Arviointi

Kurssiarviointi (vanha opetussuunnitelma)

 • Kunkin kurssin alussa opettaja selvittää kurssin arvioinnin perusteet.
 • Kurssi tai kurssin osa voidaan arvioida myös ilman kirjallisia kokeita.
 • Kurssin arviointi voidaan suorittaa vasta, kun arvioinnin edellytykset täyttyvät. Arvioinnin edellytyksiä ovat mm. läsnäolo oppitunneilla, osallistuminen opetukseen, kurssitehtävien suorittaminen ja mahdollisen kokeen tekeminen. Opiskelijan on osallistuttava opetukseen ja annettava riittävä näyttö osaamisestaan arvioinnin edellytysten täyttymiseksi.
 • Kurssitehtävä(t) tulee palauttaa sovittuna ajankohtana.
 • Jos opiskelija on ollut poissa huomattavan osan kurssin tunneista, kurssi jätetään arvostelematta.
 • Kurssin arvioinnin pohjana ei voi olla pelkkä kurssikoe.
 • Pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan numeroilla 4-10.
 • Koulukohtaiset soveltavat ja syventävät kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä suoritettu S tai hylätty H.
 • Merkintä P tarkoittaa sitä, että osa kurssista on vielä suorittamatta. Kurssisuoritus on täydennettävä seuraavan jakson aikana.
 • Hylätyn kurssin (4 tai H) voi suorittaa joko uusintakokeella, kurssin osien uudelleen suorittamisella tai lisänäytöllä. Opiskelija sopii asiasta kurssin opettajan kanssa.
 • Mikäli opiskelijan on suoritettava koe hylätyn kurssiarvosanan korottamiseksi, hän voi osallistua yhteen uusintakokeeseen. Opiskelija ohjataan tekemään uusintakoe heti seuraavassa uusintakuulustelussa. Uusintakokeen siirtämiseen tätä pidemmälle täytyy olla perusteltu syy, esimerkiksi opiskelijan sairastuminen.
 • Opiskelijalla on oikeus korottaa hyväksyttyä kurssia osallistumalla opetukseen uudelleen. Parempi arvosana jää voimaan.
 • Huoltajilla on mahdollisuus seurata alaikäisen opiskelijan opintomenestystä ja suoriutumista Wilman tiedotteiden ja opiskelijan Wilmaan tulostuvan todistuksen kautta. Lisäksi Wilma toimii yhteydenpitovälineenä kodin ja koulun välillä. Huoltaja voi seurata myös 18 vuotta täyttäneen opiskelijan opintomenestystä ja suoriutumista Wilman kautta, jos opiskelija ei ole sitä erikseen kieltänyt.

Opintojakson arviointi (uusi opetussuunnitelma)

Opiskelijan oppimista arvioidaan opintojakson aikana antamalla hänelle arviointipalautetta opintojakson tavoitteiden saavuttamisesta. Oppimista tukevaa palautetta tulee antaa riittävän aikaisessa vaiheessa opintojaksoa, jotta opiskelijalla on mahdollisuus kehittää sen perusteella opiskeluaan ja työskentelyään.

Opiskelijan opintosuorituksista annetaan arvosana tai suoritusmerkintä opintojakson päätyttyä. Jos opintojakso koostuu useammasta saman oppimäärän moduulista, annetaan siitä yksi arvosana. Jos kyse on usean oppiaineen yhteisestä opintojaksosta, arvosanat annetaan oppiaineittain. Arvosanojen tulee perustua monipuoliseen oppimisen, osaamisen ja opitun näyttöön opintojakson tavoitteiden saavuttamisesta. Arvioinnin kohteina ovat opiskelijan tiedot, taidot ja työskentely. Arviointi ei kohdistu opiskelijan arvoihin, asenteisiin tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Arvioinnin toteuttamisesta päätetään tarkemmin paikallisessa opetussuunnitelmassa.

Oppimisen tuen tarpeet, kuten sairaudesta tai vammasta johtuvat haasteet, lukemisen tai kirjoittamisen erityisvaikeus, maahanmuuttajien kielelliset vaikeudet sekä muut syyt, jotka vaikeuttavat osaamisen osoittamista, tulee ottaa arvioinnissa huomioon siten, että opiskelijalla on mahdollisuus erityisjärjestelyihin ja vaihtoehtoisiin tapoihin osoittaa osaamisensa.

