Kulttuuriyhdistysten toiminta-avustukset 2019

Vuonna 2019 myönnetään toiminta-avustuksia kulttuuriyhdistysten toimintaan yhteensä 10 000€. Avustuksia haetaan kerran vuodessa ja sähköiset hakemukset tulee lähettää 1.4.2019 klo 15 mennessä.

Janakkalan kunnassa rekisteröity yhdistys voi hakea avustusta tukemaan järjestämäänsä säännöllistä kulttuuritoimintaa*. Kulttuuritoimen toiminta-avustus voi olla enintään 35 % yhdistyksen varsinaisen toiminnan kuluista. Avustusta saavan yhdistyksen toimintaan osallistuvista enimmän osan tulee olla janakkalalaisia.

Toiminta-avustusten myöntämisestä päättää kunnanhallitus. Kulttuuritoimi valmistelee toiminta-avustuksista kunnanhallitukselle esityksen ja taustamateriaalin avustusten jakamisesta. Kunnanhallitus käsittelee kulttuuritoimen avustusten myöntämisen 8.4.2019 kokouksessa, jonka jälkeen päätöksistä tiedotetaan hakijoille.

* Kuntien kulttuuritoiminnasta säädetyn lain (166/2019) 1 §:n mukaan: ”Kunnan kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jolla kunta edistää kulttuurin ja taiteen tekemistä, harrastamista, saatavuutta ja käyttöä sekä taide- ja kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä”.

Avustuksia myönnettäessä arvioidaan hakijan toiminnan merkitystä janakkalalaiselle kulttuuritoiminnalle seuraavasti:

 • Yleishyödyllisyys ja vaikuttavuus
 • Saavutettavuus ja avoimuus
 • Erityispiirteet; mitä sellaista tarjotaan, jota kunnassa ei muuten olisi
 • Yhdistyksen yhteistyö Janakkalan kunnan kulttuuripalvelujen sekä muiden yhdistysten kanssa
 • Avustustarve ja hakijan mahdollisuudet omatoimiseen varainhankintaan toimintansa puitteissa

Avustuksia voidaan myöntää yhdistyksen säännöllisesti järjestämään

 • Kaikille avoimeen kulttuuripainotteiseen toimintaan
 • Kaikille avoimien kulttuuritapahtumien järjestämiseen
 • Kulttuuri- ja taidekasvatustoimintaan
 • Näyttelytoimintaan
 • Esitysten valmistamiseen ja toteuttamiseen
 • Muuhun taiteelliseen työskentelyyn

Avustuksia ei voida myöntää

 • Kiinteän omaisuuden hankintaan tai korjaamiseen liittyviin kuluihin
 • Liiketoiminnasta aiheutuviin menoihin (tuloverolaki 23 §)
 • Perus- ja ammatilliseen koulutukseen tai taiteen perusopetuksen oppilaspaikkamaksuihin
 • Opinto- ja virkistysmatkoihin, ateria-, matka- tai majoituskuluihin
 • Palkintojen tai arpajaisvoittojen maksuun
 • Lainojen lyhennyksiin tai korkoihin
 • Tapahtumiin ja hankkeisiin, joiden keskeinen tarkoitus on tuottaa voittoa
 • Janakkalan kunnan muutoin merkittävässä määrin tukemaan toimintaan
 • Yhdistyksille, joilla ei ole toimintasuunnitelmaa
 • Uudelle yhdistykselle ennen kuin se on toiminut ainakin vuoden pituisen tilikauden ajan
 • Mikäli yhdistyksen taloudellinen tila on niin heikko, että toiminalle ei ole yleisiä edellytyksiä
 • Mikäli avustuksen käyttökohde ei selviä hakemuksessa esitetystä talousarviosta
 • Hakemuksen liitteitä ei ole toimitettu tai ne ovat erittäin puutteelliset

Selvitys avustuksen käytöstä

Kulttuuritoimen toiminta-avustusta saa käyttää

 • Tarkoitukseen, johon se on avustushakemuksen pohjalta tehdyssä päätöksessä myönnetty
 • Avustettavasta toiminnasta myöntämisvuonna aiheutuviin kustannuksiin

Avustuksen käytöstä tulee antaa selvitys kulttuuritoimelle maaliskuun 2020 loppuun mennessä. Selvityksessä on esitettävä selkeästi mihin kuluihin avustus on käytetty ja missä kohtaa ne näyttäytyvät yhdistyksen tilinpäätöksessä. Mikäli hakija hakee avustusta jälleen seuraavana vuonna, riittää seuraavaan hakemukseen liitetty selvitys.

Avustuksen palauttamisvelvollisuus

Mikäli avustuspäätös kumotaan muutoksenhaun johdosta tai jos avustusta käytetään muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon se on haettu tai myönnetty, on kunnalla oikeus avustuksen takaisinperintään.

Avustuksen käyttötarkoituksen muuttamista tai avustuksen käyttöajan jatkamista anotaan aina kirjallisesti Janakkalan kulttuuritoimelta. Hyvin perustellut muutokset ovat mahdollisia ja näin vältytään maksetun avustuksen palauttamiselta.
Avustuksen saaja on velvollinen palauttamaan maksetun avustuksen tai määrätyn osan siitä, mikäli:

 • Avustusta ei ole käytetty myöntämisvuoden kuluessa, eikä avustuksen käyttämiselle ole haettu jatkoaikaa
 • Toiminta, jota varten avustus on myönnetty, lopetetaan tai se muuttuu niin, että se ei enäätäytä avustuksen myöntämisen edellytyksiä
 • Avustuksen käytöstä ei ole annettu selvitystä maaliskuun 2020 loppuun mennessä