Toiminnallista matematiikkaa Varga-Neményi-menetelmällä alkuluokalla

Viralan koulussa opiskellaan matematiikkaa toiminnallisen Varga-Neményi -menetelmää soveltaen 3.-6. luokilla

Varga – Neményi -menetelmä on oppilasta ja hänen ajatteluaan kunnioittava tapa oppia matematiikkaa.
Oppimisen lähtökohtina ovat lapsen omat kokemukset matematiikasta ja ikätason mukainen matematiikan sisältöjen ymmärtäminen.

Oppiminen etenee niin sanottua abstraktion tietä pitkin. Ensimmäisessä vaiheessa hankitaan kokemuksia.
Konkretisointivälineitä käytetään monipuolisesti lähes jokaisella oppitunnilla.Tämän jälkeen samoja asioita tarkastellaan kuvista tai niitä piirretään itse. Lopulta lapset muodostavat muistinvaraisia mielikuvia kokemastaan ja oppimastaan. Oppimisessa lapset omaksuvat matematiikan kirjoitettua ja puhuttua kieltä. Siltaa rakennetaan sekä lapsen käyttämän kielen ja matematiikan kielen välille. Abstraktion tiellä astellaan molempiin suuntiin.

Kaiken lähtökohtana on siis lapsi itse ja hänen maailmansa sekä hänen arkikokemukset.
Yhdessä kokeminen, ohjattu leikki ja toiminta, toimintamateriaaleilla työskentely, havaintojen tekeminen, tutkiminen, pohtiminen ja keskustelu ovat keskeisessä roolissa matematiikan oppitunneilla. Opettaja ohjaa oppilaita työskentelemään sekä yksin että yhdessä. Matematiikan keskeiset käsitteet tulevat tutuiksi, kun oppilaat toimivat kehollisesti kaikkia aisteja hyväksi käyttäen, leikkien, toimintamateriaaleilla  toimien, keskustellen, kuunnellen, piirtäen sekä kirjoittaen. Keskusteleminen on tärkeää ja harjoittelemme omin sanoin kertomaan, miten ajattelin/laskin.

Tavoitteena on, että alakoulun aikana lapsi oppii käyttämään laskiessaan erilaisia päässälaskustrategioita. Samalla he oppivat kertomaan ja kirjoittamaan omista ajatuksistaan sekä oivalluksistaan sekä kuuntelemaan toisia. Oivaltaminen ja ymmärtäminen johdattelevat matemaattiseen ajatteluun. Oppilaan taidot ja tiedot kehittyvät pikkuhiljaa osaamiseksi.

Varga-Neményi -menetelmä on kehitetty matematiikan oppimiseen ja opettamiseen. Menetelmän hienouden vuoksi  ovat sen perusperiaatteet ja ajatus oppimisesta läsnä myös muilla tunnilla. Opetuksessa käytetään usein eheyttävää kokonaisopetusmenetelmää, jolloin oppitunnit nivoutuvat saman teeman ympärille yhdistäen kuvataiteen, käsityön, liikunnan, matematiikan ja ympäristöoppi.