Kunnan myöntämät avustukset

Kunnanhallitus on hyväksynyt 13.2.2012 kunnan järjestöavustusten jakoperusteet. Avustusta myönnetään rekisteröidylle janakkalalaiselle yhdistykselle (yleisavustus, kohdeavustus) ja toimintaryhmälle (kohdeavustus). Tarkempi hakukelpoisuus on mainittu edellä ao. avustuskohteen yhteydessä. Avustusta saavan yhdistyksen tai toimintaryhmän toimintaan osallistuvista enimmän osan tulee olla janakkalalaisia.


1.    Nuorisotoimen avustukset

Sivistyslautakunta julistaa haettavaksi

  • Avustukset janakkalalaisille nuorisoyhdistyksille ja nuorten ryhmille.

Avustusta voi hakea sähköisellä lomakkeella koko vuoden ajan kuitenkin niin, että kukin hakijaryhmä voi saada vain yhden avustuksen vuodessa. Avustusta tulee hakea vähintään kaksi kuukautta ennen toteutettavaa toimintaa.

Janakkalan nuorisopalveluiden avustuksen tarkoitus on tukea monipuolista nuorisotoimintaa, mahdollistaa harrastustoimintaa, monipuolistaa nuorten itse suunnittelemaa ja toteuttamaa tapahtumatoimintaa ja edistää eri toimijoiden yhteistyötä. Avustettavaa toimintaa voi olla esimerkiksi koulutustilaisuudet, nuorisotapahtumat, leiritoiminta, kansainvälinen toiminta tai uuden välineistön hankinta.

Avustusten tarkempi ohjeistus ja sähköinen hakemus osoitteessa www.janakkala.fi/palvelut/nuoriso/avustukset

Lisätietoja saa nuorisopalvelupäällikkö Sanna Laineelta p. 03 680 1277, sähköposti sanna.laine@janakkala.fi.


2.    Kulttuuritoimen avustukset

Vuonna 2019 Janakkalan kulttuuritoimi jakaa toiminta-avustuksia kulttuuriyhdistysten toimintaan yhteensä 10 000€ ja tapahtuma-avustuksia kulttuuritapahtumien järjestämiseen yhteensä 5000€.

Toiminta-avustusta haetaan kerran vuodessa 1.4. mennessä. Tapahtuma-avustuksiin on jatkuva haku, mutta hakemus tulee jättää viimeistään kolme kuukautta ennen tapahtuman suunniteltua ajankohtaa.

Avustusten tarkempi ohjeistus ja sähköinen hakemus osoitteessa www.janakkala.fi/kulttuuriavustukset

Lisätietoja saa kulttuurituottaja Anna-Milla Vainiolta p. 03 680 1280.


3.    Sosiaali- ja terveystoimen avustukset

Perusturvalautakunta julistaa haettavaksi 30.4.2019 klo 15 mennessä

  • Sosiaali- ja terveystoimien alalla toimivien yhteisöjen vuosiavustukset

Aiempina vuosina erillisenä myönnetyt vapaaehtoisen vanhustyön järjestöavustukset on yhdistetty yhteisöjen vuosiavustuksiin.
Lisätietoja saa hallinnon sihteeri Pipa Karvoselta p. 03 680 1255, sähköposti pipa.karvonen@janakkala.fi.

Avustuslomake 2019

Avustushakemus on toimitettava liitteineen Janakkalan kunnan kirjaamoon 30.4.2019 klo 15.00 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

Avustushakemus tulee laatia ensisijaisesti sähköiselle Janakkalan kunnan hakemuslomakkeelle ja toimittaa osoitteeseen kirjaamo@janakkala.fi. Sähköisesti toimitettuun lomakkeeseen ei tarvitse allekirjoitusta. Hakemukset voidaan toimittaa myös osoitteella Janakkalan kunta, Kirjaamo, Juttilantie 1, 14200 Turenki.


Teknisen lautakunnan myöntämät kylien toiminta-avustukset, ympäristötoimen avustukset ja järjestötaloavustukset

Avustusta haetaan tällä lomakkeella. Avustushakemus on toimitettava Janakkalan kunnan kirjaamoon 30.4.2019 klo 15.00 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

Kaikki kohdissa 3 – 6 mainitut hakemukset tulee laatia ensisijaisesti sähköisille Janakkalan kunnan hakemuslomakkeelle ja toimittaa osoitteeseen kirjaamo@janakkala.fi. Sähköisesti toimitettuun lomakkeeseen ei tarvitse allekirjoitusta. Hakemukset voidaan toimittaa myös osoitteella Janakkalan kunta, Kirjaamo, Juttilantie 1, 14200 Turenki.

