Kiinteistön jätehuolto

Tiedoksi 18.10.2021

Osalla kuntalaisista tulee jätteenkuljetuksesta paperilasku, vaikka olisikin sopinut toisin

Jätteenkuljetuksesta on tullut osalle kuntalaisista paperilasku, vaikka olisikin sopinut pankkinsa kanssa e-laskusta tai suoraveloituksesta.
Tämä johtuu laskutusta hoitavan Sarastian tekemistä asiakastietojen täydennyksestä. Lisäykset eivät ole yhdistyneet olemassa oleviin asiakastietoihin vaan luoneet kokonaan uuden asiakasnumeron.

Pahoittelemme tapahtunutta.
Paperilasku tulee siis maksaa, kyseinen lasku ei ole menossa maksuun muutoin. Koska jätteenkuljetus laskutuksineen on siirtymässä Kiertokapulan hoitoon, uutta e-laskusopimusta ei enää kannattane tehdä.


Jätelain mukaan kaikkien käytössä olevien kiinteistöjen, joilla syntyy asumisjätettä tai siihen rinnastettavaa jätettä, on oltava järjestetyssä jätteenkuljetuksessa. Määräys koskee myös loma-asuntoja.

Janakkalan kunta kilpailutti kaikkien asuin- ja vapaa-ajankiinteistöjen seka-, kuiva- ja biojäteastioiden tyhjennykset.

Janakkalassa siirryttiin kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen 1.11.2020. Jatkossa kunta vastaa jäteastioiden tyhjennyksestä ja jätehuoltoon liittyvästä asiakaspalvelusta. Edelliset jätteenkuljetussopimukset raukesivat muutoksen myötä,  eikä niitä tarvitse erikseen irtisanoa.

Lue, miksi jätteenkuljetusjärjestelmä muuttui?

Jätelain säädöksien mukaisesti kotitalouksien jätteen saa nyt ja jatkossa ottaa kuljetettavakseen vain kunta tai jätteen kuljettaja, joka toimii kunnan lukuun, meidän tapauksessamme Urbaser.  Muiden toimijoiden ei ole enää 1.11. jälkeen ole ollut mahdollista tyhjentää kotitalouksien jäteastioita eikä laskuttaa tyhjennyksistä.

Mikäli kiinteistöllä on käynyt 1.11.2020 jälkeen jokin muu kuin kunnan lukuun toimiva jätteenkuljetusyritys tyhjentämässä seka-, kuiva- tai biojäteastioita, niin kunnan laskuja ei tulla hyvittämään tältä osin. Mikäli esimerkiksi kotiosoitteessa toimii myös yritys, jonka jäte menee samaan jäteastiaan asumisjätteen kanssa, kuuluvat molemmat kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen.

Jätelainsäädäntö velvoittaa jokaisen asuinkiinteistön, sekä vakituisen että vapaa-ajan asunnon liittymään järjestettyyn jätteenkuljetukseen.

Jätehuollon asiakastietojen ilmoittaminen ja korjaus

Toukokuussa 2019 lähetimme kirjeet jätelautakunta Kolmenkierron asiakasrekisterin kautta saatuihin asiakastalouksiin ja pyysimme tarkistamaan asiakastiedot. Mikäli asiakastietoihin on tullut muutoksia kevään 2019 jälkeen, pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan muutoksista alla olevalla lomakkeella. Näin pyritään varmistamaan jäteastioiden tyhjennysten sujuvuus myös siirryttäessä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen.

Yhteisastiat

Lähekkäin sijaitsevat kiinteistöt, tiekunnat ja erilaiset yhteisöt voivat järjestää yhteisiä jäteastioita. Yhteisastia voi olla hyvä vaihtoehto silloin kun jätettä syntyy vähän.

Ilmoita olemassa olevasta tai perustettavasta yhteisastiasta

Jätehuollon taksa 1.11.2020 alkaen

Taksassa on määritelty jäteastioiden tyhjentämisen ja maksujen perusteet.

Sekajäte / kuivajäte €, alv 0 % €, alv 24 %
jäteastia ≤140 l 5,76 7,15
jäteastia >140 – 240 l 6,75 8,37
jäteastia >240 – 360 l 7,94 9,84
jäteastia >360 – 660 l 10,91 13,52
syväkeräyssäiliö 5000 l 75,98 94,22

 

Irtojäte (astian vierellä oleva jäte) €, alv 0 % €, alv 24 %
≤ 0,2 m3  4,33 5,37
≤ 1,0 m3 15,44 19,14

 

Biojäte sisältää astiapesut 2 krt per vuosi €, alv 0 % €, alv 24 %
jäteastia ≤140 l  7,87 9,76
jäteastia >140 – 240 l 9,03 11,20
syväkeräyssäiliö 300 l 33,03 40,95

 

Jäteastian tyhjennysvälit

Voimassaolevien jätehuoltomääräysten mukaan sekajäteastian pisin tyhjennysväli on 4 viikkoa.

