Toiminnallista matematiikkaa Varga-Neményi-menetelmällä alkuluokalla

Viralan koulun 1.-2. luokalla opiskellaan matematiikkaa toiminnallisen Varga-Neményi -menetelmän avulla.
Varga – Neményi -menetelmä on oppilasta ja hänen ajatteluaan kunnioittava tapa oppia matematiikkaa.
Oppimisen lähtökohtina ovat lapsen omat kokemukset matematiikasta ja ikätason mukainen matematiikan sisältöjen ymmärtäminen.

Oppiminen etenee niin sanottua abstraktion tietä pitkin. Ensimmäisessä vaiheessa hankitaan kokemuksia.
Konkretisointivälineitä käytetään monipuolisesti lähes jokaisella oppitunnilla.Tämän jälkeen samoja asioita tarkastellaan kuvista tai niitä piirretään itse. Lopulta lapset muodostavat muistinvaraisia mielikuvia kokemastaan ja oppimastaan. Oppimisessa lapset omaksuvat matematiikan kirjoitettua ja puhuttua kieltä. Siltaa rakennetaan sekä lapsen käyttämän kielen ja matematiikan kielen välille. Abstraktion tiellä astellaan molempiin suuntiin.

Kaiken lähtökohtana on siis lapsi itse ja hänen maailmansa sekä hänen arkikokemukset.
Yhdessä kokeminen, ohjattu leikki ja toiminta, toimintamateriaaleilla työskentely, havaintojen tekeminen, tutkiminen, pohtiminen ja keskustelu ovat keskeisessä roolissa matematiikan oppitunneilla. Opettaja ohjaa oppilaita työskentelemään sekä yksin että yhdessä. Matematiikan keskeiset käsitteet tulevat tutuiksi, kun oppilaat toimivat kehollisesti kaikkia aisteja hyväksi käyttäen, leikkien, toimintamateriaaleilla  toimien, keskustellen, kuunnellen, piirtäen sekä kirjoittaen. Keskusteleminen on tärkeää ja harjoittelemme omin sanoin kertomaan, miten ajattelin/laskin.

Tavoitteena on, että alkuopetuksen aikana lapsi oppii käyttämään laskiessaan erilaisia päässälaskustrategioita. Samalla he oppivat kertomaan ja kirjoittamaan omista ajatuksistaan sekä oivalluksistaan sekä kuuntelemaan toisia. Oivaltaminen ja ymmärtäminen johdattelevat matemaattiseen ajatteluun. Oppilaan taidot ja tiedot kehittyvät pikkuhiljaa osaamiseksi. Vaikka Varga-Neményi -menetelmää käytetään varsinaisesti matematiikan opiskelussa, on sen perusperiaatteet ja ajatus oppimisesta läsnä jokaisella alkuluokan tunnilla. Alkuopetuksessa käytetään muutenkin eheyttävää kokonaisopetusmenetelmää. Meillä on teema, jonka ympärille kaikki oppitunnit nivoutuvat esim. kuvataide, käsityö, liikunta ja ympäristöoppi.
Teemat ovat usein ympäristöopin aihesisältöjä ja sisältävät lisäksi kalenteriin liittyviä juhlapyhiä ja erityispäiviä.