Maa-ainesten ottaminen

Kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen on maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaan haettava lupa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Lupapäätökset valmistelee ympäristönsuojeluyksikkö ja päättää lupajaosto.

Maa-ainesten ottamislupaa haetaan lomakkeella (hakemus ja ottamissuunnitelma) ja siihen liitettävillä selvityksillä ja suunnitelmilla tai vapaamuotoisemmalla hakemuksella, joka sisältää säädösten vaatimat asiat riittävässä laajuudessa. Suomi.fi-sivustolta löytyy valmiita lomakkeita myös naapurien kuulemista varten.

Lomakkeen liitteenä tulee olla ottamissuunnitelma, jonka sisältövaatimuksista säädetään maa-aineslain 5 pykälässä ja asetuksen 2 pykälässä. Lisäksi on suositeltavaa, että ottamissuunnitelmassa esitetään myös asioita, joita lain 11 pykälässä säädetään lupamääräysten sisällöstä. Lupahakemus, ottamissuunnitelma ja muut liitteet toimitetaan kaikki neljänä kappaleena.

Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen.

Kiven louhintaan ja murskaukseen tarvitaan yleensä ympäristölupa, jota on tarkoituksenmukaista hakea samanaikaisesti.

Ympäristöluvan hakeminen

Maa-aineslupahakemuksen ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittely

Ainesten ottamista koskeva lupahakemus ja samaa hanketta koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus käsitellään yhdessä ja ratkaistaan samalla päätöksellä, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeettomana. Yhteistä lupaa voidaan hakea yhdellä lupahakemuksella.

Lupahakemuksen käsittely

Maa-ainesten ottamislupahakemuksen asiakirjat ovat nähtävillä 30 päivän ajan. Vaikutuksiltaan merkittävistä hakemuksista kuulutetaan myös Janakkalan Sanomissa. Naapureille ja muille asianosaisille varataan tilaisuus tulla kuulluiksi. Kuulemisen suorittaa hakija tai kunta. Lupapäätös annetaan lupajaostossa. Lupapäätökseen haetaan muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta tai yhteiskäsittelypäätökseen Vaasan hallinto-oikeudelta julkipanoilmoituksen mukaisena aikana, joka on 30 päivää.

Myönteinen lupa

Lupa ainesten ottoon on myönnettävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottamisesta aiheudu lain 3 pykälässä mainittuja seurauksia:

  • kauniin maisemakuvan turmeltumista
  • luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista
  • huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa
  • tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista
  • ottaminen ei asema- tai yleiskaava-alueella vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen eikä turmele kaupunki tai maisemakuvaa.

Lisäksi lain 3 §:n mukaan ottamispaikat on sijoitettava ja ainesten ottaminen järjestettävä niin, että:

  • ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi
  • maa-ainesesiintymää hyödynnetään säästeliäästi ja taloudellisesti
  • toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa.

Päätöksessä annetaan tarpeen mukaisia lupamääräyksiä, jotta ed. muk. luvan myöntämisen edellytykset voidaan täyttää. Lupamääräyksiä voidaan antaa vain ottamisalueelle eikä esimerkiksi maantie- ja yksityistielain mukaisille tiealueille.

Katso myös Janakkalan luonto – Luontokohteiden ja eliölajien sekä geologisesti arvokkaiden kohteiden vaikutus lupakäsittelyssä