Avustukset kulttuuritapahtumien järjestämiseen

Tapahtuma-avustuksia voivat hakea janakkalalaiset yhdistykset taide- ja kulttuuritapahtumien järjestämiseksi. Kyseeseen tulevat kulttuuritoiminnan* tapahtumat kuten konsertit, teatteriesitykset, teemapäivät ja festivaalit.

Mikä on tapahtuma-avustus?

 • Tapahtuma-avustuksiin on jatkuva, sähköinen haku ja avustuspäätöksiä tehdään harkinnan ja määrärahojen puitteissa
 • Tapahtuma-avustusta jaetaan vuosittain yhteensä 5000€
 • Yhden tapahtuman maksimiavustussumma on 800€
 • Avustusta on haettava viimeistään kolme kuukautta ennen tapahtuman suunniteltua ajankohtaa
 • Tapahtuma-avustusta voidaan myöntää samalle hakijalle vain kerran kalenterivuoden aikana
 • Myönnetään pääsääntöisesti yhdistykselle, joka ei saa muuta Janakkalan kunnan jakamaa avustusta ja toimintaan, jota Janakkalan kunta ei tue muulla tavalla.
 • Avustusta jo saava yhdistys voi kuitenkin hakea tapahtuma-avustusta suunnitellun tapahtuman poiketessa esimerkiksi luonteeltaan tai kooltaan merkittävästi yhdistyksen muutoin vuosittain järjestämästä toiminnasta
 • Tapahtuma-avustusta myönnetään vain kaikille avoimien kulttuuritapahtumien toteuttamiseen Janakkalassa. Kuntalaisten osallistumista ei ole rajoitettu yhteisön jäsenyyden, kutsun, aatteellisen näkemyksen, kohtuulliseksi katsottavaa korkeamman maksun tai muun näihin verrattavan seikan perusteella

Tapahtuma-avustusta ei voida myöntää

 • Jälkikäteen jo menneille tapahtumille
 • Janakkalan kunnan ulkopuolella järjestettäviin tapahtumiin
 • Yrityksille, keskus- tai piirijärjestöille tai yhteisölle edelleen jaettavaksi
 • Tapahtumiin tai muihin hankkeisiin, joiden keskeinen tarkoitus on mainonta tai tuottaa voittoa
 • Tilaisuuksiin tai hankkeisiin, joilla pääsääntöisesti on puoluepoliittinen tai uskonnollinen tarkoitus
 • Yhdistysten sisäisiin vuosijuhliin, tapahtumiin tai koulutuksiin
 • Tapahtumiin tai muihin hankkeisiin, jotka sisältävät vaalimainontaa tai muuta vaalitoimintaa

* Kuntien kulttuuritoiminnasta säädetyn lain (166/2019) 1 §:n mukaan: ”Kunnan kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jolla kunta edistää kulttuurin ja taiteen tekemistä, harrastamista, saatavuutta ja käyttöä sekä taide- ja kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä”.

Mihin avustuksen saaminen velvoittaa?

 • Tapahtuma-avustusta saava on velvoitettu sopivassa yhteydessä julkisesti mainitsemaan, että Janakkalan kunta on tukenut toimintaa. Janakkalan kunta pidättää oikeuden käyttää tapahtuman tietoja ja mahdollista logoa viestinnässään ja markkinoinnissaan, mutta päättää itse missä ja miten. Janakkalan kunnan logon käytöstä tapahtumajärjestäjän materiaaleissa sovitaan aina erikseen.
 • Avustusta saaneen tulee laatia tapahtuma-avustuksen osalta maksettuihin tositteisiin perustuva tilitys, josta selviää avustuksen käyttö myönnettyyn tarkoitukseen. Tilitys on jätettävä kolmen kuukauden sisällä tapahtuman päättymisestä Janakkalan kunnan kulttuuritoimelle.
 • Tapahtuma-avustuksen voi käyttää ainoastaan tarkoitukseen, johon se on avustushakemuksen pohjalta tehdyssä päätöksessä myönnetty
 • Avustuksen käyttötarkoituksen muuttamista tai avustuksen käyttöajan jatkamista anotaan aina kirjallisesti Janakkalan kulttuuritoimelta. Mikäli avustuspäätös kumotaan muutoksenhaun johdosta tai jos avustusta käytetään muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon se on haettu tai myönnetty, on kunnalla oikeus avustuksen takaisinperintään.
 • Mikäli avustuksen saaja ei ole antanut hyväksyttävää selvitystä tai tilitystä kolmen kuukauden kuluttua tapahtuman päättymisestä, voidaan avustus periä takaisin.

Kuinka tapahtuma-avustusta haetaan?

Tapahtuma-avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon hakijan tarve avustukseen, toiminnan laatu, laajapohjaisuus ja oma varainhankinta (esim. pääsymaksut) sekä kulloinkin käytettävissä oleva avustusmääräraha. Hakemuksesta tulee siis ilmetä hakijaa koskevien tietojen lisäksi selostus tuettavasta toiminnasta sekä kustannusarvio, eli tulot ja menot sekä selvitys omarahoitusosuudesta ja muista tapahtumaa tukevista avustuksista. Hakemuksessa pyydetyt tiedot on toimitettava täydellisinä.

Tapahtuma-avustusta haetaan sähköisellä lomakkeella viimeistään kolme kuukautta ennen tapahtuman suunniteltua ajankohtaa.