Palveluasuminen

Vaikeavammaiselle henkilölle järjestetään palveluasuminen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisissä toiminnoissaan jatkuvaluonteisesti, vuorokauden eri aikoina, tai muutoin erityisen runsaasti, mutta ei ole jatkuvassa laitoshuollon tarpeessa.
Palveluasumiseen liittyvät palvelut voidaan järjestää omaan asuntoon tarvittavien asunnon muutostöiden ja esimerkiksi kotipalvelun avulla, omaishoidon tuella tai palkkaamalla henkilökohtainen avustaja. Palveluasuminen voidaan järjestää myös kunnan asumisyksiköissä tai yksilöllisen tarpeen mukaan ostetussa palveluasumisessa  Janakkalassa tai muualla.