Palveluohjaus ja neuvonta

Kaikkia vammaisten tarvitsemia palveluja ja tukitoimia ei voida riittävässä määrin järjestää yleislainsäädännön (mm. sosiaalihuoltolain) nojalla, minkä vuoksi tarvitaan vammaispalvelulain mukaista erityislainsäädäntöä turvaamaan vammaisten, erityisesti vaikeavammaisten, henkilöiden erityistarpeet. Vammaispalvelulaki on ensisijainen suhteessa kehitysvammalakiin.

Vammaistyön tehtävänä on järjestää vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaiset palvelut ja tukitoimet. Palveluiden tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vammasta tai sairaudesta johtuen on pitkäaikaisesti (vähintään vuoden ajan) erityisiä vaikeuksia suoriutua arjen toiminnoista.

Janakkalan vammaistyössä toimii kaksi palveluohjaajaa, joiden tehtävänä on asiakkaan, hänen omaisensa ja yhteistyötahojen ohjaus, neuvonta ja tukeminen. Palveluohjaaja toimii yhteyshenkilönä asiakkaan ja eri toimijoiden välillä, palveluohjaajiin voi olla yhteydessä puhelimitse ja heitä voi tavata ajanvarauksella toimistolla. Tarvittaessa työntekijät tekevät kotikäyntejä ja osallistuvat asiakkaan asioita koskeviin verkostopalavereihin.

Palvelutarpeen arviointi ja palvelusuunnitelma:

Palvelujen ja tukitoimien järjestämiseksi tehdään asiakkaan kanssa palvelutarpeen arviointi.

Palvelusuunnitelma on asiakkaan ja kunnan viranomaisten välinen toimintasuunnitelma, johon kirjataan asiakkaan tarvitsemat palvelut ja tukitoimet. Päätökset palveluista tehdään erikseen. Lisäksi kehitysvammaiselle asiakkaalle laaditaan erityishuolto-ohjelma (EHO).