Yksinyrittäjän avustus 2020

Haku on päättynyt 30.9.2020

Yksinyrittäjän avustus 2020

Yksinyrittäjä hakee avustusta yrityksen kotikunnastaan (YTJ-rekisterin mukainen kotikunta).
Yksinyrittäjän avustuksessa kyse on 2 000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot.
Kertakorvausta myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa. Korvausta ei siten katsota yrittäjän yrityksestä saamaksi tuloksi. Osin tämän korvauksen avulla yksinyrittäjän on tarkoitus selviytyä koronavirusepidemian aiheuttamasta haastavasta taloustilanteesta.

Kertakorvaus voidaan myöntää 16.3.2020 alkaen syntyneisiin kustannuksiin ja avustuksen viimeinen hakupäivä on 30.9.2020. Janakkalalle on varattu avustusta tällä hetkellä(14.4.2020) 612 336 euroa.

Kenlle avustus on tarkoitettu?

Yksinyrittäjäavustusta voidaan myöntää yksityisille elinkeinonharjoittajalle tai toiminimille, kommandiittiyhtiöille, avoimille yhtiöille, osakeyhtiöille tai osuuskunnalle. Avustusta voidaan myöntää myös ns. ”kevytyrittäjille”, jotka työllistävät itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan yritystä. Myös freenlance-yrittäjä voi saada tukea, kun freelanceyrittäjä toimii itsenäisenä elinkeinonharjoittajana, toiminimellä (ammatinharjoittajana tai liikkeenharjoittajana), henkilöyhtiössä (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö), osakeyhtiössä tai osuuskunnassa.

Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa, jolla ei ole palkattua työvoimaa. Yksinyrittäjyys katsotaan sen mukaisesti mikä on hakijan tilanne hakemushetkellä. Mikäli yrittäjä työllistää itsensä lisäksi 1 – 5 henkilöä mutta on lomauttanut työntekijänsä, katsotaan tämän kuuluvan ELY-keskusten palveluiden piiriin. Mikäli yrittäjä on irtisanonut työntekijänsä ja eikä hakuhetkellä työllistä itsensä lisäksi muita, katsotaan hänet yksinyrittäjäksi.

Avustuksen edellytyksenä on, että yritystoiminta on päätoimista. Päätoimiselta yksinyrittäjällä tarkoitetaan yrittäjää, jolla on yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutus-numero) tai joka voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. Mikäli yritys aloittanut alle 6 kk sitten tulee soittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajan-jaksolla. Muut sivutulot tai eläke eivät vaikuta tukikelpoisuuteen.

Avustusta voidaan myönnetään myös yrittäjälle, joka edelleen täyttää avustuksen saannin yleiset edellytykset, mutta on epidemian vuoksi 16.3. jälkeen hakeutunut palkkatöihin.

Yksinyrittäjäavustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yksinyrittäjällä on useita yrityksiä, joissa hän työskentelee yksin, avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti.

Avustusta ei voida myöntää maa-, kala- ja metsätalouden yrityksille eikä maataloustuotteiden jalostukseen. Mikäli yksinyrittäjä on saanut Business Finlandin koronatuen, ei hän ole enää oikeutettu saamaan yksinyrittäjän avustusta.

Avustuksen myöntämisen edellytykset

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksen merkittävästi heikentynyt taloudellinen tilanne ja alentunut liikevaihto johtuvat koronaepidemiasta. Epidemian on arvoitu alkaneen vaikuttaa yksinyrittäjien taloudellista tilannetta heikentävästi Suomessa 16.3.2020 lähtien, jolloin todettiin poikkeusolo ja otettiin käyttöön valmiuslaki.

Tämä tarkoittaa, että hakemuksessaan hakijan tulee kyetä osoittamaan, että yritystoiminnan merkittävä heikkeneminen 16.3.2020 jälkeen johtuu koronaepidemiasta. Hakijaa myös pyydetään hakemuslomakkeessa vakuuttamaan, että taloudellinen tilanne on merkittävästi heikentynyt koronaepidemiasta johtuen. Yksinyrittäjän yritystoiminnan taloudellisen tilanteen ja liikevaihdon heikentyminen 16.3.2020 jälkeen on todennettava jäljennöksillä kirjanpidosta ja / tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot). Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ovat laskeneet yli 30% pysyttyään lähes samalla tasolla edellisen 12 kuukauden ajanjaksolla.

