Kulttuuritoimen avustukset 2018

Huomioittehan, että tänä vuonna maaliskuun viimeinen päivä ajoittuu viikonlopulle ja maanantaikin on pyhäpäivä, joten avustusten hakuaika päättyy tiistaina 3.4.2018 klo.15.

 

Kulttuuritoiminnan avustuksia myönnetään harkinnanvaraisesti kuntien kulttuuritoiminnasta säädetyn lain (728/1992) 2 §:n mukaiseen toimintaan: ”Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan tässä laissa taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä”.

 

Avustuksia myönnetään Janakkalan kunnassa rekisteröidyille yhdistyksille säännölliseen kulttuuritoimintaan, -hankkeisiin ja kulttuuritapahtumien järjestämiseen. Avustusta saavan yhdistyksen toimintaan osallistuvista enimmän osan tulee olla janakkalalaisia.

 

Avustuksia myönnettäessä arvioidaan hakijan toiminnan merkitystä janakkalalaiselle kulttuuritoiminnalle. Huomiota kiinnitetään toiminnan yleishyödyllisyyteen, vaikuttavuuteen ja erityispiirteisiin: keitä ja kuinka paljon toiminta tavoittaa ja mitä sellaista se tarjoaa, jota kunnassa ei muuten olisi. Kulttuuritoiminnan kehittämisen kannalta arvioidaan myös yhdistyksen yhteistyötä Janakkalan kunnan kulttuuripalvelujen sekä muiden yhdistysten kanssa. Lisäksi arvioidaan talousarvion realistisuutta ja yhdistyksen taloudellista tilannetta; avustustarvetta ja hakijan mahdollisuuksia omatoimiseen varainhankintaan toimintansa puitteissa.

Kulttuuritoimen myöntämät avustukset voivat olla enintään 35% järjestön varsinaisen toiminnan kuluista. Enimmäismäärän voi ylittää edellyttäen, että se myönnetään nuorisolaissa määriteltyyn nuorisotoimintaan (2/3 jäsenistä tulee olla alle 29-vuotiaita)

Kulttuuritoimi valmistelee kunnanhallitukselle esityksen avustusten jakamisesta. Avustusten myöntämisestä päättää kunnanhallitus.

 

Avustuksia voidaan myöntää

· kaikille avoimeen kulttuuripainotteiseen toimintaan

· kaikille avoimien kulttuuritapahtumien järjestämiseen

· kulttuuri- ja taidekasvatustoiminnan edistämiseen ja järjestämiseen

· näyttelytoimintaan

· esitysten valmistamiseen ja toteuttamiseen

· muuhun taiteelliseen työskentelyyn

 

Avustuksia ei myönnetä

· kiinteän omaisuuden hankintaan tai korjaamiseen liittyviin kuluihin

· liiketoiminnasta aiheutuviin menoihin (tuloverolaki 23 §)

· kunnalle maksettavien tilavuokrien kattamiseen

· työntekijöiden palkkamenoihin, perus- ja ammatilliseen koulutukseen tai taiteen perusopetuksen oppilaspaikkamaksuihin

· opinto- ja virkistysmatkoihin, ateria-, matka- tai majoituskuluihin

· tapahtumiin ja hankkeisiin, joiden keskeinen tarkoitus on yritystoiminta

· Janakkalan kunnan muutoin merkittävässä määrin tukemaan toimintaan

· yhdistyksille, joilla ei ole toimintasuunnitelmaa

· uudelle yhdistykselle ei myönnetä avustusta ennen kuin se on toiminut ainakin vuoden pituisen tilikauden ajan

· jos yhdistyksen taloudellinen tila on niin heikko, että toiminalle ei ole yleisiä edellytyksiä

· mikäli avustuksen käyttökohde ei selviä hakemuksessa esitetystä talousarviosta tai hakemuksen liitteitä ei ole toimitettu/ne ovat erittäin puutteelliset

 

Vuonna 2018 kulttuuritoiminnan avustuksia myönnetään yhteensä 8000€. Avustuksia haetaan kerran vuodessa maaliskuun loppuun mennessä. Kunnanhallitus käsittelee kulttuuritoimen avustusten myöntämisen 16.4.2018 kokouksessa, jonka jälkeen päätöksistä tiedotetaan hakijoille.

