Veden tuotanto

Janakkalan Vedellä on talousveden tuotantoa varten pohjaveden ottoluvat ja pohjavedenottamot Kuumola, Kalpalinna, Matinvuori, Leppäkoski, Hallakorpi ja Tarinmaa.

Vuonna 2020 pumpatun veden määrä oli 1 115 648 m3. Veden pumppausmäärät eri ottamoilta vaihtelevat. Vuonna 2020 Turenki ja Kirkonkylä saivat vettä Kalpalinnasta (48 %), Kuumolasta (47 %) ja Matinvuoresta (5 %) ja Tervakoski Matinvuoresta (48 %), Leppäkoskelta (36 %) ja Hallakorvesta (16 %) ja Leppäkoski Leppäkoskelta ja Matinvuoresta.

Koko Janakkalassa vesi on pehmeää ja sen kovuusarvo on 3,1…5,9 odH (0,56…1,00 mmol/l).

Terveydensuojelulain (763/1994) 20 § mukainen riskinarviointi on hyväksytty 4.9.2019. Kriittisiä riskejä arvioitiin voivan liittyä maankäytön suunnitteluun, haja-asutuksen jätevesien käsittelyyn ja käytöstä poistettuihin kaivoihin sekä ilmanvaihtolaitteisiin radioaktiivisen laskeuman aikana.