Lisäksi avustuksenmyöntämisen edellytyksenä on, että yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan toimintaan. Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai ennakkoveroilmoitukseen perustuen. Hakemuksessa hakijaa pyydetään vakuuttamaan, että yritystoiminta on ollut kannattavaa ennen koronaepidemiaa. Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Lisäksi hakijaa pyydetään liittämään hakemukseen tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus. Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote). Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019.

Lisäksi hakijaa pyydetään vakuuttamaan, että aikoo jatkaa yritystoimintaansa koronaepidemian jälkeen. Hakijalta pyydetään myös kuvaamaan, miten aikoo käyttää saamansa avustuksen toimintansa vakauttamiseksi.

Kysymyksiä ja vastauksia yksinyrittäjän tuesta

Miten avustusta haetaan

Ennen hakua lue tarkkaan alla olevat ohjeet. Näin avustuksen käsittely helpottuu. Avustuksen hakeminen tapahtuu sähköisesti ja kunta käsittelee hakemukset saapumisjärjestyksessä. Voit olla yhteydessä Yritystalo Veturin asiantuntijoihin, mikäli sinulla on kysyttävä avustuksesta tai hakemuksen täyttämisestä.

Tärkeää, hakemus tulee tehdä YTJ:n mukaiseen yrityksen kotikuntaan, tämä voi olla eri kunta missä yrityksesi toimii.

Ennen hakemusta

 • Tarkista yrityksesi kotikunta www.ytj.fi -> yrityshaku
 • Hae YEL-vakuutuksen numero valmiiksi
 • Hae yrityksen tilinumero valmiiksi
 • Selvitä onko yrityksesi saanut viimeisen kahden vuoden aikana de minimis– tukea. De minimis tukea voivat olla esimerkiksi saatu palkkatuki, investointituki, kehittämisavustus tai messuavustus.

Tarvittavat liitteet – HUOM. puuttuvat liitteet hidastavat hakemuksen käsittelyä. (tiedostotyypit pdf, jpg, bmp tai png)

 • Viimeisin tilinpäätös (yleisesti 2019) tai veroilmoitus 2019
 • Jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020
 • Verovelkatodistus (www.vero.fi/omavero )

Hakemus (hakemuksia ei käsitellä ajalla 27.7.-7.8.2020)

 • Avaa sähköinen hakemus ja kirjaudu palveluun (pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai varmennekortti)
 • Täytyä vaaditut perustietokohdat
 • Kuvaa yrityksesi päätuotteet tai palvelut (ennen 13.6.2020)
 • Kuvaa yrityksesi pääasiakkaat tai asiakasryhmät (ennen 13.6.2020)
 • Ilmoita mahdolliset de minimis tue
 • Vakuuta, että olet päätoiminen yksinyrittäjä
 • Vakuuta, että yritystoimintasi on ollut kannattavaa ennen koronaepidemiaa
 • Vakuuta, että koronaepidemia on heikentänyt merkittävästi yrityksesi taloudellista tilannetta 16.3.2020 jälkeen
 • Vakuuta, että yritykselläsi ei ole verovelkaa
 • Kuvaa miten aiot käyttää avustuksen
 • Muista lisätä liitteet hakemuksen mukaan

Kun olet lähettänyt hakemuksen, saat sähköpostiisi vahvistuksen onnistuneesta lähetyksestä.

Ehdot
Kunnan myöntäessä avustuksen tämän hakemuksen perusteella syntyy avustuksensaajan ja kunnan välille valtionavustuslain (688/2001) 7 § 3 momentin mukainen sopimus, johon sovelletaan seuraavia ehtoja:
Avustusta saa käyttää yksinyrittäjän taloudellisen tilanteen vakauttamiseen koronaepidemian aikana ja sen jälkeen. Avustusta saa käyttää ainoastaan tähän tarkoitukseen.Avustusta ei saa siirtää toisen tahon tai henkilön käytettäväksi

Avustuksen määrä on 2 000 euroa. Avustus on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki).

Kunta maksaa avustuksen hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille, 7 pankkipäivän kuluessa myönteisestä päätöksestä.

Avustuksensaajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa kunta voi periä maksetun avustuksen takaisin.

Avustuksen saaja sitoutuu antamaan tarvittaessa avustuksen myöntäneelle kunnalle tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että avustusta ei ole käytetty ehtojen vastaisesti.

Holstila Ismo

elinvoimapäällikkö
Yritystonttien myynti, yrittäjäystävällisten lupakäytäntöjen kehittäminen, kokonaisvaltainen elinvoiman edistäminen.
Puh. 03 680 1319
Puh. 050 5915865
Ismo Holstila
Antti Aaltonen