Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö

Harvialan koulun tiloissa toimii Haltian vuoropäiväkodin esiopetusryhmä Hillat. Ryhmä on tiiviisti mukana koko koulun toiminnassa osallistumalla yhteisiin tapahtumiin, teemaviikkoihin ja juhliin. Esiopetusaikana ryhmä tekee yhteistyötä koulun alkuopetusluokkien kanssa.

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyömalli, EET-toiminta, jatkuu viikoittain pedagogisissa pajoissa. Pajoissa työskennellään tiistaisin ja keskiviikkoisin yhteensä neljän oppitunnin ajan viikossa. EET-toiminnassa oppilaat jaetaan kolmeen ryhmään huomioiden lasten oppimistyylit. Opetuksessa käytetään monipuolisia opetusmenetelmiä ja toimintaa ohjaa kunkin ryhmän tapa oppia ja omaksua uusia asioita. Pajatoiminnan teemat pohjautuvat ympäristö- ja luonnontiedon aiheisiin sisältäen myös taito- ja taideaineita sekä matematiikkaa ja äidinkieltä. Pajatoiminta edistää oppilaiden yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja madaltaa kynnystä lapsen siirtyessä esiopetuksesta kouluun. Lisäksi toiminnassa huomioidaan sekä tukea tarvitsevat että lahjakkaat lapset.