Avustukset

Urheiluseuroille ja liikuntajärjestöille myönnettävien avustusten jakoperusteet

Tekninen lautakunta myöntää yleis- ja kohdeavustuksia harkinnanvaraisesti janakkalalaiseen liikuntatoimintaan. Liikuntapalvelujen avustusten jako tapahtuu valtuuston vuosittain talousarvioon hyväksymien määrärahojen puitteissa ja lautakunnan kunkin vuoden talousarvion käyttösuunnitelmassaan määräämällä tavalla. Avustusmuodot ovat yleisavustus sekä kohdeavustus. Tekninen lautakunta päättää avustuksista teknisen johtajan esittelyn pohjalta. Päätöksen teon valmistelijana toimii liikuntapäällikkö. Vuosittain valtuuston talousarvioon hyväksymät määrärahat jaetaan yleisavustusten ja kohdeavustusten kesken teknisen lautakunnan päätöksellä.

Liikuntatoiminnan avustuksia myönnetään liikuntalain (10.4.2015/390) mukaisesti. Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon toiminnan määrä ja laajuus sekä yhteiskunnallinen merkitys ja avustuksen tarve, yleisavustushakijat pisteytetään liikuntajärjestöjen yleisavustuksen pisteytystaulukon mukaisesti. Järjestöjen muualta saamat avustukset sekä vakavaraisuus (omaisuus) vaikuttavat avustusten suuruuteen. Avustus voi olla enintään 35 % järjestön varsinaisen toiminnan kuluista.

Vuoden 2021 liikunta-avustusten hakuajat

Yleisavustustenhaku alkaa 1.4.2021 ja päättyy 30.4.2021 klo 15:00. Ehdotus yleisavustustenjaosta tuodaan teknisen lautakunnan päätettäväksi 11.5.2021. Kohdeavustustenhaku alkaa 23.8.2021 ja päättyy 30.9.2021 klo 15:00. Ehdotus kohdeavustustenjaosta tuodaan teknisen lautakunnan päätettäväksi lokakuun lautakunnan kokoukseen.

Avustusten haettaviksi julistamisesta ilmoitetaan Janakkalan Sanomat -lehdessä, Janakkalan kunnan www-sivuilla sekä kunnan virallisella ilmoitustaululla.

Säännöt ja yleiset jakoperusteet

Teknisen lautakunnan liikuntatoiminnan jakoperusteet janakkalalaisille seuroille ja yhdistyksille löytyvät tämän sivun alalaidasta.

 • Avustuksilla pyritään lisäämään ja monipuolistamaan kuntalaisille tarjottavia palveluja.
 • Avustuksen saamisen edellytyksenä on toiminnan ehdoton päihteettömyys ja sitoutuminen noudattamaan Suomen antidopingsäännöstöä.
 • Avustuksen saajan tulee sopivassa yhteydessä julkisuudessa mainita, että Janakkalan kunnan tekninen lautakunta on tukenut toimintaa
 • Kunnan viranomaisilla on oikeus tarkastaa avustuksen saajan varainkäyttö ja siihen liittyvät asiakirjat avustusehtojen noudattamisen selvittämiseksi. Mikäli avustuksen saaja rikkoo avustusehtoja, kunnan myöntämä ja mahdollisesti liikaa maksettu avustus on maksettava lyhentymättömänä takaisin kunnalle. Lisäksi yhdistys menettää avustuskelpoisuutensa.
 • Avustuspäätökseen haetaan muutos kuntalain säätämässä järjestyksessä tekniseltä lautakunnalta

 Avustus voidaan myöntää yhdistykselle

 • hakuaikana Janakkalan kunnan kirjaamoon toimitetun ja asianmukaisesti täytetyn kirjallisen hakemuksen (hakulomake ja liitteet) perusteella
 • joka on rekisteröity Janakkalaan ja, jonka tiedot ovat yhdistysrekisterissä ajantasalla.
 • säännölliseen toimintaan, jonka tavoitteena on kuntalaisten aktivointi ja yhteisöllisyyden vahvistaminen kunnan strategiassa asetettujen tavoitteiden toteuttamisessa yhdessä kunnan kanssa.
 • , jonka toiminnan omarahoitus on osoitettavissa liite asiakirjoissa.
 • , joka on asettanut toiminnalleen tavoitteet ja ne keskeiset suoritteet, millä se asetettuja
 • toiminnan tuloksia mittaa. Nämä ilmoitetaan lisätietolomakkeessa hakulomakkeen viimeisillä sivuilla.

 Avusta ei voi hyödyntää

 • liiketoiminnasta aiheutuviin menoihin (tuloverolaki 23 §).
 • henkilökohtaisilla etukortteilla (S-bonus, Plussa ym.) tehtyihin hankintoihin, jotka on ostettu yhdistykselle. Verottajan näkökulmasta (verohallinnon ohje 29.1.2013) henkilökohtaisella etukortilla saadut rahahyvitykset tai etukupongit yms. katsotaan veronalaiseksi ansiotuloksi.
 • toimintaan, jossa Janakkalan kunta on joko maksun saaja tai järjestänyt ko. toiminnan eikä kunnan omien tilojen vuokrakustannuksiin.
 • uudelle järjestölle ennen kuin se on toiminut ainakin vuoden pituisen tilikauden ajan.

Avustuksen käyttö

 • avustus pitää käyttää liikuntatoimintaan.
 • avustusta saava järjestö on velvollinen osallistumaan kunnan järjestämän ja organisoiman toiminnan järjestämiseen.

Avustuksen palauttamisvelvollisuus

Mikäli avustuspäätös kumotaan muutoksenhaun johdosta tai jos avustusta käytetään muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon se on haettu tai myönnetty, on kunnalla oikeus avustuksen takaisinperintään.
Jos avustuksen tarpeessa tapahtuu muutos, on siitä ilmoitettava viipymättä kirjallisesti sähköisesti osoitteella kirjaamo@janakkala.fi tai postitse osoitteella Janakkalan kunta, Kirjaamo, Juttilantie 1, 14200 Turenki.

Hakulomake ja liitteet

Hakulomake löytyy tämän sivun alalaidasta Lomakkeet -kohdasta.

Voit myös hakea tulostetun lomakkeen Palvelutoimisto Lyylistä, kunnantalolta.

Tekniselle lautakunnalle osoitetut avustushakemukset liiteasiakirjoineen toimitetaan hakuaikana:

 • sähköisesti osoitteella: kirjaamo@janakkala.fi tai
 • postitse osoitteella: Janakkalan kunta, Kirjaamo, Juttilantie 1, 14200 Turenki.

Hakijoita pyydetään huomioimaan, että mahdollisissa täydennyspyynnöissä tietojen toimittamiseen annetaan aikaa 2 viikkoa täydennyspyynnöstä.

Koronaviruksen vaikutukset avustusten hakuun

Epidemiasta huolimatta kunnan myöntämät liikuntatoiminnan avustukset haetaan yllämainitun aikataulun mukaisesti. Avustushakemuksien talousliitteiden (esim. tasekirjan) toimitusaikaa on jatkettu toukokuun loppuun koronaepidemiaan liittyvien kokoontumisrajoituksien vuoksi. Avustushakemuksien yhteydessä tulee kuitenkin toimittaa ne liitteet, jotka yhdistyksellä on jo valmiina. Avustuksia ei makseta ennen kaikkien liitteiden toimittamista.