Numeroin annettavassa arvostelussa käytetään asteikkoa 4–10. Arvosana 5 osoittaa välttäviä, 6 kohtalaisia, 7 tyydyttäviä, 8 hyviä, 9 kiitettäviä ja 10 erinomaisia tietoja ja taitoja. Hylätty suoritus merkitään arvosanalla 4. Opintojakso tai oppiaine, jota ei arvostella numeroin, arvioidaan suoritetuksi tai hylätyksi. (Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksesta 810/2018, 17 §.)

Opiskelija saa arvosanan opintojaksoihin sisältyvistä opinnoista. Opintojaksoihin sisältyvistä pakollisista opinnoista ja valtakunnallisista valinnaisista opinnoista annetaan numeroarvosanat lukuun ottamatta opinto-ohjauksen opintojaksoja, joista annetaan suoritusmerkintä (S = suoritettu, H = hylätty). Muista valinnaisista opinnoista annetaan arvosanaksi suoritusmerkintä.

Arvioinnissa käytettävät suoritusmerkinnät
• Merkintä P tarkoittaa sitä, että osa opinnoista on vielä suorittamatta. Suoritus on täydennettävä seuraavan jakson aikana.
• merkintä K tarkoittaa, että opintojakso on keskeytetty
• merkintä X annetaan opintojakson arvioinniksi, kun opettaja ei pysty puutteellisen näytön vuoksi arvioimaan opintojaksoa edes arvosanalla 4 tai arvioitavassa opintojaksossa on käytetty vilppiä.

Opettaja on velvollinen kirjaamaan X-merkinnän selityksen näkyviin (syy merkinnälle, jokin edellä mainituista). X-merkintää ei voi antaa muista syistä. X-merkintä tarkoittaa sitä, että opintojakso on käytävä uudelleen, eikä täydentäminen ole enää mahdollista. Opintojakson voi käydä uudelleen osallistumalla lähiopetukseen tai suorittamalla opintojakson itsenäisesti (jos se on opetussuunnitelman mukaan mahdollista).

Hylätyn opintosuorituksen korottaminen
• Hylätyn arvosanan (4 tai H) voi suorittaa joko uusintakokeella, opintojakson osien uudelleen suorittamisella tai lisänäytöllä. Opiskelija sopii asiasta opettajan kanssa.
• Mikäli opiskelijan on suoritettava koe hylätyn arvosanan korottamiseksi, hän voi osallistua yhteen uusintakokeeseen. Opiskelija tekee uusintakokeen seuraavassa uusintakuulustelussa. Uusintakokeen siirtämiseen tätä pidemmälle täytyy olla perusteltu syy, esimerkiksi opiskelijan sairastuminen.

Hyväksytyn opintosuorituksen korottaminen
• Opiskelijalla on oikeus korottaa hyväksyttyä suoritusta osallistumalla opetukseen uudelleen tai suorittamalla opintojakso tai sen osia itsenäisesti. Parempi arvosana jää voimaan.

Oppiaineen päättöarviointi (vanha opetussuunnitelma)

 • Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen aritmeettisena keskiarvona. Opettaja voi muuttaa keskiarvoa ylöspäin soveltavien kurssien lisänäytön pohjalta tai jos opiskelijan tiedot ja taidot ovat oppiaineen päättövaiheessa paremmat kuin mitä kurssiarvosanojen perusteella määräytyisi.
 • Lukion oppimäärä on suoritettu, kun opiskelija on suorittanut oppiaineiden oppimäärät opetussuunnitelman perusteissa esitetyllä tavalla hyväksytysti ja vähimmäiskurssimäärä 75 täyttyy.
 • Hylättyjä pakollisia ja valtakunnallisia syventäviä kursseja saa oppiaineessa olla enintään seuraavasti: 1-2 kurssia 0 hylättyä, 3-5 kurssia 1 hylätty, 6-8 kurssia 2 hylättyä 9 kurssia tai enemmän 3 hylättyä.
 • Koulukohtaisia hylättyjä kurssisuorituksia ei huomioida aineen oppimäärään.
 • Ennen päättötodistuksen antamista opiskelijalla on oikeus yrittää korottaa päättöarvosanaansa osallistumalla oppiaineen erilliseen kuulusteluun ylioppilaskirjoitusten jälkeen. Kuulustelu käsittää kaikki opiskelijan suorittamat kurssit.
 • Numeroarvosanoin lukion päättötodistuksessa arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä.
 • Opiskelija voi pyytää suoritusmerkinnän 1) liikunnasta 2) sellaisista oppiaineista, joissa hänen suorittamansa oppimäärä käsittää vain yhden kurssin sekä 3) ainoastaan kahden kurssin verran opiskelluista vieraista kielistä.

