Tuki päivittäisiin toimiin

Koneet, laitteet ja välineet

Vammaiselle henkilölle voidaan korvata hänen vammansa tai sairautensa edellyttämän tarpeen mukaiset kokonaan tai osittain kohtuulliset kustannukset, jotka hänelle aiheutuvat koneiden, laitteiden tai välineiden hankkimisesta, ja joita hän tarvitsee esimerkiksi liikkumisessa, viestinnässä sekä henkilökohtaisessa suoriutumisessa kotona tai vapaa-ajan toiminnassa. Kodinkoneisiin, viestintälaitteisiin sekä harrastus- ja vapaa-ajan välineisiin myönnettävän avustuksen tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön päivittäisissä toiminnoissa suoriutumista. Asiakkaan on selvitettävä, miten vamma tai sairaus rajoittaa omatoimisuutta, ja miten väline tai laite mahdollistaa itsenäisen suoriutumisen.

Korvausta voi hakea myös muun muassa auton hankintaan ja autoon asennettaviin lisälaitteisiin. Autoavustuksen myöntämisellä tuetaan ensisijaisesti vaikeavammaisen henkilön opiskelua tai työssäkäyntiä. Kunta voi korvata ne kustannukset, jotka se katsoo kohtuullisiksi. Hakijan tilamme arvioidaan kuitenkin aina yksilöllisesti, ennen päätöksen tekoa. Myös kunnan määrärahat vaikuttavat päätökseen.

Vammaispalvelulain nojalla ei korvata laitteita ja välineitä, jotka kuuluvat lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin.

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaista apua järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista, eikä avuntarve johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista.

Kunnan ei tarvitse myöntää henkilökohtaista apua, jos henkilön riittävää huolenpitoa ei voida turvata avohuollon keinoin. Asumispalveluissa olevan henkilön avun tarve turvataan ensisijaisesti henkilökunnan avulla. Henkilökohtainen apu voi tulla kyseeseen kodin ulkopuolelle suuntautuvissa toimissa. Avustajana ei voi toimia vammaisen omainen tai läheinen.

Henkilökohtainen apu kohdistuu niihin toimiin, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vamman tai sairauden vuoksi selviä. Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä omien valintojensa toteuttamisessa niin kotona kuin kodin ulkopuolella:

  • päivittäisissä toimissa
  • työssä ja opiskelussa
  • harrastuksissa
  • yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja
  • sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Henkilökohtaista apua järjestetään kunkin vaikeavammaisen henkilön välttämättä tarvitsemassa laajuudessa. Harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen järjestetään henkilökohtaista apua vähintään 30 tuntia kuukaudessa, jollei tätä pienempi tuntimäärä riitä turvaamaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avuntarvetta.

Henkilökohtaisen avun myöntäminen perustuu palvelusuunnitelmaan. Palvelusuunnitelmaa laadittaessa arvioidaan asiakkaan henkilökohtaisen avun tarve kaikilla elämänalueilla. Tehdyn palvelusuunnitelman avulla ratkaistaan henkilökohtaisen avun sekä muiden palveluiden ja tukitoimien myöntäminen.

Asunnonmuutostyöt

Vammaispalvelulain mukaisilla asunnon muutostöillä tuetaan vaikeavammaisen henkilön asumista omassa kodissa. Vaikeavammaiselle henkilölle korvataan välttämättömistä asunnon muutostöistä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset, jos hän vammansa tai sairautensa vuoksi välttämättä tarvitsee asuntoonsa muutoksia.

Hakemus kustannusten korvaamiseksi on hyvä tehdä vammaispalveluihin ennen kuin työt aloitetaan. Hakemuksen liitteeksi vammaispalvelu pyytää fysioterapeutin ja rakennusalan asiantuntijalausunnot haetusta muutostyöstä. Arvio tapahtuu asiakkaan kotiin tehtävällä kotikäynnillä, jossa on mukana myös vammaispalveluiden työntekijä. Korvattavia muutostöitä ovat esimerkiksi ovien leventäminen, luiskan rakentaminen tai kylpyhuoneen ja WC:n muuttaminen tarkoituksenmukaiseksi. Kustannukset on kuitenkin haettava viimeistään puolen vuoden kuluttua muutostöistä.

Asiakasohjaus

Ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden asiakasohjaus
Tapailanpiha 7 B

14200 Turenki

Puh. 03 680 1883
Soittoajat:
ma-pe klo 8.00-16.00
la-su ei tavoitettavissa