MARA – jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa

Jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa pyritään edistämään lainsäädännön avulla (Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa eli ns. MARA-asetus 843/2017). Eräiden jätteiden käyttöön maarakentamisessa ei tarvita ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaista ympäristölupaa tiettyjen edellytysten täyttyessä. Asiasta on kuitenkin tehtävä ilmoitus Hämeen ELY-keskukselle.

Ohjeet ja lomakkeet

Ammattimaiseen ja laitosmaiseen jätteen käsittelyyn ja hyödyntämiseen tarvitaan ympäristölupa. Betonijätteen pienimuotoisesta hyödyntämisestä silloin, kun se ei sisälly ns. MARA-asetuksen soveltamisalaan, tehdään ilmoitus kunnan ympäristöpalveluihin. Tällöin tulee ilmoituksesta ilmetä tiedot ja perusteet siitä, että hyödyntäminen on yksityiskäyttöä vastaavaa ja että se on pienimuotoista. Ilmoitukseen tulee liittää kartta, josta ilmenee hyödyntämispaikka ja hyödyntämisen määrä tulee ilmoittaa. Tässäkin tapauksessa hyötykäyttökelpoisuustestit ovat tarpeellisia.

Betonijätteen pienimuotoisesta hyödyntämistoiminnasta on sovittu seuraavia linjauksia: Jos betonijätettä hyödynnetään maarakentamisessa yksittäisessä kohteessa enintään 500 tonnia (alle 300 m3)

  • kyseessä ei ole jätteen laitos- tai ammattimainen hyödyntäminen
  • ei tarvitse hakea ympäristölupaa (tai tehdä MARA-ilmoitusta, ELY:n harkittavissa)
  • hyödyntämismahdollisuuden ko. kohteeseen hyväksyvät kunnan ympäristövalvojat
  • aina on kuitenkin tehtävä tapauskohtainen harkinta; määrä ei vapauta automaattisesti lupamenettelystä.

Linjausta ei voi soveltaa pohjavesialueilla.