Aumaus-ilmoitus

Ns. nitraattiasetus 931/2000 on korvattu uudella valtioneuvoston asetuksella nro 1250/2014 ”eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta”. Asetusta sovelletaan maa- ja puutarhatalouden harjoittamiseen. Asetuksessa säädetään lannan ja lannoitevalmisteiden, yms. käytöstä ja varastoinnista, kuten mm. lantaloiden vähimmäiskoosta, levitysajoista ja ravinnemääristä, suojavyöhykkeistä ja jaloittelualueista.

Lannan aumaus-ilmoitus

Orgaanisia lannoitevalmisteita tai kuivalantaa, jonka kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30 prosenttia, voidaan työteknisen tai hygieenisen syyn vaatiessa, varastoida aumassa.

Ilmoituksen aumauksesta tekee se toiminnanharjoittaja, jonka eläintilalla (toiminnassa) lantaa kertyy. Ilmoitus tulee tehdä vähintään 14 vrk ennen auman perustamista.

Ilmoituslomakkeita saa internetistä, kunnan ympäristönsuojelusta ja Hämeen maaseutupalveluyksiköstä. Ilmoituslomake toimitetaan täytettynä kunnan ympäristönsuojelulle.

Aumauksen edellytykset

Varastointi aumassa on kielletty marraskuun alusta tammikuun loppuun. Kieltoaikaa ei sovelleta varastoitaessa kuivalantaa aumassa eläintaudista johtuvasta hygieenisestä syystä.

Varastoinnista ei saa aiheutua vesistön pilaantumista tai sen vaaraa. Varastointi aumassa on aina kielletty pohjavesialueella ja tulvanalaisella alueella.

Auma on sijoitettava kantavalle peltoalueelle ja kaltevalla pellolla lähelle pellon yläreunaa. Aumaa ei saa sijoittaa alle 100 metrin etäisyydelle vesistöstä, valtaojasta tai talousvesikaivosta eikä alle viiden metrin etäisyydelle ojasta. Auman pohjalle on levitettävä vähintään 20 senttimetrin nestettä sitova kerros ja auma on peitettävä tiiviillä peitteellä. Lisäksi aumantekopaikalta on poistettava lumi ja alusta on muotoiltava siten, että nesteiden pääsy ympäristöön estyy.

Yhteen aumaan on sijoitettava vähintään yhden hehtaarin alalle ja enintään koko lohkolle levitettävä määrä orgaanista lannoitevalmistetta. Aumaan varastoitu orgaaninen lannoitevalmiste on levitettävä auman perustamisvuonna noudattaen mitä asetuksessa muutoin säädetään. Paikalle, jolla auma on sijainnut, saa sijoittaa uuden auman kahden välivuoden jälkeen.