Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeaminen

Suunnittelutarveratkaisu

Suunnittelutarvealueella rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä on myönteinen suunnittelutarveratkaisu. Suunnittelutarvealueeksi kutsutaan asemakaava-alueen ulkopuolista haja-asutusaluetta, jonne on muodostunut taaja rakennuskanta tai jolla kasvaneen rakentamispaineen vuoksi olisi tarve rakentamista ohjaavalle kaavoitukselle, mutta missä sellaista kaavaa ei kuitenkaan ole. Myös kunnan rakennusjärjestyksellä voidaan määrätä suunnittelutarvealueita, jolla on alueen sijainnin vuoksi odotettavissa suunnittelua edellyttävää yhdyskuntakehitystä tai aluetta on tarpeen suunnitella esimerkiksi erityisten ympäristöarvojen tai ympäristöhaittojen vuoksi. Myös yksittäinen rakennushanke voi edellyttää ympäristövaikutustensa merkittävyyden vuoksi tavanomaista rakennuslupamenettelyä laajempaa harkintaa. Suunnittelutarveratkaisua ei kuitenkaan tarvita, kun kyse on talousrakennuksen rakentamisesta olemassa olevaan asuntoon tai maatilaan liittyen tai kyse on olemassa olevan asuinrakennuksen korjaamisesta tai vähäisestä laajentamisesta.

Suunnittelutarveratkaisun myöntämiselle on maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 137 §) asetettu erityiset edellytykset, joiden on täytyttävä ennen kuin rakennusluvan käsittely on mahdollista. Suunnittelutarveratkaisumenettelyssä selvitetään siis, saako hakemuksen kohteena olevalle paikalle rakentaa. Suunnittelutarveratkaisun myöntäminen edellyttää, että rakentaminen

  1. ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
  2. on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta; ja
  3. on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei myöskään saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Poikkeaminen

Kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeamisen maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista. Poikkeaminen voi siten koskea esimerkiksi asema- tai yleiskaavaa tai rakennusjärjestyksen määräyksiä. Rantavyöhykkeellä, jolla ei ole rantarakentamista ohjaavaa kaavaa, uudisrakentaminen tai sitä vastaava laajentaminen vaatii myös poikkeamisluvan. Poikkeamiseen tulee kuitenkin aina olla erityinen syy, jonka tulee olla tontin / rakennuspaikan tai rakennuksen käyttöön liittyvä, ei hakijan henkilökohtainen syy. Varsinaista poikkeamismenettelyä ei kuitenkaan tarvita, jos kyseessä on vähäinen poikkeaminen, josta päättää rakennusvalvontaviranomainen rakennusluvan yhteydessä (MRL 175§).

Poikkeaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista tai vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeaminen ei myöskään saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. (MRL 171 §)

Suunnittelutarveratkaisun / poikkeamisen hakeminen

Ennen poikkeamislupapäätöksen ja / tai suunnittelutarveratkaisun jättämistä on hyvä kysyä poikkeamisen mahdollisuudesta ja luvan edellytyksistä sekä suunnittelutarveratkaisun tarpeesta ennakkoon. Samalla voidaan selvittää, onko hanke mahdollista toteuttaa rakennusluvalla siten, että hankkeen tarvitsemat poikkeamiset ovat vähäisiä. Näin voidaan välttyä myös turhalta hakuprosessilta.

Suunnittelutarveratkaisua ja poikkeamispäätöstä tulee hakea hyvissä ajoin ennen rakennushankkeeseen ryhtymistä. Päätöstä haetaan erillisellä lomakkeella, jonka rakennuspaikan haltija allekirjoittaa. Poikkeamisen osalta hakemuksessa tulee lisäksi esittää ne erityiset syyt ja perustelut, joiden perusteella rakennushanketta haetaan sekä arvio poikkeamista koskevan hankkeen keskeisistä vaikutuksista.

Sekä poikkeamislupa- että suunnittelutarveratkaisuhakemuksen liitteeksi tarvitaan

  • ympäristökartta, joka osoittaa alueen sijainnin.
  • asemapiirros (2 kpl) mittakaavassa 1:500 (tai 1:1000), josta käy ilmi sekä olemassa olevat että suunnitellut rakennukset ja muut rakentamistoimenpiteet rakennuspaikalla. Asemapiirrokseen merkitään suunniteltujen rakennusten etäisyydet kiinteistön rajoihin sekä muut tarvittavat mitat esimerkiksi olemassa oleviin rakennuksiin ja teihin. Lisäksi asemapiirrokseen tulee merkitä kiinteistöllä ennestään sijaitsevat rakennukset ja niiden käyttötarkoitukset, purettavat rakennukset, ajoliittymä, autopaikat yms. sekä korkeuskäyrät. Myös pohjoisnuoli, päivämäärä, piirroksen otsikko sekä laatijan nimi allekirjoituksineen tulee merkitä piirrokseen.
  • asiakirja, joka osoittaa rakennuspaikan hallinnan tai muu peruste hakea poikkeamista tai suunnittelutarveratkaisua.
  • selvitys naapurien kuulemisesta (esim. hakulomakkeen sivu 4). Myös kunta voi hoitaa naapurien kuulemisen. Tällöin hakijalta veloitetaan kuulemisen kustannukset.
  • tarvittaessa ELY-keskuksen lausunto naapurikuulemisen osalta (kiinteistö rajoittuu maantiehen) sekä muita selvityksiä, piirustuksia ja kuvia.

Ennen suunnittelutarveratkaisun tai poikkeamisen hakemista ole yhteydessä asian valmistelijoihin.
Asemakaava-alueella maankäyttöpäällikkö Piia Tuokko ja muut alueet yleiskaavasuunnittelija Sonja Tanner.

Päätös

Suunnittelutarveratkaisuista ja poikkeamisista päättää maankäyttöpäällikkö. Päätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja päätöksen valitusaika on 30 vuorokautta päätöksen antamispäivästä. Hallinto-oikeudesta voi tämän jälkeen hakea lainvoimaisuustodistuksen, joka tulee liittää rakennuslupahakemukseen. Rakennuslupaa voi hakea jo valitusajan kuluessa. Rakennusvalvonta tekee päätöksen kuitenkin vasta sen jälkeen, kun valitusaika on kulunut umpeen ja lainvoimaisuustodistus saapunut rakennusvalvontaan, edellyttäen että muut rakennusluvan edellytykset ovat kunnossa.

Suunnittelutarveratkaisupäätös ja poikkeamispäätös ovat voimassa kaksi vuotta, jona aikana sitä vastaava rakennuslupa on haettava. Suunnittelutarveratkaisuun tai poikkeamispäätökseen ei voi hakea jatkoaikaa.

Suunnittelutarveratkaisun tai poikkeamisen valmistelu ja käsittely maksaa 614€/rakennuspaikka (lisäpaikat 68€). Mikäli hakemus hylätään tai hakija peruuttaa hakemuksen ennen päätöksen antamista, mutta päätösesitys on jo valmisteltu, peritään käsittelykuluja 310€. Tarkempi hinnasto löytyy poikkeamispäätös- ja suunnittelutarvetaksasta.