Avustus kulttuuriyhdistysten toimintaan 2021

Koronaepidemiaan liittyvien kokoontumisten rajoittamisen vuoksi liitteiden toimitusaikaa jatketaan toukokuun 2021 loppuun asti. Avustushakemuksen yhteydessä tulee kuitenkin toimittaa ne liitteet, jotka yhdistyksellä on jo valmiina. Puuttuvat liitteet tulee lähettää 31.5. mennessä joko sähköpostitse kirjaamo@janakkala.fi tai postitse Janakkalan kunta, Kirjaamo, Juttilantie 1, 14200 Turenki. Muista mainita yhdistyksen nimi ja mitä avustushakemusta liitteet koskevat.

Vuonna 2021 myönnetään avustuksia kulttuuriyhdistysten toimintaan yhteensä 10 000€. Avustuksia haetaan kerran vuodessa ja sähköiset hakemukset tulee lähettää 15.4.2021 klo 15 mennessä.

Avustusta myönnetään rekisteröidyille, Janakkalassa toimiville yhdistyksille. Avustus on tarkoitettu nimenomaan janakkalalaisille suunnattuun säännölliseen kulttuuritoimintaan*, johon osallistuvista enimmän osan tulee olla janakkalalaisia. Toimielin voi erityisestä syystä poiketa edellä mainitusta. Kulttuuritoimen avustus voi olla enintään 35 % yhdistyksen varsinaisen toiminnan kuluista.

Kulttuuritoimi valmistelee kunnanhallitukselle esityksen ja taustamateriaalin avustusten jakamisesta. Avustusten myöntämisestä päättää kunnanhallitus. Kunnanhallitus käsittelee kulttuuritoimen avustusten myöntämisen 3.5.2021 kokouksessa, jonka jälkeen päätöksistä tiedotetaan hakijoille.

* Kuntien kulttuuritoiminnasta säädetyn lain (166/2019) 1 §:n mukaan: ”Kunnan kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jolla kunta edistää kulttuurin ja taiteen tekemistä, harrastamista, saatavuutta ja käyttöä sekä taide- ja kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä”.

Avustuksia myönnettäessä arvioidaan hakijan toiminnan merkitystä janakkalalaiselle kulttuuritoiminnalle seuraavasti:

 • Yleishyödyllisyys ja vaikuttavuus
 • Saavutettavuus ja avoimuus
 • Erityispiirteet; mitä sellaista tarjotaan, jota kunnassa ei muuten olisi
 • Yhdistyksen yhteistyö Janakkalan kunnan kulttuuripalvelujen sekä muiden yhdistysten kanssa
 • Avustustarve, vuonna 2021 erityisesti koronan aiheuttamat muutokset talouteen ja hakijan mahdollisuuksiin omatoimiseen varainhankintaan toimintansa puitteissa

Avustuksia voidaan myöntää yhdistyksen säännöllisesti järjestämään

 • Kaikille avoimeen kulttuuripainotteiseen toimintaan
 • Kaikille avoimien kulttuuritapahtumien järjestämiseen
 • Kulttuuri- ja taidekasvatustoimintaan
 • Näyttelytoimintaan
 • Esitysten valmistamiseen ja toteuttamiseen
 • Muuhun taiteelliseen työskentelyyn

Avustuksia ei voida myöntää

 • Kiinteän omaisuuden hankintaan tai korjaamiseen liittyviin kuluihin
 • Liiketoiminnasta aiheutuviin menoihin (tuloverolaki 23 §)
 • Perus- ja ammatilliseen koulutukseen tai taiteen perusopetuksen oppilaspaikkamaksuihin
 • Opinto- ja virkistysmatkoihin, ateria-, matka- tai majoituskuluihin
 • Palkintojen tai arpajaisvoittojen maksuun
 • Lainojen lyhennyksiin tai korkoihin
 • Janakkalan kunnan muutoin merkittävässä määrin tukemaan toimintaan
 • Yhdistyksille, joilla ei ole toimintasuunnitelmaa
 • Uudelle yhdistykselle ennen kuin se on toiminut ainakin vuoden pituisen tilikauden ajan
 • Mikäli yhdistyksen taloudellinen tila on niin heikko, että toiminalle ei ole yleisiä edellytyksiä
 • Hakemuksen liitteitä ei ole toimitettu tai ne ovat erittäin puutteelliset

Selvitys avustuksen käytöstä

Kulttuuritoimen toiminta-avustusta saa käyttää avustettavasta toiminnasta myöntämisvuonna aiheutuviin kustannuksiin. Avustuksen käytöstä tulee antaa pyydettäessä selvitys kulttuuritoimelle. Selvityksessä on esitettävä selkeästi mihin kuluihin avustus on käytetty ja missä kohtaa ne näyttäytyvät yhdistyksen tilinpäätöksessä.

Avustuksen palauttamisvelvollisuus

Mikäli avustuspäätös kumotaan muutoksenhaun johdosta tai jos avustusta käytetään muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon se on haettu tai myönnetty, on kunnalla oikeus avustuksen takaisinperintään.

Avustuksen käyttötarkoituksen muuttamista tai avustuksen käyttöajan jatkamista anotaan aina kirjallisesti Janakkalan kulttuuritoimelta. Hyvin perustellut muutokset ovat mahdollisia erityisesti korona-aikana ja näin vältytään maksetun avustuksen palauttamiselta.

Avustuksen saaja on velvollinen palauttamaan maksetun avustuksen tai määrätyn osan siitä, mikäli:

 • Avustusta ei ole käytetty myöntämisvuoden kuluessa, eikä avustuksen käyttämiselle ole haettu jatkoaikaa
 • Toiminta, jota varten avustus on myönnetty, lopetetaan tai se muuttuu niin, että se ei enää täytä avustuksen myöntämisen edellytyksiä
 • Avustuksen saaja ei pysty pyydettäessä antamaan hyväksyttävää selvitystä tuen käytöstä

Hyväksytysti lähetetystä avustuslomakkeesta tulee aina paluuviesti sähköpostiin. Mikäli et saa paluuviestiä, yritä uudelleen tai ota yhteyttä kulttuuritoimeen.