Kaikkiin edellä lueteltuihin hakemuksiin tulee liittää hakemuslomakkeessa mainitut liitteet.

Tekninen lautakunta päättää avustusten jaosta kokouksessaan 14.5.2019. Myönnetty avustus maksetaan jälkikäteen toteutuneiden toimenpiteiden ja kulujen mukaisesti. Tositteet ja selvitys toiminnasta on lähetettävä maksatusta varten tekniselle lautakunnalle viimeistään marraskuun 2019 loppuun.

4. Avustukset kylätoimikuntien toimintaan

Kylien toiminta-avustusta voi hakea perusavustuksena ja/tai kohdeavustuksena. Perusavustus on kaikille hakijoille myönnettävä kiinteä summa kylän perustoiminteisiin. Kohdeavustuksessa tulee hakemuksessa ilmetä kohde, jonka toteutukseen avustusta halutaan ja paljonko kohteen toteutus tai hankinta maksaa. Hakemuksessa tulee kuvata sitä hanketta, johon avustusta haetaan. Avustuksen saannin jälkeen on annettava selvitys, miten avustus edisti ko. kohdetta.

Lisätietoja saa maaseutuasiamies Jenni Kuotolalta p. 03 680 1973, sähköposti jenni.kuotola@janakkala.fi.

5. Avustukset ympäristönsuojelua edistäviin tai ympäristöä parantaviin hankkeisiin.

Avustettavan toiminnan tulee edistää ympäristönsuojelua tai ympäristön kunnostamista ja aktivoida kuntalaisia ympäristönäkökulmasta. Jakoperusteena on avustuksen kohteena olevan toiminnan arvioidut ympäristövaikutukset ja kuntalaisten aktivoiminen.

Lisätietoja saa ympäristöpäällikkö Heikki Tammiselta p. 03 680 1292, sähköposti heikki.tamminen@janakkala.fi

6. Järjestötaloavustukset järjestöjen yleisessä käytössä olevien talojen peruskunnostukseen.

Avustusta myönnetään järjestötalojen peruskunnostuksen suunnittelu- ja työpalveluihin sekä materiaalihankintoihin.

Lisätietoja saa talous- ja hallintopäällikkö Tiina Vesalalta p. 03 680 1315, sähköposti tiina.vesala@janakkala.fi.


7. Liikuntatoimen avustukset

Yleisavustus 

Hakuaika 1.-30.4.2019.

Avustuksia janakkalaiseen liikuntatoimintaan myönnettäessä otetaan huomioon toiminnan määrä ja laajuus sekä yhteiskunnallinen merkitys ja avustuksen tarve, yleisavustushakijat pisteytetään liikuntajärjestöjen yleisavustuksen pisteytystaulukon mukaisesti.

Tarkemmat hakuohjeet ja -lomake

Kohdeavustus

Haku alkaa 26.8.2019 ja päättyy 30.9.2019.

Lisätietoja saa liikuntapäällikkö Inkeri Jortikalta p. 03 680 1800, sähköposti inkeri.jortikka@janakkala.fi


8. Yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustukset

Avustukset ovat haettavissa 30.4.2019 klo 15.00 mennessä.

Hakemuslomakkeet sekä hakuohjeet. Lomakkeita saatavana myös Maataloustoimistosta.

Avustuksiin liittyviä lisätietoja antaa maaseutupäällikkö Ari Uotila p. 03 680 1244


9. Haja-asutusalueiden liikuntapalveluiden kehittämisavustus

Avustukset haettavissa 30.4.2019 klo 15 mennessä

Kunnanhallitus myöntää vuonna 2019 avustusta Janakkalan kuntaan rekisteröidyille kyläyhdistyksille harkinnanvaraisesti haja-asutusalueiden liikuntapalveluiden kehittämiseen (esim. liikuntavälineiden hankintaan, liikuntapaikan toteuttamiseen, liikuntatilan irtaimen uusimiseen, liikunnanohjauskoulutukseen). Avustuksilla pyritään lisäämään ja monipuolistamaan kuntalaisille tarjottavia palveluja.

Avustuksina jaettava summa on 10 000 euroa (KV 10.12.2018). Yksittäisen myönnettävän avustuksen summa määräytyy hakuajan päättymisen jälkeen, jolloin on tiedossa hyväksyttyjen hakemusten määrä ja sisältö.

Tarkemmat hakuohjeet ja -lomake

Lisätietoja: liikuntapäällikkö Inkeri Jortikka, p. 03 680 1800