Kumppanuuspöytä

Kumppanuuspöytä on toimintatapa, jossa oikeat ihmiset eri tahoilta (asukkaat, yrittäjät, yhdistykset, kylien edustajat tms. ryhmä, viranhaltijat, luottamushenkilöt) kokoontuvat ratkaisemaan ongelmaa tai kehittämään haluttua asiaa. Ratkaisuja etsitään yhteiselle tavoitteelle tasavertaisina eri näkökulmia punniten ja asiatietoihin perehtyen. Parhaimmillaan kumppanuuspöydän osallistujat taustatahoineen lähtevät toimimaan kumppanuuspöydän tavoitteen eteen yhdessä sovittujen steppien mukaisesti.

Osa asioista on mahdollista toteuttaa nopeastikin, kun oikeat henkilöt tapaavat. Isommat asiat voivat vaatia laajaakin jatkotyötä ja kunnan päätöksiä.

Kumppanuuspöytä on pääsääntöisesti kunnan isännöimä, mutta kunnan edustaja/t työskentelevät pöydässä saman arvoisena kuin kaikki muutkin osallistujat,

Kumppanuuspöydällä ei ole päätöselinten toimivaltaa, mutta tarvittaessa sen lopputuloksia voidaan viedä päätöksentekoon.

Janakkalassa kumppanuuspöytä on yksi yhteiskehittämisen työvälineistä. Kumppanuuspöydän toiminta on aitoa vuorovaikutusta ja osallisuutta, keskustelua ja kuulluksi tulemista.

Näin toimii Janakkalan kumppanuuspöytä -ohjeet.

Tehdessäsi ehdotusta, huomioithan että kumppanuspöytään sopivat aiheet, jotka eivät ole yksin kunnan ratkaistavissa, vaan joiden eteenpäin viemiseksi tarvitaan eri osapuolia ja asukkaita.

Ehdota aihetta kumppanuuspöytätyöskentelyyn

Kaaviokuva kumppaanuspöyd'n toimijoista

Kuntaliiton kumppanuuspöydän rakennusopas

Pilotti 2021

Janakkalan kumppanuuspöydän käytännöt hiotaan 2021 yhdessä Hämeen Kylät ryn kanssa toteuteutetussa pilotissa. Pilotilla on rahoitus Leader-Linnaseudulta.

Kevään 2021 pilotin teemana on Miten vahvistamme kyliä kunnan elinvoiman osana?

Pilotti starttasi tammikussa ideahaulla, jossa etsittiin aiheita tai haasteita kumppanuuspöydän ratkaistavaksi. Ideoista valittiin kaksi pilotointiin parhaiten sopivaa ehdotusta ratkaistavaksi kumppanuuspöydän ääressä. Molemmat kumppanuuspöydät kokoontuvat kevään aikana 4-5 kertaa.

Pilottien aiheeksi valittiin:

Kylien lasten ja nuorten iltapäivät

Kylille lisää asukkaita

Lisätietoja pilotista: Kyläasiamies Elina Leppänen, Hämeen Kylät ry, 0400 944 868, kylaasiamies@hameenkylat.fi

