Lapsiperheiden sosiaalityö

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeelliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä etusija erityiseen suojeluun. Lastensuojelutyön perustana on lastensuojelulaki. Lastensuojelutyöstä vastaavat kunnan sosiaalityöntekijät yhteistyössä muiden tahojen kanssa.

Perhe- ja yksilökohtainen työ

Sosiaalityöntekijät auttavat perhettä erilaisin tukitoimin tai sijaishuollon keinoin silloin, kun lapsen/nuoren kasvuolot vaarantuvat tai eivät turvaa hänen kehitystään tai jos nuori omalla käytöksellään vaarantaa kasvuaan. Työn tavoitteena on lapsen edun toteutuminen.

Avohuollon tukitoimet

Avohuollon tukitoimien suunnittelu alkaa tilanteen selvittelyllä yhteistyössä perheen kanssa. Perhettä voidaan tukea erilaisin palveluin. Näitä ovat esimerkiksi päivähoito, koulunkäynnin ja harrastusten tukeminen, asunnon hankinnassa avustaminen, taloudellinen tuki, perhetyöntekijöiden työ tai kotipalvelun järjestäminen.

Lastensuojelun avohuollon tukitoimien uusin palvelu Janakkalassa ovat perhetyöntekijät. Perhetyöntekijöiden tehtävänä on tukea lapsiperheitä arkielämän hallinnassa, kriisien selvittämisessä sekä perheen omien voimavarojen löytämisessä ja vahvistamisessa. Perhetyöntekijät toimivat tiiviissä yhteistyössä lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden, päivähoidon, neuvolan, koulun ym. viranomaisten kanssa.

Joissain tapauksissa voi lapsen/nuoren lyhytaikainen sijaishuolto muualla kuin kotona olla ratkaisu ongelmatilanteeseen.

Sijaishuolto

Joskus ensisijaiset avohuollon tukitoimet eivät riitä takaamaan lapselle riittävän turvallisia kasvuoloja ja lapsen olosuhteet vaarantavat kasvua ja kehitystä. Tuolloin lapsi voidaan ottaa huostaan ja sijoittaa pidemmäksi aikaa kodin ulkopuolelle hoidettavaksi esimerkiksi sijaisperheeseen tai laitoshoitoon.

Jälkihuolto

Huostaanoton ja sijaishuollon päätyttyä nuorelle järjestetään jälkihuolto 21 ikävuoteen saakka. Nuorta pyritään tukemaan taloudellisen ja muun tuen avulla samalla tavoin kuin vanhemmat tavanomaisesti tukevat ja avustavat aikuistuvia lapsiaan.

Lastensuojeluilmoitukset

Jos tiedossasi on lapsia tai nuoria, joiden kasvuolot ovat vaarantumassa, ilmoita asiasta lapsen edun nimissä sosiaalityöntekijöille. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä.

Lastensuojeluilmoitus
Lähetä lastensuojeluilmoitus osoitteella: Janakkalan kunta, sosiaalitoimisto, Juttilantie 1, 14200 Turenki.

Oletko kiinnostunut sijais- ja/tai tukiperheenä toimimisesta?

Sijais- tai tukiperheenä viikonloppuisin tai loma-aikoina toimimisesta kiinnostuneita perheitä tarvitaan entistä enemmän. Tuki- tai sijaisperheet voivat olla tavallisia perheitä, jotka ovat kiinnostuneita lasten auttamisesta ja jotka tahtovat antaa turvallisuutta, huolenpitoa ja hellyyttä myös muille kuin omille lapsille.

Mikäli olet kiinnostunut tällaisesta toiminnasta, ota yhteyttä sosiaalityöntekijöihin. Heiltä saat lisätietoja sijais- ja tukiperhetoiminnasta sekä tehtävään valmennuksesta.