Ruoppausilmoitus ja vesistörakentaminen

Ruoppaus- ja niittoilmoitus

Ilmoitus vesirakennustyön aloittamisesta, esimerkiksi ruoppauksesta tai vähäistä suuremmasta niitosta, tulee tehdä vähintään kuukautta ennen töiden aloittamista ELY-keskukselle (Vesilaki).

Ilmoituksessa selvitetään vesialueen omistajat ja pyydetään näiltä kirjallinen suostumus vesirakennustyöhön. Vesirakennustyö voi häiritä naapureita ja muita järven käyttäjiä, joten toimenpiteistä tulee neuvotella vähintään rajanaapurien, vesialueen osakaskuntien ja järven vesiensuojeluyhdistyksen kanssa, joilta olisi myös hyvä saada suostumus kirjallisena. Ruoppausten suorittamisen ajankohdassa olisi hyvä huomioida virkistyskäyttö ja vaikutukset linnustoon ja kalastukseen.

Lisätietoja ympäristöhallinnon sivuilta ja lomakkeet

 

Vesistörakentaminen

Vesistörakentaminen edellyttää aina vähintään ilmoitusta ELY-keskukselle. Ympäristön- ja luonnonsuojelun näkökohdat ovat tärkeitä vesistöhankkeissa. Vesistörakentamista ohjaa vesilaki ja maankäyttö- ja rakennuslaki. Kunnan rakennusjärjestyksessä on määritelty laitureiden ja muiden maisemaa tai vesirajaa muuttavien rakennelmien luvanvaraisuus. Laiturin rakentamiseen lisätietoja rakennusvalvonnasta.