Kun sekajätteeseen ei laiteta lainkaan biojätettä puhumme kuivajätteestä. Kuivajäteastian tyhjennys voi olla enintään 8 viikkoa. Kahdeksan viikon ylittävä tyhjennysväli ja muut määräyksistä poikkeamiset on haettava kirjallisesti jätelautakunta Kolmenkierrolta, joka on kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen.

Lisätietoja jätehuoltomääräyksistä löytyy osoitteesta www.kolmenkierto.fi.

Jäteastiat

Selvittäkää mahdollisimman pian, onko jäteastianne oma vai vuokrattu nykyiseltä jätteenkuljetusyritykseltä. Jos astia on jätteenkuljetusyrityksen, sopikaa:

  1. ostatteko astian omaksi vai
  2. annatteko astian jätteenkuljetusyrityksen poisvietäväksi.

Jos päädytte b vaihtoehtoon eli annatte astian pois, niin teillä on kaksi vaihtoehtoa uuden astian hankkimiseksi:

  1.  ostaa oma uusi astia tai
  2. vuokrata se kunnan jätehuollon kautta.

Vuokra-astia

Kunta tarjoaa mahdollisuuden vuokrata jäteastian. Kilpailutimme jätekuljetusten yhteydessä yleisimmin käytössä olevat vuokra-astiat, joiden koot ovat 140, 240, 360 ja 600-660 litraa. Vuokra-astian voit tilata sähköisellä tilauslomakkeella tai asiakaspalvelun kautta, ks. yhteystiedot alla. Koronatilanteen vuoksi palvelemme ainoastaan puhelimitse ja netin kautta.

Jäteastian vuokra

Seka-/kuivajäteastian vuokra, €/kk (alv 0 %) (alv 24 %)
jäteastia 140 L 2,00 2,48
jäteastia 240 L 2,00 2,48
jäteastia 360 L 2,50 3,10
jäteastia 600 – 660 L 4,00 4,96

 

Biojäteastian vuokra €/kk (alv 0 %) (alv 24 %)
jäteastia 140 L 2,00 2,48
jäteastia 240 L 2,00 2,48

 

Muut jätehuollon palvelut Janakkalassa

Kartonki-, lasi- ja metallipakkausjätteiden, paperin sekä asumisessa syntyvien lietteiden kuljetukset kiinteistön haltija järjestää edelleen itse. Asuinkiinteistöiltä kerätyn muovipakkausjätteen osalta kunnan järjestämä jätteenkuljetus alkaa 31.5.2022 mennessä.

Kiertokapula Oy:n neuvonta palvelee arkisin klo 8-15 (p. 075 753 0011, neuvonta@kiertokapula.fi) Janakkalan asukkaita esimerkiksi jäteneuvontaan tai Karanojalla asiointiin liittyvissä kysymyksissä.

Yritystoiminnan jätteet

Yritystoiminnan jätteiden osalta kuljetuksia voi jatkaa kuten ennenkin, ellei jätettä kerätä kiinteistöltä yhdessä asumisessa syntyvän jätteen kanssa. Asumisessa syntyvä yhdyskuntajäte on jätelain mukaan luovutettava kunnan järjestämään kuljetukseen.

Janakkalan jätehuollon muutoksen taustaa

Jätehuollon muutoksen taustana on jätehuoltoviranomaisten Suomessa 2013 tekemä tarkastelu jätteenkuljetusten lainmukaisuudesta. Koska Janakkalan osalta lain edellytykset eivät täyttyneet, jätelautakunta Kolmenkierto päätti, että kunnassamme on siirryttävä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen ja nykyinen kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus lakkaa.

Kunnanvaltuusto päätti, että kunta vastaa kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen toteuttamisesta itse.

Kilpailutus

Kilpailutimme jätteenkuljetuksen hankintalain mukaisesti kesällä 2019. Tekninen lautakunta päätti 15.10.2019 valita sopimustoimittajaksi Urbaser Oy:n. Päätöksestä tehtiin valitus markkinaoikeuteen, markkinaoikeus hylkäsi valituksen kesäkuussa 2020. Päätöksestä haettiin valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta, joka hylkäsi valitusluvan 25.3.2021 eikä anna ratkaisua valitukseen. Urakkasopimus Urbaser Oy:n kanssa tehtiin elokuussa 2020.

Lue Urbaserin toimitusjohtajan terveiset 15.10.2020.

Kunnan järjestämään jätteidenkuljetukseen siirryttiin 1.11.2020.