Kunnan myöntämät avustukset

1.    Liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoimen avustukset

Elämänlaatulautakunta julistaa haettavaksi

Lisätietoja saa liikuntasihteeri Mattias Tastilta p. (03) 680 1800, kulttuurisihteeri p. (03) 680 1280 ja nuorisosihteeri Sanna Laineelta p. (03) 680 1277. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@janakkala.fi.

 

2.    Sosiaali- ja terveystoimen avustukset

Perusturvalautakunta julistaa haettavaksi

  • Sosiaali- ja terveystoimien alalla toimivien yhteisöjen vuosiavustukset
  • Vapaaehtoisen vanhustyön järjestöavustukset

Avustushakemus

Vapaaehtoisen vanhustyön järjestöavustukset myönnetään takautuvasti edelliseltä vuodelta yksittäisten vanhusten toistuvasta auttamistapahtumasta syntyneiden muiden kuin palkkakustannusten peittämiseen v. 2016. Avustukset on tarkoitettu välitettäväksi kulukorvauksina järjestöille itselleen tai yksittäisille jäsenille, jotka ovat osallistuneet säännölliseen auttamistapahtumaan vanhuksen luona. Avustukset haetaan vain järjestöjen kautta, jotka voivat jakaa avustukset yksittäisille jäsenille.

Lisätietoja saa toimistosihteeri Pipa Karvoselta p. (03) 6801 255, sähköposti pipa.karvonen@janakkala.fi.

 

3.    Kylätoimikuntien toiminta-avustukset

Maaseutulautakunta julistaa haettavaksi

  • Avustukset kylätoimikuntien toimintaan.

Avustushakemus

Hakemuksessa tulee kuvata sitä hanketta, johon avustusta haetaan. Avustuksen saannin jälkeen on annettava selvitys, miten avustus edisti ko. kohdetta.
Lisätietoja saa maaseutuasiamies Marko Saloselta p. (03) 6801 886, sähköposti marko.salonen@janakkala.fi.

 

4.    Ympäristötoimen avustukset

Ympäristölautakunta julistaa haettavaksi

  • Avustukset ympäristönsuojelua edistäviin tai ympäristöä parantaviin hankkeisiin.

Avustushakemus

Lisätietoja saa ympäristöpäällikkö Heikki Tammiselta p. (03) 6801 292, sähköposti heikki.tamminen@janakkala.fi.

 

5.    Järjestötaloavustukset

Tekninen lautakunta jakaa avustuksia

  • Järjestöjen yleisessä käytössä olevien talojen peruskunnostukseen.

Avustushakemus

Lisätietoja saa talous- ja hallintopäällikkö Tiina Vesalalta p. (03) 6801 315, sähköposti tiina.vesala@janakkala.fi.

 

Kaikki kohdissa 1 – 5 mainitut hakemukset tulee laatia ensisijaisesti sähköisille Janakkalan kunnan hakemuslomakkeille. Hakemuslomakkeita saa myös Palvelutoimisto Lyylistä kunnanvirastolta, kirjastoista, liikuntahallilta ja uimahallilta.

 

Kaikki hakemukset tulee toimittaa 31.3.2017 klo 15.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteella kirjaamo@janakkala.fi. Hakemukset voidaan toimittaa myös osoitteella Janakkalan kunta, Kirjaamo, Juttilantie 1, 14200 Turenki.

Kaikkiin edellä lueteltuihin hakemuksiin tulee liittää hakemuslomakkeessa mainitut liitteet.

Kunnanhallitus on hyväksynyt 13.2.2012 kunnan järjestöavustusten jakoperusteet. Elämänlaatulautakunta on lisäksi hyväksynyt 3.12.2013 § 39 ja 8.12.2015 § 50 uudet täydentävät ohjeet liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimen jakoperusteisiin. Avustusta myönnetään rekisteröidylle janakkalalaiselle yhdistykselle (yleisavustus, kohdeavustus) ja toimintaryhmälle (kohdeavustus). Tarkempi hakukelpoisuus on mainittu edellä ao. avustuskohteen yhteydessä. Avustusta saavan yhdistyksen tai toimintaryhmän toimintaan osallistuvista enimmän osan tulee olla janakkalalaisia.