Kunnan myöntämät tuet ja avustukset

Kunnanhallitus on hyväksynyt 9.3.2020 kunnan avustusten yleiset jakoperusteet. Yleiset jakoperusteet koskevat seuraavia avustuksia:

 • kylä- ja järjestötaloavustukset
 • ympäristöavustukset
 • sosiaali- ja terveyspalveluiden avustukset
 • kulttuurin avustukset

Yleiset jakoperusteet eivät koske liikuntatoimen avustuksia eivätkä yksityistieavustuksia. Jakoperusteet eivät koske myöskään kulttuurin tapahtumatukea eivätkä nuorisopalveluiden nuorisotoiminnan tukea, jotka ovat jatkuvassa haussa ympäri vuoden. Näitä tukia ei myöskään lasketa mukaan avustuksien 35 % enimmäismäärään.

Aiempiin ohjeisiin nähden on tehty mm. seuraavat muutokset:

 • kuntastrategian tavoitteet on huomioitava avustettavassa toiminnassa
 • avustusten hakuaika on määritelty ohjeissa yhtenäiseksi
 • avustuksia myönnettäessä arvioidaan avustustarve ja hakijan mahdollisuudet omatoimiseen varainhankintaan toimintansa puitteissa. Edellisten jakoperusteiden mukaan hakija sai kunnan talousarviomäärärahojen puitteissa avustusta enintään 35 % yhdistyksen varsinaisen toiminnan kuluista, yhdistyksen tuloista riippumatta. Muutoksella pyritään huomioimaan paremmin yhdistyksiä, joiden toiminta itsessään ei tuota juurikaan tuloja ja yhdistyksen toiminta voi olla jopa riippuvaista kunnan myöntämästä avustuksesta.
 • avustusta myönnetään rekisteröidyille, Janakkalassa toimiville yhdistyksille. Avustus on tarkoitettu nimenomaan janakkalalaisille suunnattuun toimintaan, johon osallistuvista enimmän osan tulee olla janakkalalaisia. Toimielin voi erityisestä syystä poiketa edellä mainitusta. Tällä muutoksella on tarkoitus mahdollistaa monipuolisempi yhdistystoiminta janakkalalaisille, sillä tuen myöntäminen ei riipu siitä onko yhdistys janakkalalainen.
 • avustusta voi hakea myös tilavuokriin, siinäkin tapauksessa, että kyseessä on kunnalta yhdistyksen toiminnalle vuokrattu tila
 • hakija anoo avustusta. Uusien ohjeiden mukaan hakijan ei tarvitse eritellä onko hakemuksen kohteena ns. yleis- vai kohdeavustus
 • avustuksen käyttötarkoituksen muuttamista tai avustuksen käyttöajan jatkamista voi anoa. Hyvin perustellut muutokset ovat mahdollisia ja näin vältytään maksetun avustuksen palauttamiselta.
 • hakulomakkeen liitteenä aiemmin olleesta lisätietolomakkeesta on luovuttu.

HUOM! Liitteiden toimitusaikaa jatkettu toukokuun loppuun koronaepidemian vuoksi

Koronaepidemiaan liittyvien kokoontumisten rajoittamisen vuoksi liitteiden (eritoten tasekirjan) toimitusaikaa jatketaan toukokuun loppuun asti. Avustushakemuksen yhteydessä tulee kuitenkin toimittaa ne liitteet, jotka yhdistyksellä on jo valmiina. Avustuksia ei makseta ennen kaikkien liitteiden toimittamista.

1.    Sosiaali- ja terveystoimen avustukset

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan yhteisöjen vuosiavustukset

 • Avustuksia haettava 15.4.2020 klo 15:00 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.
 • Ensisijaisesti täytä sähköinen avustuslomake.
 • Vaihtoehtoisesti voit toimittaa täytettävän pdf-lomakkeen liitteineen ja lähettää joko sähköpostitse kirjaamo@janakkala.fi tai postitse Janakkalan kunta, Kirjaamo, Juttilantie 1, 14200 Turenki. täytettävän pdf-lomakkeen

Lisätietoja: hallinnon sihteeri Pipa Karvonen p. 03 680 1255, pipa.karvonen@janakkala.fi.

2. Avustukset kylätoimikuntien toimintaan

Kyläavustus on kaikille hakijoille myönnettävä kiinteä summa kylän perustoiminteisiin. Hakemuksessa tulee ilmetä mihin tarkoitukseen tai toimintaan avustusta haetaan.

 • Avustuksia haettava 15.4.2020 klo 15:00 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.
 • Ensisijaisesti täytä sähköinen avustuslomake.
 • Vaihtoehtoisesti voit toimittaa täytettävän pdf-lomakkeen liitteineen ja lähettää joko sähköpostitse kirjaamo@janakkala.fi tai postitse Janakkalan kunta, Kirjaamo, Juttilantie 1, 14200 Turenki. täytettävän pdf-lomakkeen

Lisätietoja: maaseutuasiamies Jenni Kuotola p. 03 680 1973, jenni.kuotola@janakkala.fi.

3. Avustukset ympäristönsuojelua edistäviin tai ympäristöä parantaviin hankkeisiin.

Avustettavan toiminnan tulee edistää ympäristönsuojelua tai ympäristön kunnostamista ja aktivoida kuntalaisia ympäristönäkökulmasta. Jakoperusteena on avustuksen kohteena olevan toiminnan arvioidut ympäristövaikutukset ja kuntalaisten aktivoiminen.

Myönnetty avustus maksetaan jälkikäteen toteutuneiden toimenpiteiden ja kulujen mukaisesti. Tositteet ja selvitys toiminnasta on lähetettävä maksatusta varten tekniselle lautakunnalle viimeistään marraskuun 2020 loppuun mennessä.