Kaikki ideahakuun jätetyt ideat

 • Janakkalan kunnan pienten järvien ja vesistöjen rantaruoppaus. Olisiko mahdollista tehdä kunnan rahoittamana hankkeena, kyläläisten omina hankkeina paikallisesti (esim. yhdellä puolella järveä/rantaa), ohjausta ja opastusta hankehakuun, rahoitukseen jne.
 •  Miten saadaan kyliin muuttamaan uusia asukkaita? ( Miten löydetään kylistä myyntiin tontteja omakotitalorakentajille, valmiita taloja myyntiin ja vuokra-asuntoja sekä kesämökkiläisille mahdollisuus muuttaa pysyvästi asumaan Janakkalaan) Kaikkien näiden keinojen yhteismarkkinointi.
 • Kylien elinvoiman lisääminen lapsiperheille mahdollistamalla koulun iltapäivätoiminta ja harrastekerhot jokaiselle lapselle asuinpaikasta tai koulusta huolimatta. Koululaisten mahdollisuus osallistua iltapäiväkerhoon tai koulun järjestämiin harrastuksiin on riippuvainen siitä, kuuluko lapsi koulukuljetuksen piiriin vai ei. Kyläkouluilla ei koskaan täyty iltapäiväkerhojen vaatimusraja, koska tarjottava tuntimäärä kerholle on pienempi kuin taajamakouluissa, eivätkä kaikkien vanhemmat ehdi hakea lastaan ennen kerhon sulkeutumista. Näin pitkän matkan lapset eivät voi osallistua kerhoon, eikä kerhoihin saada tarpeeksi osallistujia toteutuakseen.
  Harrastuskerhoissa on sama ongelma: Jos viimeinen koulukuljetus lähtee ennen kuin kerho loppuu, ei lapsi voi osallistua, kun ei vanhemmat pysty häntä hakemaan ja kotimatka on liian pitkä tai vaarallinen itsekseen kuljettavaksi.Haasteen ratkaisussa vois hyödyntää seuraavia asioita:
  – Tarjota lapsille kuljetus taajamakoulun iltapäiväkerhoon, joka kestää pidempään
  – pitää koulussa vaikka esim kahta kerhopäivää, jolloin vasta kerhon jälkeen lähtee viimeinen koulukuljetus
  – hyödyntää kolmatta sektoria, kylän yhdistyksiä ja järjestökenttää kerhojen ja iltapäiväkerhojen järjestämisessä
  – hyödyntää työllistettyjä kerhojen ja iltapäiväkerhojen järjestämisessä
 •  Janakkalan matkailutoiminnan kehittäminen. Janakkalassa on useita kiinnostavia kohteita joista kotimaan matkailijat ovat kiinnostuneita: Puuhamaa, Kalpalinna, Kiipulan alue jne. Kaikki tuntuu kuitenkin pohjautuvan päiväkävijöihin ja yksittäisessä kohteessa käyntiin. Miten alueen vetovoimatekijät voisivat hyötyä toisistaan? Mitä kaikkea pitää löytyä, että vierailija jäisi alueelle pidemmäksi aikaa? Esimerkiksi puuhaamaan viereen tarvitaan karavaanareille matkaparkki missä voi yöpyä, Tervakosken, Kiipulan ja Kalpalinnan kolmioon voitaisiin rakentaa merkattu vaellus/maastopyöräreitti joka kiertelisi alueen hienossa maalaismaisemassa.
 • Kulttuurilla kylät kutsuu kaikki kylään koko kuntaan.Janakkalassa järjestetään paljon kulttuuri- ja taidetapahtumia eri yhdistysten toimesta.
  Tapahtumat on paljolti irrallaan toisistaan ja kunta on mahdollisten resurssien kanssa nissä mukana ( avustukset, tiedotttaminen jne. )
  Näiden kulttuuritapahtuminen ”yhteen vetäminen” ja saattaa alulle jokin vuosittainen kulttuurikello, jossa tapahtumia olisi suunnitellusti ympäri kuntaa ja ympäri vuoden.
  Tällä tavoin olisi mahdollisuus hakea esim. kunnan toimesta suurempaa hankerahaa taide- ja osallisuusteemoilla kokonaisuuden kehittämiseksi, myös miten kuljetuksia näihin tapahtumisiin voisi parantaa hiilijalajälki huomioiden.
 •  Panostetaan lapsiperheisiin ja säilytetään kyläkoulut. Tuetaan mahdollisia perhepäivähoitajia.
 •  Janakkalassa paljon esim virkistyskäyttöön soveltuvia vesistöjä. Rannat ovat kuitenkin niin rehevöityneet ja kaislojen valtaamat, että eivät houkuttele ketään. Niiden perkaaminen olisi monin tavoin upea juttu
  (2. samankaltainen ehdotus)
