Laaja-alainen osaaminen

Uudet opetussuunnitelmat korostavat oppiaineiden opetuksessa laaja-alaista osaamista, joka rakentuu eri näkökulmista. Opiskelu, työelämä sekä aktiivinen kansalaisuus edellyttävät eri tiedon- ja taidonalojen hallintaa ja myös niitä yhdistävää osaamista. Jokainen oppiaine edistää osaltaan laaja-alaisen osaamisen taitoja ja oppiaineet yhdessä muodostavat laajempia oppimiskokonaisuuksia.

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin kuuluvat ajattelun ja oppimisen taidot, vuorovaikutus- ja ilmaisutaidot sekä monilukutaito, jolla tarkoitetaan taitoa tuottaa ja tulkita erilaisia tekstejä. Laaja-alaiseen osaamiseen kuuluvat myös arjen taidot ja itsestä huolehtiminen. Lisäksi laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin sisältyvät tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, työelämätaidot ja yrittäjyys sekä yhteiskunnallisen osallistumisen ja vaikuttamisen taidot.

Janakkalassa näiden laaja-alaisten oppimiskokonaisuuksien toteutumista edesauttavat sähköiset oppimisympäristöt (esim. Gafe), valinnaiset aineet, kulttuuripolku, kerhotoiminta, yhteistyö kirjaston kanssa, koulukino, oppilaskuntatoiminta, yrityskylävierailut ja vuosittain toteutettava monialainen oppimiskokonaisuus, ilmiö-projekti.

Tervakosken ja Vähikkälän koulun kaikkien oppilaiden yhteinen monialainen oppimiskokonaisuus liittyy lukuvuonna 2020 -2021 laaja-alaisen osaamisen alueeseen numero kolme: arjen taidot ja itsestä huolehtiminen.

Monialaisen oppimiskokonaisuuden laajuus on kunkin vuosiluokan viikkotuntimäärän pituinen. Monialainen oppimiskokonaisuus toteutetaan tänä lukuvuonna luokka-aste -tasoisesti. Mahdollisesti lukuvuoden aikana syntyy ideoita koulujen välisestä yhteistyöstä, esimerkiksi lyhytelokuvafestivaali on suunnitteilla. Työskentelyssä voidaan käyttää apuna ulkopuolisia asiantuntijoita ja paikallisia yhteistyötahoja. Arvioinnissa painotetaan työskentelytaitojen osuutta. Myös itsearviointi- ja vertaisarviointitaitoja harjoitellaan.