Rekisteröinti-ilmoitus

Ympäristönsuojelulain ympäristölupamenettely on joidenkin toimialojen osalta korvattu rekisteröintimenettelyllä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Tällaisia toimintoja ovat mm. jakeluasemat ja pienemmät polttolaitokset (kuitenkin yli 5 MW). Ympäristönsuojelulain (527/2014) 11 luvussa on määrätty ilmoituksesta toiminnan rekisteröimiseksi. Rekisteröinti-ilmoitus on tehtävä lupajaostolle viimeistään 90 päivää ennen toiminnan aloittamista. Rekisteröitävää toimintaa koskevista erityisistä vaatimuksista ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi säädetään erikseen toimialaa koskien annettavalla valtioneuvoston asetuksella.