Miksi Janakkalan kuljetusjärjestelmä muuttui?

Janakkalan jätteen keräily ja kuljetukset siirtyivät Kiertokapula Oy:lle 1.1.2022. Muutoksen myötä kertaus, mistä jätehuollon kokonaisuudessa on kysymys.

Janakkalassa siirryttiin 1.11.2020 kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Päätös tästä kuljetusjärjestelmästä on tehty jo vuonna 2013.

Jätteenkuljetuksen aikaisemmat hinnat olivat epätasa-arvoisia

Vuonna 2011 voimaan tullut jätelaki velvoitti selvittämään, täyttääkö jätteenkuljetus tietyt ehdot niissä kunnissa, joissa kuljetus oli järjestetty sopimusperusteisena. Mikäli ehdot täyttyivät, oli mahdollista päättää, että kunnassa jatkuu kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus.

Ehdot on lueteltu jätelain 37 pykälässä:

  • tarjolla tulee olla jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin,
  • jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle ja
  • päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan.

Jätteenkuljetuksen tilannetta selvitettiin vuonna 2013 kuiva-, seka- ja biojätteen osalta Hattulassa, Hämeenlinnassa, Janakkalassa, Lopella, Riihimäen haja-asutusalueella ja Hausjärven Mommilassa. Selvityksessä todettiin, että yllä luetellut ehdot eivät täyty. Erityisesti esiin nostettiin hintojen epätasa-arvoisuus ja kuntalaisia syrjivä kohtelu palvelun saannin ja kilpailuttamismahdollisuuksien puuttumisen takia.

Käsiteltyään asiasta annetut mielipiteet ja lausunnot jätelautakunta Kolmenkierto päätti siirtymisestä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen siirtymäajan jälkeen. Päätöksen mukaan Janakkalassa olisi pitänyt siirtyä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen viimeistään 31.3.2017. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi päätöksestä tehdyt valitukset vuonna 2016.

Kuljetusjärjestelmämuutoksen myötä asukkaat eivät enää tee itse sopimuksia jätteenkuljetuksesta valitsemiensa yritysten kanssa vaan kunta kilpailuttaa jätteenkuljetukset keskitetysti.

Kiertokapula on kuntien jätehuoltoyhtiö

Hämeenlinna, Riihimäki, Hattula, Loppi ja Hausjärvi ovat siirtäneet kilpailutuksen ja kuljetuksen kuntien omistaman jätehuoltoyhtiö Kiertokapulan vastuulle. Janakkalan valtuusto päätti 2018, että tämä hoidetaan itse ja kuntaan perustettiin uusi jätehuollon tulosalue.

Nyt, vuoden 2022 alusta Janakkala siirtää naapurikuntien tapaan jätteenkuljetuksen hallinnoinnin Kiertokapulalle.

Janakkalan jätehuolto-tulosalueella työskentelee vain yksi viranhaltija ja resursointi on osoittautunut riittämättömäksi suhteessa työmäärään. Jo nyt on jouduttu turvautumaan ulkopuolelta ostettavaan asiakaspalveluun eikä loma-ajoille ole sijaistusta. Lisähenkilöstön palkkaaminen olisi ollut välttämätöntä viimeistään silloin, kun valmisteilla olevan uuden jätelain uudet kierrätystä lisäävät velvoitteet astuvat voimaan. Jätelain mukaan jätehuollon kustannukset katetaan asiakkailta perittävillä maksuilla, jolloin myös taksoihin aiheutuisi korotuspainetta.

Jätehuollon taksat puolestaan hyväksyy jätehuoltoviranomainen, hintoja ei päätä yksin jätteenkuljettaja, Janakkalan kunta eikä Kiertokapula.

Paluu vanhaan malliin, jossa kuntalaiset sopivat itse jätteenkuljetuksesta, ei ole mahdollinen, sillä järjestelmästä on jätehuoltoviranomaisen ja KHO:n lainvoimainen päätös. Jätelain mukaan kaikkien asuinkiinteistöjen on yksiselitteisesti liityttävä kunnan järjestämään jätehuoltoon.

Muutos ei myöskään muuta Janakkalan jätteen kuljettamisen kilpailutuksen voittaneen Urbaserin kanssa tehtyä sopimusta.

Mikä perusmaksu?

Jätehuollon kokonaisuuteen liittyy myös ns. jätehuollon perusmaksu, joka ei liity jätteenkuljetukseen.  Maksu otetaan käyttöön vuonna 2022 jätelautakunta Kolmenkierron päätöksen mukaisesti.

Perusmaksulla katetaan jatkossa jätteen alueellisten vastaanottopaikkojen perustaminen ja ylläpito. Kiertokapula Oy:n osakaskuntien alueelle perustetaan neljä uutta pienjäteasemaa ja maksutta vastaanotettavien jätejakeiden määrä lisääntyy.

Lisää kysymyksiä ja vastauksia jätteenkuljetuksen muutoksesta