Tarinmaan koulun toiminta-ajatus ja järjestyssäännöt

Koulun toiminta-ajatus

Tarinmaan koulu on Liikkuva koulu. Koulupäivään on lisätty tunti liikuntaa joka päivälle, mm. välituntiliikunnan kautta. Tavoitteena on saada jokainen oppilas innostumaan liikunnasta ja tarjota oppilaille eri liikuntamuotoja.

Koulussamme tehdään koulutyötä ikärajat ylittävällä tavalla. Eri ikäisten oppilaiden yhteistyön kautta sosiaaliset taidot kehittyvät luonnostaan.

Koulun lähiympäristöä hyödynnetään monipuolisesti erilaisina oppimisympäristöinä.

Koulun toiminnassa painotetaan oppilaiden kykyä työskennellä niin itsenäisesti, kuin ryhmässäkin. Vastuullisuus, toisten huomiointi ja työn tekemisen arvostus ovat arvoja, joita pidämme tärkeinä ja tavoittelemisen arvoisina.

 Järjestyssäännöt

1. Kouluyhteisössä käyttäytymisen tavoitteet

Jokaisella on oikeus saada opetusta. Opetuksen on pyrittävä ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja vahvistamiseen. Sen tulee edistää ymmärrystä, suvaitsevaisuutta, ja ystävyyttä.

Työskentelyrauha

Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on oikeus häiriöttömään työskentelyyn; oppilaalla oppimiseen, opettajalla opettamiseen ja muulla henkilökunnalla tehtäviensä suorittamiseen.

Henkilökohtainen turvallisuus

Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on oikeus kokea itsensä turvatuksi; ketään ei saa fyysisesti eikä henkisesti vahingoittaa.

Omaisuuden suoja

Jokaisella kouluyhteisön jäsennellä on oikeus henkilökohtaisen omaisuuden koskemattomuuteen sekä yhteisen  ja henkilökohtaisen omaisuuden suojaamiseen.

2. Koulukäyttäytyminen

Koulualue ja päivittäinen kouluaika

Koulun alueena pidetään koulurakennusta ja sen ympärillä olevaa pihaa. Välituntialue on koulun lännen puoleinen piha-alue.
Oppilaan kouluaika muodostuu koulumatkoista, oppitunneista ja välitunneista sekä muista koulun järjestämistä tilaisuuksista.

Käyttäytyminen oppitunneilla

Oppitunneille saavutaan ajoissa opiskeluvälineet mukana ja kotitehtävät suoritettuina.
Ilman pätevää syytä oppitunneilta ei saa olla poissa.
Poissaoloista huoltajan on annettava kouluun viipymättä luotettava selvitys.
Oppitunnin kulkua ei saa häiritä.
Tehtävät suoritetaan ohjeiden mukaan.
Järjestäjän tehtävät suoritetaan erikseen annettujen ohjeiden mukaan.
Päällysvaatteet sijoitetaan naulakoihin.
Erikoisluokissa noudatetaan lisäksi erikseen annettuja ohjeita.

3.   Yleistä

Oppitunnin päätyttyä poistutaan viipymättä välituntialueelle asiallisesti pukeutuneena. Poistuminen koulun alueelta on sallittua vain opettajan luvalla.WC:ssä ei saa oleskella tarpeettomasti eikä siellä käyntiä saa häiritä.
Omaisuuden katoamisesta tai turmeltumisesta sekä mahdollisesti sattuvasta onnettomuustapauksesta tehdään viipymättä ilmoitus lähimmälle opettajalle tai muulle aikuiselle henkilölle.
Koulun tai muun vieraan omaisuuden tahraaminen tai muunlainen vahingoittaminen on korvattava.
Ruokasalissa käyttäydytään rauhallisesta ja noudatetaan hyviä ruokailutapoja sekä erikseen annettuja ohjeita.

Käyttäytyminen koulumatkoilla

Koulumatkoilla käyttäydytään hyvien tapojen ja liikennesääntöjen mukaisesti. Pyörät, kelkat ja muut kulkuvälineet asetetaan niille varatuille paikoille.