 • Kylien elinvoimaisuus lähtee ihmisistä, perheistä ja lapsista ja lasten yhdenvertaisuuden tukemisesta suhteessa taajamassa asuviin. Lapsissa ja perheissä on kunnan tulevaisuus. Kuntien houkuttelevuutta ja elinvoimaa voidaan lisätä tukemalla lasten ja perheiden hyvinvointia arjessa ja kouluissa, jotta Janakkalan kylät ovat vaihtoehtoinen asumispaikkakunta sitä harkitseville tai täällä jos asuville. Perheiden arki muodostuu hyvinvoinnin osa-alueista jotka tukevat niin perheiden toimivaa arkea, hyvinvointia sekä kasvavien lasten kauas katsovaa hyvinvointia. Kuntien elinvoima nivoutuukin mielestäni oleellisesti yhteen Janakkalan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa (2020-2023) kiteytettyihin muutostavoitteeisiin jotka ovat lasten ja nuorten yleisen terveydentilan paraneminen, fyysisen aktiviisuuden lisääntyminen, osallisuuden kokemuksen lisääntyminen ja ahdistuneisuuden vähentäminen. Jotta lasten ja nuorten tavoitteet toteutuvat kylissä ja lisäävät sitä kautta kylien elinvoimasuutta, ehdotan seuraavia ideoita:1)Toimivia kyläkouluja joihin ohjataan resursseja yhdenvertaisella tavalla suhteessa muiden koulujen oppilaisiin nähden.2) Kyläkouluissa harvemmin toteutuu iltapäiväkerhot ja/ tai liikuntakerhot joiden toteutuminen jossain muodossa (esim. joinain päivinä viikossa) olisi ensiarvoisen tärkeää monen pienen koululaisen ja perheen hyvinvoinnin tukemiseksi.
 •  Iltapäiväkerho myös kyläkoulujen yhteyteen koulukyyditys huomioiden niillä kenellä sille tarvetta. Sekä kerhon kesto huomioiden vanhempien työaika ja lasten pitkä iltapäivä koulun jälkeen.
 • Jalankulkureitit. Esimerkiksi Kuumolantie. Tietä sopisi leventää molempiin suuntiin, sekä rautatien puolelle että myös janakkalan kuumola talon puolelle. Näin siihen saataisiin kövely/pyörätie koko matkalle. Tai sitten kuumolantie sillan alta yksisuuntaiseksi kiipulan suuntaan ja toiseen suuntaan kulku menee ennen siltaa ylös sillalle keskustan suuntaan
 • Kylätaloista etätyökeskittymiä. Edellyttää toki sopivaa sijaintia.
 • Tervakoskella voisi toimia kyläoppaita. Meillä on ollut historiakierroksia, mutta siihen voisi liittää paljonkin asioita. Oppaan voisi saada tilaamalla eri tapahtumiin ja vaikka perhejuhliin. Voisi olla kierroksia ym. Opas voi jakaa erilaista markkinointimateriaalia. Tähän voisi yritykset saada mukaan. Ehkä interaktiivinen lähestyminen voisikin olla se juttu.
 • Kylien teiden kunnollinen perushuolto, kuopat pois rikkomasta autoja. Kunnan kaksinapaisuudesta luopuminen, tulee liian kaliiksi kehittää kahta taajamaa
 •  Haja-asutusalueille Indre kuntoon. Tiet korjattava eli kunnasta edelleen aktiivisesti käytävä Ely:n pakeilla. Kyliltä löytyy asiantuntijoita esittelemään ”monttujaan”. Tietoliikenne oikeasti toimivaksi koko Janakkalassa. Lounea on hyvä alku kehityksessä. Kyläkoulujen lähelle tontteja. Vapaa-ajanasuntoja voitava muuttaa vakinaiseen asumiseen sopiviksi. Asukkaita saa näillä keinoilla muuttamaan kuntaan.
 • Perustetaan Janakkalanseurat ry Janakkalanseurat Ry tekee tempauksia, myyntejä ja samalla paikkakunnan urheiluseurat saisivat yhtenäisen äänen. Seuraan kerättävä raha on tarkoitettu tukemaan seurojen toimintaa ja/tai maksamaan vähävaharaisten perheiden lasten seuramaksuja. Olen tällähetkellä rakentamassa kuntaan isoa yhden päivän avoimien päivien (seura, kunta, yritykset) tapahtumaa Janakkalan yrittäjien toimesta, yhteistyössä kunnan ja seurojen kanssa. Jokainen taho on kiinnostunut yhteistoiminnasta, ja toivoo että tämankaltaista toimintaa jatketaan tulevaisuudessakin. Kukaan ei ole vahva yksin, mutta yhdessä saadaan asioita tapahtumaan!! Ymmärtääkseni tämänkaltaiselle yhteistoiminnalle joka kannustaa liikkumaan, on mahdollisuus saada myös valtion tukea.
 • Kyläkoulujen iltapäiväkerhotoiminnan järjestäminen myös pienillä kouluilla
Henkilökuva.

Kuotola Jenni

maaseutuasiamies
Toimipaikka: Virastotalo, Harvialantie 7 B, Turenki

Päätoimialueena Hattulan, Janakkalan ja Riihimäen alueet.
Eu-tukihakemusten vastaanotto, käsittely ja tukineuvonta. Eläintenpitäjäksi ja pitopaikkojen rekisteröinti.
Lisäksi petoeläinvahinkojen korvausasiat koko yksikön alueella.
Janakkalan kyläasiat sekä maaseudun kehittäminen.

Postiosoite: Harvialantie 7B, 14200 Turenki
Puh. 03 680 1973
Puh. 050 564 3564
Soittoajat:
ma – pe klo 9:00 – 15:00
Jenni Kuotola