Oppiaineen päättöarviointi (uusi opetussuunnitelma)

Kun lukiokoulutuksen oppimäärään kuuluvat opinnot tulevat suoritetuiksi, annetaan jokaisen oppiaineen oppimäärästä päättöarviointina arvosana. Opiskelijalle, joka ei ole tullut hyväksytyksi jossakin oppiaineessa tai joka haluaa korottaa saamaansa arvosanaa, on järjestettävä mahdollisuus suorittaa oppiaineen oppimäärä hyväksytysti tai korottaa arvosanaansa. [Lukiolain] 28 §:ssä tarkoitetut tukitoimet ja 29 §:ssä tarkoitetut opiskelun poikkeavat järjestämistavat voidaan ottaa huomioon opintojakson arvioinnissa ja päättöarvioinnissa. (Lukiolaki 714/2018, 37 § 3 mom.)

Kunkin opintojakson arvioinnista päättää opiskelijan opettaja tai, jos opettajia on useita, opettajat yhdessä. Oppiaineen päättöarvioinnista päättävät rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä.(Lukiolaki 714/2018, 38 §.)

Oppiaineen oppimäärä muodostuu opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti opiskelemista opinnoista. Opiskelijan opintosuunnitelma tarkentuu lukio-opintojen aikana. Sen laatiminen ja seuranta ohjaavat opiskelijaa tarkoituksenmukaisiin ja tavoitteellisiin opintojaksojen valintoihin. Samassa oppiaineessa eri opiskelijoilla voi olla erilaajuiset oppimäärät.

Eri oppiaineiden pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opinnot on kuvattu lukion opetussuunnitelman perusteissa. Matematiikan yhteinen moduuli luetaan opiskelijan valitsemaan matematiikan oppimäärään. Jälkikäteen ei voi poistaa opiskelijan opiskelemia pakollisia opintoja eikä hyväksytysti suoritettuja valtakunnallisia valinnaisia opintoja. Muiden valinnaisten opintojen ja temaattisten opintojen mahdollisesta kuulumisesta jonkin oppiaineen oppimäärään määrätään paikallisessa opetussuunnitelmassa. Niistä luetaan oppiaineen oppimäärään vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat opinnot.

Saadakseen oppiaineen oppimäärän hyväksytysti suoritetuksi opiskelijan on suoritettava pääosa oppiaineen opinnoista hyväksytysti. Hylättyjä arvosanoja saa olla pakollisissa ja valtakunnallisissa valinnaisissa opinnoissa enintään seuraavasti:

Opiskelijan opiskelemia                                   joista voi olla hylättyjä opintoja
pakollisia ja valinnaisia opintoja,                     enintään

2–5 opintopistettä                                            0 opintopistettä

6–11 opintopistettä                                          2 opintopistettä

12–17 opintopistettä                                        4 opintopistettä

18 opintopistettä tai enemmän                        6 opintopistettä

Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen arvosanojen opintopisteiden mukaan painotettuna aritmeettisena keskiarvona.

Mikäli opiskelija osoittaa erillisessä kuulustelussa suurempaa kypsyyttä ja parempaa oppiaineen hallintaa kuin opintojaksojen arvosanoista määräytyvä oppiaineen arvosana edellyttää, tulee arvosanaa korottaa. Lisäksi arvosanaa voidaan korottaa, jos opiskelijan arvioinnista vastaavat päättävät, että opiskelijan tiedot ja taidot ovat hänen antamiensa näyttöjen perusteella oppiaineen päättövaiheessa opintojaksojen arvosanojen perusteella määräytyvää arvosanaa paremmat.

Pakollisten oppiaineiden ja valinnaisten vieraiden kielten oppimääristä annetaan lukiokoulutusta koskevan valtioneuvoston asetuksen (810/2018) mukainen numeroarvosana. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain kaksi opintopistettä, sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää korkeintaan neljä opintopistettä.