Ympäristölupahakemus – käsittelyprosessi

Ympäristölupahakemukset käsitellään ympäristönsuojelulain 527/2014 ja VNA 713/2014 ympäristönsuojelusta mukaisesti.

Hakemus toimitetaan kolmena kappaleena toimivaltaiselle viranomaiselle. Hakemus on hyvä toimittaa lupaviranomaiselle myös sähköisenä. Ennen hakemuksen jättämistä lupa-asiasta voidaan neuvotella käsittelevän viranhaltijan kanssa, jotta hakemus saadaan heti alussa mahdollisimman täydellisenä ja lupa-asia etenisi mahdollisimman nopeasti.

Lupaa haetaan ympäristöhallinnon Internetsivuilta saatavalla lomakkeella tai samat asiat sisältävällä vapaamuotoisella hakemuksella, jota täydennetään mahdollisilla liitteillä ja selvityksillä: Miten ympäristölupa haetaan – ohjeet ja lomakkeet

Ympäristölupahakemus tulisi jättää hyvissä ajoin ennen toiminnan suunniteltua aloittamista. Asianmukaisen hakemuksen jättämisen jälkeen lupakäsittely kestää keskimäärin 3 – 6 kk. Viranomainen kuuluttaa hakemuksen, pyytää siitä lausuntoja ja antaa vastineenantoaikaa. Kuulutusaikana varataan myös hankkeen vaikutusalueella oleville naapureille tilaisuus esittää muistutuksia ja mielipiteitä. Lisäksi asiasta tehtävä päätös kuulutetaan. Muutoksenhakutuomioistuimet ovat Vaasan hallinto-oikeus ja Korkein hallinto-oikeus.

Myönteinen lupapäätös

Lupa myönnetään, mikäli toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai kohtuutonta haittaa naapureille. Toiminnalle asetetaan lupamääräyksiä, joilla ympäristöluvan myöntämisen edellytykset tarvittaessa täytetään.

Lupamääräykset tulevat yleensä päästöjen rajoittamiseen pintavesiin, pohjaveteen, maaperään ja ilmaan. Päästöt voivat koskea mm. melua, pölyä, hajua ja jätteitä. Yleisesti toiminnanharjoittajalle määrätään tarkkailu- ja raportointivelvoitteita.

Ympäristöluvan voimassaolo

Ympäristöluvat myönnetään pääsääntöisesti toistaiseksi voimassaolevana. Ennen toiminnan olennaisia muutoksia tulee ympäristölupa uusia kokonaan tai osittain. Määräaikainen lupa on voimassa määrätyn määräajan.

Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittely

Joissain tapauksissa ainesten ottamista koskeva lupahakemus (555/1981) ja samaa hanketta koskeva ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen ympäristölupahakemus on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä, jollei sitä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana. Yhteistä lupaa voidaan hakea yhdellä lupahakemuksella.