Valtuusto hyväksyi lisätalousarvion

Valtuusto päätti (14.9.) hyväksyä talousarvioon 2020 tehdyt muutosesitykset sekä merkitsi tiedokseen  muutosten vaikutukset tulos- ja rahoituslaskelmaan.

Vuoden 2020 talousarvio ei tule toteutumaan ennakoidusti. Korona on vaikuttanut alkuvuoden ajan merkittävästi kunnan toimintaan ja se näkyy talousarvion käyttötalous- ja rahoitusosan toteutumisessa. Koronan vaikutus tullee myös jatkumaan, joten ennakoinnista huolimatta, talousarviomuutostarpeita on varmasti tiedossa myös loppuvuoden aikana.

Euromääräisesti suurimpia muuttuvia tekijöitä alkuperäiseen talousarvioon nähden ovat verotulot (-2,3 milj. €) ja valtionosuudet (+3,8 milj. €). Käyttötalouden osalta esitetty muutosvaikutus on n. – 600 000 € toimintakatetta huonontava. Investointien osalta esitetään vähennettäväksi määrärahaa yhteensä n. 400 000 €.

Valtuusto hyväksyi myös Hopealahden asemakaavamuutoksen kaavaselostuksen ja kaavaehdotuksen.

Hopealahden kaavamuutoksen ehdotusvaiheen aineistot (kaavaehdotus, -selostus ja OAS) pidettiin nähtävänä 25.6.−14.8.2020. Kaavaehdotuksesta pyydettiin viranomaisten lausunnot ja osallisilla oli mahdollisuus jättää muistutuksensa. Kaavasta ei annettu lausuntoja eikä muistutuksia.

Kaavaehdotukseen ei tehty muita muutoksia, kuin että raideliikenteen tärinää koskeva suositusarvo muutettiin koskemaan koko korttelin 526 asuinrakentamista.

Valtuusto hyväksyi myös periaatteet  Jorma Saarenpään muistopalkinnon jakamisesta ja sopi, että sen perustamisesta päätetään vuoden 2021 talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Kokouksen pöytäkirja kaikkien pykälien osalta julkaistaan täällä.