Arviointi

Kurssiarviointi

 • Kunkin kurssin alussa opettaja selvittää kurssin arvioinnin perusteet.
 • Kurssi tai kurssin osa voidaan arvioida myös ilman kirjallisia kokeita.
 • Kurssin arviointi voidaan suorittaa vasta, kun arvioinnin edellytykset täyttyvät. Arvioinnin edellytyksiä ovat mm. läsnäolo oppitunneilla, osallistuminen opetukseen, kurssitehtävien suorittaminen ja mahdollisen kurssikokeen tekeminen. Opiskelijan on osallistuttava opetukseen ja annettava riittävä näyttö osaamisestaan arvioinnin edellytysten täyttymiseksi.
 • Kurssitehtävä(t) tulee palauttaa sovittuna ajankohtana.
 • Jos opiskelija on ollut poissa huomattavan osan kurssin tunneista, kurssi jätetään arvostelematta.
 • Kurssin arvioinnin pohjana ei voi olla pelkkä kurssikoe.
 • Pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan numeroilla 4-10.
 • Koulukohtaiset soveltavat ja syventävät kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä suoritettu S tai hylätty H.
 • Merkintä P tarkoittaa sitä, että osa kurssista on vielä suorittamatta. Kurssisuoritus on täydennettävä seuraavan jakson aikana.
 • Hylätyn kurssin (4 tai H) voi suorittaa joko uusintakokeella, kurssin osien uudelleen suorittamisella tai lisänäytöllä. Opiskelija sopii asiasta kurssin opettajan kanssa.
 • Mikäli opiskelijan on suoritettava koe hylätyn kurssiarvosanan korottamiseksi, hän voi osallistua yhteen uusintakokeeseen. Opiskelija ohjataan tekemään uusintakoe heti seuraavassa uusintakuulustelussa. Uusintakokeen siirtämiseen tätä pidemmälle täytyy olla perusteltu syy, esimerkiksi opiskelijan sairastuminen.
 • Opiskelijalla on oikeus korottaa hyväksyttyä kurssia osallistumalla opetukseen uudelleen. Parempi arvosana jää voimaan.
 • Huoltajilla on mahdollisuus seurata alaikäisen opiskelijan opintomenestystä ja suoriutumista Wilman tiedotteiden ja opiskelijan Wilmaan tulostuvan todistuksen kautta. Lisäksi Wilma toimii yhteydenpitovälineenä kodin ja koulun välillä. Huoltaja voi seurata myös 18 vuotta täyttäneen opiskelijan opintomenestystä ja suoriutumista Wilman kautta, jos opiskelija ei ole sitä erikseen kieltänyt.

Oppiaineen päättöarviointi

 • Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen aritmeettisena keskiarvona. Opettaja voi muuttaa keskiarvoa ylöspäin soveltavien kurssien lisänäytön pohjalta tai jos opiskelijan tiedot ja taidot ovat oppiaineen päättövaiheessa paremmat kuin mitä kurssiarvosanojen perusteella määräytyisi.
 • Lukion oppimäärä on suoritettu, kun opiskelija on suorittanut oppiaineiden oppimäärät opetussuunnitelman perusteissa esitetyllä tavalla hyväksytysti ja vähimmäiskurssimäärä 75 täyttyy.
 • Hylättyjä pakollisia ja valtakunnallisia syventäviä kursseja saa oppiaineessa olla enintään seuraavasti: 1-2 kurssia 0 hylättyä, 3-5 kurssia 1 hylätty, 6-8 kurssia 2 hylättyä 9 kurssia tai enemmän 3 hylättyä.
 • Koulukohtaisia hylättyjä kurssisuorituksia ei huomioida aineen oppimäärään.
 • Ennen päättötodistuksen antamista opiskelijalla on oikeus yrittää korottaa päättöarvosanaansa osallistumalla oppiaineen erilliseen kuulusteluun ylioppilaskirjoitusten jälkeen. Kuulustelu käsittää kaikki opiskelijan suorittamat kurssit.
 • Numeroarvosanoin lukion päättötodistuksessa arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä.
 • Opiskelija voi pyytää suoritusmerkinnän 1) liikunnasta 2) sellaisista oppiaineista, joissa hänen suorittamansa oppimäärä käsittää vain yhden kurssin sekä 3) ainoastaan kahden kurssin verran opiskelluista vieraista kielistä.