Avustukset

Urheiluseuroille ja liikuntajärjestöille myönnettävien avustusten jakoperusteet

Kunnanhallitus on 9.3.2020 § 86 hyväksynyt kunnan järjestöavustusten yleisohjeet. Teknisen lautakunnan 15.2.2022 §37 hyväksymillä liikuntatoiminnan avustusten jakoperiaatteilla täydennetään niitä. Teknisen lautakunnan liikuntatoiminnan jakoperusteet janakkalalaisille seuroille ja yhdistyksille löytyvät tämän sivun alalaidasta. Niihin kannattaa tutustua ennen hakulomakkeen täyttämistä.

Tekninen lautakunta myöntää yleis- ja kohdeavustuksia harkinnanvaraisesti janakkalalaiseen liikuntatoimintaan. Liikuntapalvelujen avustusten jako tapahtuu valtuuston vuosittain talousarvioon hyväksymien määrärahojen puitteissa ja lautakunnan kunkin vuoden talousarvion käyttösuunnitelmassaan määräämällä tavalla. Avustusmuodot ovat yleisavustus sekä kohdeavustus. Tekninen lautakunta päättää avustuksista teknisen johtajan esittelyn pohjalta. Päätöksen teon valmistelijana toimii liikuntapäällikkö. Vuosittain valtuuston talousarvioon hyväksymät määrärahat jaetaan yleisavustusten ja kohdeavustusten kesken teknisen lautakunnan päätöksellä.

Liikuntatoiminnan avustuksia myönnetään liikuntalain (10.4.2015/390) mukaisesti. Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon toiminnan määrä ja laajuus sekä yhteiskunnallinen merkitys ja avustuksen tarve, yleisavustushakijat pisteytetään liikuntajärjestöjen yleisavustuksen pisteytystaulukon mukaisesti. Järjestöjen muualta saamat avustukset sekä vakavaraisuus (omaisuus) vaikuttavat avustusten suuruuteen. Avustus voi olla enintään 35 % järjestön varsinaisen toiminnan kuluista.

Vuoden 2022 liikunta-avustusten hakuajat

Yleisavustusten haku-aika 15.3.-15.4.2022. Ehdotus yleisavustusten jaosta tuodaan teknisen lautakunnan päätettäväksi toukokuun lautakunnan kokoukseen. Samassa kokouksessa päätetään kohdeavustuksiin osoitettava määräraha. Kohdeavustusten haku alkaa 22.8. ja päättyy 30.9. Ehdotus kohdeavustusten jaosta tuodaan teknisen lautakunnan päätettäväksi lokakuun lautakunnan kokoukseen.

Avustusten haettaviksi julistamisesta ilmoitetaan Janakkalan Sanomat -lehdessä, Janakkalan kunnan www-sivuilla sekä kunnan virallisella ilmoitustaululla.

Säännöt ja yleiset jakoperusteet

 • Avustettavan toiminnan tulee tukea kuntastrategiaa yhdellä tai useammalla kriteerillä.
 • Avustettavan toiminnan tulee noudattaa voimassa olevia lakeja ja säädöksiä. Avustuksen saamisen edellytyksenä on toiminnan ehdoton päihteettömyys ja sitoutuminen noudattamaan Suomen antidopingsäännöstöä.
 • Avustuksilla pyritään lisäämään ja monipuolistamaan kuntalaisille tarjottavia palveluja.
 • Avustuksen saajan tulee sopivassa yhteydessä julkisuudessa mainita, että Janakkalan kunnan tekninen lautakunta on tukenut toimintaa
 • Kunnan viranomaisilla on oikeus tarkastaa avustuksen saajan varainkäyttö ja siihen liittyvät asiakirjat avustusehtojen noudattamisen selvittämiseksi. Mikäli avustuksen saaja rikkoo avustusehtoja, kunnan myöntämä ja mahdollisesti liikaa maksettu avustus on maksettava lyhentymättömänä takaisin kunnalle. Lisäksi yhdistys menettää avustuskelpoisuutensa.
 • Avustuspäätökseen haetaan muutos kuntalain säätämässä järjestyksessä tekniseltä lautakunnalta

 Avustus voidaan myöntää yhdistykselle

 • hakuaikana ohjeiden mukaan toimitetun ja asianmukaisesti täytetyn kirjallisen hakemuksen (hakulomake ja liitteet) perusteella
 • joka on rekisteröity Janakkalaan ja, jonka tiedot ovat yhdistysrekisterissä ajan tasalla.
 • avustus on tarkoitettu nimenomaan janakkalalaisille suunnattuun toimintaan, johon osallistuvista enimmän osan tulee olla janakkalalaisia.
 • joka on asettanut toiminnalleen tavoitteet ja ne keskeiset suoritteet, millä se asetettuja toiminnan tuloksia mittaa.

