Loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttaminen vakituiseksi

Tämä ohjeistus selventää loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttamiseen liittyviä seikkoja ja lupamenettelyä.

Loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttaminen vakituiseksi on syytä aloittaa kohteen lähtökohtien selvittämisellä: mökin rakennuspaikan maankäytöllinen tarkastelu ja rakennuksen teknisten ominaisuuksien tarkastelu. Lähtökohtien selvittämisellä saadaan arvioitua muutosprosessin mahdollisuutta, vaatimuksia ja mahdollisia muutostoimenpiteitä sekä alustavia mahdollisia kustannuksia.

Muutoskohteen maankäytöllinen tarkastelu

Janakkalassa muutoskohteen maankäytöllisessä tarkastelussa käytetään apuna edullisuusvyöhykettä. Vyöhykkeeseen kuuluu sellaiset alueet, joilla loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttaminen vakituiseen asumiseen on kunnan yhdyskuntarakenteen kehityksen sekä palveluiden saavutettavuuden ja järjestämisen näkökulmasta järkevää ja mahdollista. Tämän vyöhykkeen hyödyntäminen luo yhdenmukaiset pelisäännöt vakituista asumista koskevien lupahakemusten käsittelyssä. Lähtökohtaisesti käyttötarkoituksen muuttaminen vakituiseen asumiseen voidaan sallia sellaiselle mökille, joka sijoittuu kunnan edullisuusvyöhykkeelle.

Ranta-asumisen maankäytölliset periaatteet ja edullisuusvyöhykekartta on hyväksytty valtuustossa 7.2.2022 § 4.

Edullisuusvyöhykkeelle sijoittumisen lisäksi, tarkastellaan vielä seuraavia mökin rakennuspaikan ominaisuuksia, joita edellytetään vakituisen asumisen sallimiseksi:

 • Rakennuspaikan tulee olla kooltaan ja muodoltaan riittävän suuri, vähintään 2000 m2
 • Rakennuspaikalla tulee olla lain mukainen jätevesijärjestelmä, mikäli keskitettyyn jätevesiverkostoon liittyminen ei ole mahdollista
 • Rakennuspaikalla tulee olla saatavissa riittävästi hyvälaatuista talousvettä
 • Rakennuspaikan tulee sijaita hyvän tieyhteyden varrella, ympärivuotisesti pelastus- ja huoltoajoneuvojen saavutettavissa
 • Rakennuksen sijoittuminen tontilla (etäisyys esim. rantaviivaan, naapuriin)

Mikäli joissain edellä mainituissa edellytyksissä on puutteita, kuten esim. kiinteistön jätevesijärjestelmässä, tulee mahdolliset muutos- ja korjaustoimenpiteet tehdä ennen myönteisen rakennusluvan saamista.

Muutoskohteen rakennusteknisten ominaisuuksien tarkastelu

Rakennusteknisen tarkastelun tavoitteena on selvittää mökin soveltuvuutta vakituiseen asumiseen. Hakijan voi olla syytä pyytää tähän rakennussuunnittelijan apua. Soveltuvuuden vakituiseen asumiseen ratkaisee kunnan rakennusvalvonta rakennuslupavaiheessa. Lähtökohtaisesti mitä uudempi loma-asunto on, sen todennäköisempää on, että rakennus on soveltuva vakituiseen asumiseen.

Kun käyttötarkoituksen muutoskohteena on jo rakentunut mökki tai aiemmin vakituiseksi asunnoksi rakennettu talo, teknisiä ominaisuuksia koskevat vaatimukset eivät ole yhtä tiukat, kuin uudisasuinrakennuksella. Kuitenkin jo rakentuneenkin mökin tulee täyttää seuraavat olennaiset tekniset vaatimukset, jotta käyttötarkoituksen muuttaminen voidaan sallia:

 Vakituiselle asuinrakennukselle asetetut olennaiset tekniset vaatimukset (maankäyttö- ja rakennuslaki 117 a-117 l §) koskevat:

 • Rakenteiden lujuutta ja vakautta
 • Paloturvallisuutta
 • Terveellisyyttä
 • Käyttöturvallisuutta
 • Esteettömyyttä
 • Meluntorjuntaa ja ääniolosuhteita
 • Energiatehokkuutta
 • Lämmitysjärjestelmää

Mikäli edellä mainituissa mökin rakennusteknisissä vaatimuksissa on puutteita, tulee mahdolliset muutos- ja korjaustoimenpiteet tehdä ennen myönteisen rakennusluvan saamista. Myönteisen rakennusluvan jälkeen käyttötarkoituksen muuttaminen on mahdollista.

Lupamenettely

Loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttaminen vakituiseksi asunnoksi edellyttää aina lupamenettelyä. Lupaharkinta tehdään aina tapauskohtaisesti, kunnan maankäytön ja rakennusvalvonnan viranhaltijoiden toimesta.

Jos kyseessä on rakennuspaikka, jonka alueella on oikeusvaikutteinen (ranta)yleiskaava tai (ranta)asemakaava, jossa rakennuspaikka on osoitettu loma-asumiseen eikä vakituiseen asumiseen, tarvitaan:

 • Poikkeamislupa ja rakennuslupa (poikkeaminen kaavassa osoitetusta käyttötarkoituksesta)

Jos rakennuspaikka sijaitsee kaavattomalla ranta-alueella, tarvitaan:

 • Poikkeamislupa ja rakennuslupa (poikkeaminen ranta-alueen suunnittelutarpeesta MRL 72 §)

Jos kyseessä on ranta-alueen ulkopuolinen eli ns. kuivan maan rakennuspaikka, joka sijaitsee suunnittelutarpeen mukaisella kaavattomalla alueella, tarvitaan:

 • Suunnittelutarveratkaisu ja rakennuslupa

Myönteisen poikkeamisluvan tai suunnittelutarveratkaisun saamisen jälkeen, tulee muutokselle hakea lisäksi rakennuslupa, jolla loma-asunnon käyttötarkoitus muutetaan vakituiseksi asunnoksi. Lisäksi rakennuksen ominaisuuksista riippuen luvitetaan muut tarvittavat asiat.

Ranta-asumisen maankäytölliset periaatteet -raportti

Lisätietoa: Vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muuttaminen Janakkalan ranta-alueilla