Kotihoidon tuki

Lasten kotihoidon tuen saamisen edellytyksenä on, että perheessä on alle 3-vuotias lapsi, jota ei hoideta kunnan järjestämässä päivähoidossa. Kotihoidon tukea voidaan maksaa kuitenkin, jos lapsi on osapäiväisessä kunnan järjestämässä esiopetuksessa vuotta ennen kouluun menoa, tai jos lapsi aloittaa koulunkäynnin 6-vuotiaana eli vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista.

Tuki voidaan myöntää heti vanhempainrahakauden päätyttyä. Sitä maksetaan, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta tai siirtyy kunnan järjestämään päivähoitoon, tai perhe valitsee yksityisen hoidon tuen. Lasten kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha, joka maksetaan erikseen jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta. Hoitolisä sen sijaan maksetaan vain yhdestä lapsesta. Hoitolisän saaminen ja määrä riippuvat perheen tuloista.

Lasten kotihoidon tuki maksetaan sille lapsen vanhemmalle tai muulle huoltajalle, joka pääasiassa hoitaa lasta. Tuki maksetaan kerran kuukaudessa jälkikäteen tuen saajan pankkitilille kuukauden viimeinen arkipäivä. Tukea ei makseta kuukautta lyhyemmältä ajalta.

Lasten kotihoidon tukea haetaan Kelan paikallistoimistosta. Kotihoidon tuki on vanhemman veronalaista tuloa. Kela pidättää tuesta ennakkoveron verohallituksen päätöksen mukaisesti. Lapsen hoitomuodon sekä perheen tulojen muutoksista on välittömästi ilmoitettava Kelaan. Näin vältetään tuen liikamaksu ja siitä aiheutuva takaisinperintä.