 Avusta ei voi hyödyntää

 • liiketoiminnasta aiheutuviin menoihin (tuloverolaki 23 §).
 • henkilökohtaisilla etukortteilla (S-bonus, Plussa ym.) tehtyihin hankintoihin, jotka on ostettu yhdistykselle. Verottajan näkökulmasta (verohallinnon ohje 29.1.2013) henkilökohtaisella etukortilla saadut rahahyvitykset tai etukupongit yms. katsotaan veronalaiseksi ansiotuloksi.
 • toimintaan, jossa Janakkalan kunta on joko maksun saaja tai järjestänyt ko. toiminnan eikä kunnan omien tilojen vuokrakustannuksiin.
 • uudelle järjestölle ennen kuin se on toiminut ainakin vuoden pituisen tilikauden ajan.

Avustuksen käyttö

 • avustus pitää käyttää liikuntatoimintaan.
 • avustusta saava järjestö on velvollinen osallistumaan kunnan järjestämän ja organisoiman toiminnan järjestämiseen.

Avustuksen maksatus ja käytön valvonta

Kunnalla on oikeus tarkistaa avustuksen saajan tilit ja toiminta sekä siihen liittyvät asiakirjat avustusehtojen noudattamisen selvittämiseksi.

Kunnalla on oikeus periä maksettu avustus takaisin, jos avustuspäätös kumotaan muutoksenhaun yhteydessä.

Avustuksen saaja menettää avustuskelpoisuutensa, mikäli se siirtää avustukseen oikeutettua toimintaa kolmannelle osapuolelle.

Avustuksen käyttötarkoituksen muuttamista tai avustuksen käyttöajan jatkamista anotaan aina kirjallisesti avustuksen myöntäneeltä taholta. Hyvin perustellut muutokset ovat mahdollisia ja näin vältytään maksetun avustuksen palauttamiselta.

Myönnettyä avustusta on haettava maksuun viimeistään avustusvuoden joulukuun loppuun mennessä. Avustuksen saaja on velvollinen palauttamaan maksetun avustuksen tai määrätyn osan siitä, mikäli:

 • Avustusta ei ole käytetty myöntämisvuoden kuluessa, eikä avustuksen käyttämiselle ole haettu jatkoaikaa
 • Mikäli avustuksen saaja ei toteuta sovittuja avustusehtoja. Lisäksi yhdistys menettää avustuskelpoisuutensa kahdeksi vuodeksi.
 • Toiminta, jota varten avustus on myönnetty, lopetetaan tai se muuttuu niin, että se ei enää täytä avustuksen myöntämisen edellytyksiä
 • Jos yhdistys lopettaa toimintansa, on siitä ilmoitettava kunnan kirjaamoon, kirjaamo@janakkala.fi

Hakulomake ja liitteet

Yleisavustus hakulomake on ensimmäistä kertaa vuonna 2022 sähköinen ja lomake on auki hakuaikana 15.3.-15.4.2022:

Mikäli sähköisen lomakkeen täyttämisessä on haasteita, niin tämän sivun alalaidasta löytyy myös pdf-lomake kohdasta Lomakkeet.

Voit myös hakea tulostetun lomakkeen Palvelutoimisto Lyylistä, kunnantalolta.

Tekniselle lautakunnalle osoitetut avustushakemukset liiteasiakirjoineen toimitetaan hakuaikana:

 • sähköisesti osoitteella: kirjaamo@janakkala.fi tai
 • postitse osoitteella: Janakkalan kunta, Kirjaamo, Juttilantie 1, 14200 Turenki.

Hakijoita pyydetään huomioimaan, että mahdollisissa täydennyspyynnöissä tietojen toimittamiseen annetaan aikaa 2 viikkoa täydennyspyynnöstä.