Vammaisneuvosto

Vammaisneuvoston tarkoitus on olla Janakkalan alueella toimivien vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen yhteistyöelin kunnassa.
Vammaisneuvosto edistää vammaisten, vammaisyhdistysten ja viranomaisten välistä yhteistyötä ja seuraa kunnallishallinnon eri alojen toimintaa vammaisten kannalta. Neuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä eri tavoin vammaisille kuntalaisille.

Vammaisneuvoston tehtävät

Kunnanhallituksen 22.4.2014 antamien toimintaohjeiden mukaisesti vammaisneuvoston tehtävänä on:

  • seurata vammaisten henkilöiden tarpeiden kehitystä ja viedä tietoa päättäjille
  • vaikuttaa vammaisten henkilöiden mahdollisuuksiin osallistua ja vaikuttaa kunnan hallinnon yleisiä oloja ja vammaisia henkilöitä koskevaan päätöksentekoon
  • edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin, kuten koulutukseen, työhön ja kulttuuri- ja harrastetoimintaan
  • edistää vammaisille tarkoitettujen palvelujen kehittämistä, esteettömyyttä ja saavutettavuutta
  • tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vammaisia henkilöitä koskevissa asioissa
  • vammaisneuvosto kiinnittää huomiota myös ennaltaehkäisevän toiminnan tärkeyteen

Kuluvana vuonna paneudutaan erityisesti:

  • seurata soten kehitystä Janakkalassa
  • maakuntamallin kehittelyssä mukana oleminen

Vammaisneuvoston kokoukset

Vammaisneuvoston kokouksia pidetään keskimäärin 4-6 vuodessa. Kokouksiin kutsutaan tarvittaessa eri yhdistysten ja alojen asiantuntijaedustajia sekä kunnan edustajia.

Projektit

Vammaisneuvosto perustaa työryhmiä eri projektien toteuttamiseen ja varaa tarvittavat määrärahat niiden toteuttamiseen.

Yhteydenpito muiden vammaisneuvostojen kanssa

Toimii yhteistyössä VANE:n eli Valtakunnallisen vammaisneuvoston kanssa ja osallistuu sen ja muiden tahojen järjestämiin, vammaisneuvoston toimintaan liittyviin koulutustilaisuuksiin.

Pidetään yhteyttä ympäristökuntien vammaisneuvostojen kanssa. Tavoitteena on kehittää seudullista yhteistyötä ja järjestää yhteisiä tapahtumia.

Janakkalan kunnan vammaispoliittinen ohjelma

Vammaisneuvosto tekee kuntaan vammaispoliittisen ohjelman (Vampon).

Yhteistyö Janakkalassa

Koska vammaisneuvosto on vasta aloittamassa toimintaansa, on tärkeää luoda yhteistyötä moniin suuntiin mm. vammais- ja potilasjärjestöihin, kunnan luottamushenkilöihin ja virkamiehiin sekä eri alan yrittäjiin.

Vammaisneuvosto tutuksi Janakkalassa

Tiedotetaan aktiivisesti vammaisia koskevista asioista ja tehdään yhteistyötä eri medioiden kanssa sekä osallistutaan aktiivisesti erilaisiin tilaisuuksiin. Järjestetään yhteisiä tapaamisia eri yhteisöjen, kunnan eri hallintokuntien sekä valtion laitosten kanssa.

Vammaisneuvoston kokoonpano

Vammaisneuvoston muistiot