Jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräykset ovat jätelain nojalla annettavia paikallisia sitovia säännöksiä jätehuollosta. Määräyksiä annetaan esimerkiksi jätteiden lajittelusta, keräämisestä, hyödyntämisestä ja roskaantumisen ehkäisemisestä.

Kaikkien asuinkiinteistöjen tulee kuulua kunnan jätehuoltojärjestelmään, myös vapaa-ajan kiinteistöjen, eikä vapautusta jätehuollosta voi saada.

Poikkeuksen jätehuoltomääräysten noudattamisesta voi myöntää vain jätehuoltoviranomainen.

Ympäristönsuojeluviranomaiset valvovat jätelain ja jätehuoltomääräysten noudattamista.

Jätehuoltomääräykset 1.5.2022 alkaen

Jätehuoltomääräysten perustelut

Jätehuoltomääräysten mukaan jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. Kielto ei koske sellaista jätteen polttoa, johon on saatu ympäristölupa tai muu viranomaisen hyväksyntä.

Ainoastaan taaja-asutusalueen ulkopuolella saa polttaa avopolttona vähäisiä määriä kuivia risuja ja oksia, vaarattomia kasviperäisiä polttokelpoisia jätteitä, kuten kuivia olkia ja hakkuujätteitä sekä käsittelemätöntä puujätettä.

Kiinteistön lämmityksen yhteydessä saa polttaa muun kiinteän polttoaineen joukossa ainoastaan käsittelemätöntä puujätettä sekä sytykkeenä vähäisessä määrin puhdasta ja kuivaa paperia ja pahvia.  Polttaminen ei saa aiheuttaa naapurustolle savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa.

Vanhat jätehuoltomääräykset:

Jätehuoltomääräykset 1.4.2020 alkaen (ei enää voimassa)