Kotitarveotto

Lupa ei ole tarpeen, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Käytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Maa-ainesten myyminen edellyttää aina lupaa.

Kotitarveottokin tulee suunnitella siten, että sen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi. Erityisesti pohjavesialueilla tapahtuvissa otoissa on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei pohjaveden laatu pääse heikkenemään eikä veden määrä vaarantumaan. Pohjaveden pinnan yläpuolelle on jätettävä riittävä suojakerrospaksuus. Maa-ainestenoton päätyttyä myös kotitarveottoalue tulee siistiä ja luiskata reunat turvallisiksi. Jälkihoitotöiden tekeminen ehkäisee usein myös epävirallisten kaatopaikkojen muodostumista vanhoille maa-ainestenottopaikoille.

Yli 500 m3:n kotitarveotosta on ilmoitettava siihen kuntaan, mistä maa-aineksia otetaan tai on otettu. Ilmoituksessa on esitettävä tiedot ottamisalueen laajuudesta ja ainesten käyttötarkoituksesta. Ilmoitukseen on liitettävä kartta. Uusista kotitarvetta varten avattavista kuopista on syytä olla yhteydessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen.

Ilmoituslomake

Yhteisalueelta ottamisessa tulee myös noudattaa maa-aineslain 3§:n 1, 2 ja 4 momentissa säädettyjä vaatimuksia. Mikäli kotitarveotossa tai luvanvaraisessa maa-ainesten ottamisessa rikotaan maa-aineslain mukaisia tai sen nojalla annettuja säännöksiä, ovat lain pakkokeinot valvontaviranomaisen käytettävissä. Maa-ainesten ottamisessa on huomioitava maa-aineslain lisäksi myös muu lainsäädäntö, kuten metsä- ja vesilaki ja luonnonsuojelulaki.