 • Avustuksia haettava 15.4.2020 klo 15:00 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.
 • Ensisijaisesti täytä sähköinen avustuslomake.
 • Vaihtoehtoisesti voit toimittaa täytettävän pdf-lomakkeen liitteineen ja lähettää joko sähköpostitse kirjaamo@janakkala.fi tai postitse Janakkalan kunta, Kirjaamo, Juttilantie 1, 14200 Turenki. täytettävän pdf-lomakkeen

Lisätietoja: ympäristöpäällikkö Heikki Tamminen p. 03 680 1292, heikki.tamminen@janakkala.fi

4. Järjestötaloavustukset järjestöjen yleisessä käytössä olevien talojen peruskunnostukseen.

Avustusta myönnetään järjestötalojen peruskunnostuksen suunnittelu- ja työpalveluihin sekä materiaalihankintoihin.

Myönnetty avustus maksetaan jälkikäteen toteutuneiden toimenpiteiden ja kulujen mukaisesti. Tositteet ja selvitys toiminnasta on lähetettävä maksatusta varten tekniselle lautakunnalle viimeistään marraskuun 2020 loppuun mennessä.

 • Avustuksia haettava 15.4.2020 klo 15:00 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.
 • Ensisijaisesti täytä sähköinen avustuslomake.
 • Vaihtoehtoisesti voit toimittaa täytettävän pdf-lomakkeen liitteineen ja lähettää joko sähköpostitse kirjaamo@janakkala.fi tai postitse Janakkalan kunta, Kirjaamo, Juttilantie 1, 14200 Turenki. täytettävän pdf-lomakkeen

Lisätietoja: maaseutuasiamies Jenni Kuotola p. 03 680 1973, jenni.kuotola@janakkala.fi.


5.  Avustus kulttuuriyhdistysten toimintaan 2020

Vuonna 2020 Janakkalan kulttuuritoimi jakaa toiminta-avustuksia kulttuuriyhdistysten toimintaan yhteensä 10 000€.

Avustusta kulttuuriyhdistysten toimintaan haetaan kerran vuodessa 15.4. klo 15.00 mennessä.

Avustusten tarkempi ohjeistus ja sähköinen hakemus

Lisätietoja: kulttuurituottaja Anna-Milla Vainio, p. 03 680 1280, anna-milla.vainio@janakkala.fi.


6. Kulttuuritapahtumien tapahtumatuki

Tapahtumatukea voi hakea taide- ja kulttuuritapahtumien, kuten konsertit, teemapäivät ja festivaalit järjestämiseksi Janakkalassa. Yhden tapahtuman maksimitukisumma on 800€. Tapahtumatukeen on jatkuva haku, mutta hakemus tulee jättää viimeistään kaksi kuukautta ennen tapahtuman suunniteltua ajankohtaa. Janakkalan kulttuuritoimi jakaa vuosittain kulttuuritapahtumien järjestämiseen yhteensä 5000€.

Tuen tarkempi ohjeistus ja sähköinen hakemus 

Lisätietoja: kulttuurituottaja Anna-Milla Vainio, p. 03 680 1280, anna-milla.vainio@janakkala.fi.


7.    Nuorisotoiminnan tuki

Tuki janakkalalaisille nuorisoyhdistyksille ja nuorten ryhmille.

Tukea voi hakea sähköisellä lomakkeella koko vuoden ajan kuitenkin niin, että kukin hakijaryhmä voi saada vain yhden tuen vuodessa. Tukea tulee hakea vähintään kaksi kuukautta ennen toteutettavaa toimintaa.

Nuorisotoiminnan tuen tarkoitus on vahvistaa monipuolista nuorisotoimintaa, mahdollistaa harrastustoimintaa, monipuolistaa nuorten itse suunnittelemaa ja toteuttamaa tapahtumatoimintaa ja edistää eri toimijoiden yhteistyötä. Tuettavaa toimintaa voi olla esimerkiksi koulutustilaisuudet, nuorisotapahtumat, leiritoiminta, kansainvälinen toiminta tai uuden välineistön hankinta.

Tuen tarkempi ohjeistus ja sähköinen hakemus

Lisätietoja: nuorisopalvelupäällikkö Sanna Laine, p. 03 680 1277, sanna.laine@janakkala.fi.


8. Liikuntatoimen avustukset

Yleisavustus 

Yleisavustustenhaku alkaa 1.4.2020 ja päättyy 30.4.2020 klo 15:00.

Avustuksia janakkalalaiseen liikuntatoimintaan myönnettäessä otetaan huomioon toiminnan määrä ja laajuus sekä yhteiskunnallinen merkitys ja avustuksen tarve, yleisavustushakijat pisteytetään liikuntajärjestöjen yleisavustuksen pisteytystaulukon mukaisesti.

Tarkemmat hakuohjeet ja -lomake (julkaistaan viimeistään 1.4.2020)

Kohdeavustus

Kohdeavustusten haku alkaa 24.8.2020 ja päättyy 30.9.2020 klo 15:00.

Lisätietoja: liikuntapäällikkö Inkeri Jortikka p. 03 680 1800, inkeri.jortikka@janakkala.fi


9. Yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustukset

Hakuaika Janakkalan kunnan avustusten yksityisteiden kunnossapitoon on päättynyt 31.1.2020 klo 15.00.

Hakuaika Janakkalan kunnan avustusten yksityisteiden perusparannukseen on päättynyt 28.2.2020 klo 15.00. Perustellusta syystä varsinaisen hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia voidaan ottaa käsittelyyn ja hyväksyä, mikäli määrärahaa on käytettävissä.

Hakemuslomakkeet sekä hakuohjeet.

Avustuksiin liittyviä lisätietoja antaa maaseutupäällikkö Ari Uotila p. 03 680 1244