Lapsen huolto ja edunvalvonta

Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi lapsen yksilöllisten tarpeiden ja toivomusten mukaisesti. Huollon tulee turvata myönteiset ja läheiset ihmissuhteet erityisesti lapsen ja hänen vanhempiensa välillä. 

Yhteishuoltajuus

Yhteishuolto on laissa tarkoitettu ensisijaiseksi huoltomuodoksi myös vanhempien eron jälkeen. Huoltajuuden säilyminen tukee vanhemmuutta ja motivoi vanhempaa yhteydenpidossa lapseensa. Yhteishuoltajavanhemmat vastaavat yhdessä lapsen huoltoon kuuluvista tehtävistä ja tekevät yhdessä lasta koskevat tärkeät päätökset.

Jos huoltajat asuvat erillään, lapsen jokapäiväisestä huollosta, kasvatuksesta ja arjen päätöksistä vastaa se vanhempi, jonka luona lapsi kulloinkin oleskelee. Yhteishuolto ei siis tarkoita sitä, että lapsi asuisi tai oleskelisi yhtä paljon kummankin vanhempansa luona.

Yksinhuolto

Huoltomuodon valinnassa tärkein lähtökohta on lapsen etu. Joskus yksinhuolto voi rauhoittaa lapsen elämää, tai jopa osoittautua ainoaksi vaihtoehdoksi, jotta lapsen asiat saadaan käytännössä hoidetuksi ja päätetyksi.

Huollosta erotetulla vanhemmalla ei ole oikeutta osallistua lasta koskevaan päätöksentekoon, edustaa lasta häntä koskevissa asioissa, eikä saada viranomaisilta lasta koskevia tietoja.

Huoltomuodosta riippumatta lapsella on oikeus saada elatusta kummaltakin vanhemmaltaan, ja oikeus tavata heistä molempia.