Maa-aineslupa

Kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen on maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaan haettava lupa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Lupapäätökset valmistelee ympäristönsuojeluyksikkö ja päättää lupajaosto.

Maa-ainesten ottamislupaa haetaan lomakkeella (hakemus ja ottamissuunnitelma) ja siihen liitettävillä selvityksillä ja suunnitelmilla tai vapaamuotoisemmalla hakemuksella, joka sisältää säädösten vaatimat asiat riittävässä laajuudessa.

Lomakkeen liitteenä tulee olla ottamissuunnitelma, jonka sisältövaatimuksista säädetään maa-aineslain 5 pykälässä ja asetuksen 2 pykälässä. Lisäksi on suositeltavaa, että ottamissuunnitelmassa esitetään myös asioita, joita lain 11 pykälässä säädetään lupamääräysten sisällöstä. Lupahakemus, ottamissuunnitelma ja muut liitteet toimitetaan kaikki kolmena kappaleena.

Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen.

Kiven louhintaan ja murskaukseen tarvitaan yleensä ympäristölupa, jota on tarkoituksenmukaista hakea samanaikaisesti.

Ympäristöluvan hakeminen

Maa-aineslupahakemuksen ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittely

Ainesten ottamista koskeva lupahakemus ja samaa hanketta koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus käsitellään yhdessä ja ratkaistaan samalla päätöksellä, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeettomana. Yhteistä lupaa voidaan hakea yhdellä lupahakemuksella.