 

Haku päättyy maaliskuun 2018 viimeisenä päivänä klo 15.00. Mikäli haun viimeinen päivä on lauantai tai sunnuntai, hakuaika päättyy viikonloppua seuraavana arkipäivänä 15.00 mennessä. Tällä lomakkeella haet kulttuuritoiminnan avustusta. Avustus on haettava kuluvan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Jos lomake ei aukea, tallenna se ensin tietokoneellesi.

 

Avustuksen käyttö

 

Avustusta saadaan käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Avustus katsotaan myönnetyksi hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen, ellei avustuksen myöntämistä koskevassa päätöksessä ole käyttötarkoitusta tarkemmin yksilöity. Hyväksyttäviä menoja ovat avustettavasta toiminnasta aiheutuvat kustannukset. Avustusta saa käyttää ainoastaan avustuksen myöntämisvuonna syntyviin menoihin. Avustusta ei saa käyttää lainojen lyhennyksiin tai korkoihin.

 

Selvitys avustuksen käytöstä

 

Kulttuuritoiminnan avustuksen käytöstä tulee aina antaa selvitys kulttuuripalveluille maaliskuun 2019 loppuun mennessä. Selvityksessä on esitettävä hyväksyttävä selvitys tuetun toiminnan kokonaisrahoituksen toteutumisesta. Mikäli hakija hakee avustusta jälleen seuraavana vuonna, riittää seuraavaan hakemukseen liitetty selvitys.

 

Avustuksen palauttamisvelvollisuus

 

Avustuksen saaja on velvollinen palauttamaan maksetun avustuksen tai määrätyn osan siitä, mikäli:

1. Avustusta ei ole käytetty sen ajan kuluessa, jolloin se on tämän säännön mukaan käytettävä

2. Toiminta, jota varten avustus on myönnetty, lopetetaan tai se muuttuu niin, että se ei enää täytä avustuksen myöntämisen edellytyksiä

3. Avustuksen käytöstä ei ole annettu riittävää selvitystä maaliskuun 2019 loppuun

mennessä, eikä avustuksen käyttämiselle ole haettu jatkoaikaa. Avustuksen myöntäjä voi periä annetun avustuksen tai osan siitä takaisin, mikäli jokin edellä mainituista ehdoista täyttyy. Takaisin perittäväksi määrätty avustus on maksettava kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä, ellei takaisin perimistä koskevassa päätöksessä ole toisin määrätty. Avustuksen saaja on velvollinen maksamaan takaisin perittävälle määrälle vahvistetun korkolain mukaisen viivästyskoron, mikäli takaisin perittäväksi määrättyä avustusta ei makseta takaisin edellä mainittuna määräaikana.

 

Avustushakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat pdf -muodossa:

 

· yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä vuodelta

· selvitys edellisenä vuonna saaduista avustuksista (mikäli niitä on) ja selvitys tuetun toiminnan kokonaisrahoituksen toteutumisesta

· yhdistyksen toimintavuoden toimintasuunnitelma sekä siihen perustuva talousarvio johon sisältyvät myös jäsenmäärä ja jäsenmaksut. Uudelta hakijalta myös yhdistyksen säännöt tai jos sääntöihin on tullut muutoksia edellisen avustushakemuksen jälkeen

· avustuksen käyttösuunnitelma ja talousarvio jossa tulee mainita myös mahdollisesti muualta saatavat avustukset

 

Avustushakemukset arvioidaan alla olevan taulukon mukaisesti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liitäthän hakemukseen alla mainitut liitteet. Huomioithan, että emme käsittele hakemuksia, joiden liitteet ovat puutteelliset. Avustuksen käyttösuunnitelman tulee vastata selkeästi kysymyksiin: Mitä toimintaa järjestetään, kuinka ja keiden siihen on mahdollista osallistua. Talousarvion osuudesta tulee selvitä mahdollisimman tarkasti suunnitellut tulot ja menot sekä mihin avustusta aiotaan käyttää.

  • yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä vuodelta
  • selvitys edellisenä vuonna saaduista avustuksista (mikäli niitä on) ja selvitys tuetun toiminnan kokonaisrahoituksen toteutumisesta
  • yhdistyksen toimintavuoden toimintasuunnitelma sekä siihen perustuva talousarvio johon sisältyvät myös jäsenmäärä ja jäsenmaksut. Uudelta hakijalta myös yhdistyksen säännöt tai jos sääntöihin on tullut muutoksia edellisen avustushakemuksen jälkeen
  • avustuksen käyttösuunnitelma ja talousarvio jossa tulee mainita myös mahdollisesti muualta saatavat avustukset