Roskaaminen

Jätelain 646/2011 luvussa 8 käsitellään roskaantumista. Roskaamiskiellon mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa. Roskaantuneen alueen arviointi on osin tapauskohtaistakin harkintaa.

Roskaantunut alue voi poiketa pilaantuneesta maa-alueesta.

Yleensä itse roskaajan on poistettava roskaava esine tai aine ympäristöstä ja muutoinkin siivottava roskaantunut alue. Toissijaisesti myös maanomistaja voi olla vastuussa, mikäli roskaajaa ei tavoiteta. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (lupajaosto) voi määrätä siivoamisvelvollisen täyttämään velvollisuutensa. Akuuteista ja törkeistä rikkomuksista tehdään rikosilmoitus poliisille.

 

Jätehuollon järjestämisvelvollisuus yleisessä käytössä olevilla alueilla ja yleisötilaisuuksissa

Maantien, yksityisen tien, radan tai sataman pitäjän, virkistykseen yleisesti käytettäväksi tarkoitetun alueen haltijan, ulkoilu- tai moottorikelkkareitin pitäjän taikka yleisötilaisuuden järjestäjän on järjestettävä roskaantumisen ehkäisemiseksi alueella riittävä jätteen keräys ja muut jätehuollon palvelut.

 

Roskaamisilmoitukset

Aiheelliset roskaamisilmoitukset tarkistetaan ja arvioidaan sekä ryhdytään tarpeen mukaisiin toimenpiteisiin. Ilmoitus tehdään ympäristöpalveluihin. Ilmoituksessa on hyvä ilmoittaa roskaaja tai epäily roskaajasta ja maanomistus sekä ajankohta tapahtuneesta sekä mahdolliset muut sellaiset seikat, joiden perusteella aiheuttaja ja mahdollisesti sen ammattimaisuus voidaan selvittää.