Ilmastotekokysely: Kunnan toivotaan näyttävän esimerkkiä

Vastauksia kuntalaisille suunnattuun ilmastotekokyselyyn tuli 262 kappaletta.

Suurin osa kyselyyn vastanneista oli iältään 25–64-vuotiaita. Kyselyn perusteella janakkalalaiset tekevät arjessaan kasvihuonekaasupäästöjä vähentäviä toimia ja kiinnostusta lisätoimenpiteiden toteuttamiselle ilmeni. Suurimpana esteenä toimien toteuttamiselle pidettiin heikkoa taloudellista tilannetta, koska esimerkiksi aurinkopaneeleiden hankinta tai lähiruoan suosiminen koettiin arvokkaiksi hankinnoiksi.

Kuntalaisten toteuttamista ilmastoteoista nousi eniten esiin veden ja sähkön käytön vähentäminen, asunnon lämmitysmuodon vaihtaminen, ulkomaan matkailun vähentäminen, jätteiden lajittelu, ruokajätteen syntymisen minimointi sekä pölyttäjäystävällisten kasvien istutus. Ilmastonmuutokseen sopeutuvana toimena vastaajien keskuudessa korostui varautuminen talvikauden liukkauteen. Kuntalaiset toivoivat, että heille annettaisiin kunnan toimesta enemmän taloudellisia kannustimia, jotta he voisivat tehdä nykyistä enemmän omassa arjessaan kasvihuonekaasupäästöjä vähentäviä toimia.

Vapaamuotoisia palautteita kyselystä tuli yhteensä 54 kappaletta. Vastauksissa korostui erityisesti tarve parantaa joukkoliikennettä sekä kevyen liikenteen toimivuutta ja turvallisuutta. Tuli lukuisia erilaisia toiveita kuten, että kunta järjestäisi aiheeseen liittyvää tiedotusta ja kampanjointia enemmän, avohakkuut lopetettaisiin, kunnan kiinteistöjen ja haja-asutusalueiden jätteiden lajittelua parannettaisiin, kaavoituksessa otettaisiin huomioon aurinkopaneelien suunta etelään ja hiilensidontaa sekä kasvisruokailua lisättäisiin.

Osa vastaajista oli tyytymättömiä, epäili ilmastotoimenpiteiden järkevyyttä, kustannuksia ja sitä onko toimilla oikeasti merkitystä. Suurin osa saadusta palautteesta oli myönteistä, jossa ilmeni vahvasti toiveikkuus siitä, että kunta ryhtyisi ilmastotoimiin positiivisessa hengessä. Pidettiin tärkeänä, että kunta toimisi hyvänä esimerkkinä, niin päätöksenteossa kuin muissa toimissaan.

Suuret kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille. Yhteystietonsa jättäneiden kesken arvottiin kahden hengen elokuvalippupaketti Tervakosken Kinoon. Sen voitti Lotta Partanen, onnea!

Voit tutustua kyselyn vastauksiin tarkemmin täällä.
Kunnan ilmastotyön etenemistä voit seurata jatkossa täällä.