Lapsiperheiden sosiaalityö

Lapsiperheiden sosiaalityön tarkoituksena on tukea lapsiperheiden arjen sujumista sekä yhdessä perheen kanssa ratkoa perheen mahdollisia ongelmatilanteita. Lapsiperheiden sosiaalityön palveluissa on käytössä erilaisia, laissa määriteltyjä tukimuotoja, kuten sosiaalityö, kotipalvelu ja perhetyö.

Lapsiperheiden sosiaalityön palveluissa tuetaan myös vanhempien omaan elämään liittyvien ongelmien ratkaisussa. Palveluissa on mahdollista myös selvittää perheen taloudellista tilannetta ja asumiseen liittyviä kysymyksiä. Palveluissa voidaan päättää täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä, mikäli niihin on edellytys.

Palvelutarpeen arviointi

Kaikkiin sosiaalipalveluihin ohjaudutaan palvelutarpeen arvioinnin kautta.

Palvelutarpeen arvioinnissa kartoitetaan yhdessä perheenjäsenten kanssa sopiva palvelu ja apu perheen tilanteeseen. Tuen tarvetta selvitettäessä tehdään yhteistyötä myös muiden toimijoiden, kuten terveydenhuollon ja sivistystoimen kanssa.

Palveluohjaajaan voi olla suoraan yhteydessä:

  • sähköisen lomakkeen kautta
  • puhelimitse: puh. 03 680 1842 (Hanna) tai 03 680 1223 (Anita) ma-pe klo 8:30-9:30
  • sähköpostilla: hanna.marttila@janakkala.fi tai anita.paloposki@janakkala.fi
  • tapaamalla perhekeskuksessa Turengin terveyskeskuksessa C-talo (Tapailanpiha 13 b) ja Tervakosken terveyskeskuksessa (Kivimiehentie 2)

Lapsiperheiden sosiaalityö toimii Janakkalan perhekeskuksessa.

Yhteydenotto ja ilmoitus sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen

Oletko huolissasi asiakasperheesi, läheisesi tai jonkun muun kohtaamasi henkilön elämänhallinnasta, päihteiden käytöstä, toimeentulosta tai lasten tilanteesta? Henkilön omalla suostumuksella voit olla yhteydessä lapsiperheiden sosiaalityön palveluohjaajaan, yhteystiedot ja ohje yllä.

Jos apua tarvitseva henkilö ei ole antanut suostumustaan, voit myös tietyin edellytyksin tehdä Ilmoituksen asiakkaan sosiaalihuollon tarpeesta.

Näin teet ilmoituksen yhteydenottovelvollisena henkilönä (sosiaalihuoltolaki, 35 §)

Yhteydenottovelvollisia henkilöitä ovat terveydenhuollon ammattihenkilöt, sosiaalikuraattorit sekä sosiaalitoimen, opetustoimen, liikuntatoimen, varhaiskasvatuksen, pelastuslaitoksen, hätäkeskuslaitoksen, tullin, poliisin, rikosseuraamusviraston, työ- ja elinkeinoviranomaisen, kansaneläkelaitoksen tai ulosottoviranomaisien palveluksessa olevat. Jos kuulut edellä mainittuihin ammattiryhmiin ja olet työssäsi saanut tietää henkilöstä, jonka sosiaalihuollon tarve on ilmeinen, sinun on ohjattava hänet hakemaan sosiaalipalveluja.

Jos henkilö on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan tai jos lapsen etu sitä välttämättä vaatii, sinun on viipymättä tehtävä ilmoitus sosiaalihuoltoon, vaikka et saisikaan henkilön suostumusta. Salassapitosäännökset eivät estä ilmoituksen tekemistä.

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta olevasta henkilöstä

Ohjeet lastensuojeluilmoituksen tekemiseen löytyvät kohdasta lastensuojelu.