös muiden viranomaistahojen. Lupien haun ja tarvittavien selvitysten laadinnan hoitaa energiayhtiö konsulttien avustamana.  

Hankkeen suunnittelun edetessä energiayhtiö tiedottaa asiasta parhaaksi katsomallaan tavalla, ja hankkeen koosta riippuen järjestää naapurustolle kuulemistilaisuuden yhdessä kunnan kanssa. Hanketta suunniteltaessa naapuruston on oleellista olla yhteydessä aurinkovoimalaa suunnittelevaan energiayhtiöön tai heidän konsulttiinsa antaakseen mielipiteensä hankkeesta. Hanketoimijan tai konsultin voi myös pyytää maastokäynnille katsomaan ja keskustelemaan oman asuinpaikan huomioimisesta aurinkovoimalan läheisyydessä. Neuvoteltavia asioita voivat olla esim. aurinkopaneeleiden sijoittamisen etäisyys omasta kiinteistöstä tai alueen maisemointi omaan kiinteistöön nähden. Virallisen kuulemisen aika tulee suunnittelutarveratkaisuhakemuksen jätön jälkeen. Uusiutuvien energiahankkeiden luvitus tapahtuu tällä hetkellä pitkälti suunnittelutarveratkaisuiden ja sen jälkeen rakennuslupien kautta. 

Hämeen liitto on saanut ympäristöministeriöltä valtionavustusta Kanta-Hämeen vihreän uusiutuvan energian selvityksen laadintaan. Avustuksella edistetään vihreää siirtymää ja hallitusohjelmatavoitteita Suomen hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen vaatii luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä merkittäviä investointeja vihreään siirtymään. Selvitystyöllä pyritään vihreän teknologian investointien helpottamiseen Kanta-Hämeen alueella.