Tervakosken ulkoilureitin ulkokuntolaitteisiin liittyvään kyselyyn saatiin 99 vastausta

Janakkalan kunnan liikunta-alueiden infrainvestoinneissa on vielä tälle vuodelle varattuna 15 000€ lähiliikuntapaikan päivitykseen. Tervakosken ulkoilureitillä on vanhoja ulkokuntoilulaitteita, joille olisi nyt tässä yhteydessä mahdollista saada päivitystä. Tervakosken urheilualueelle on lähivuosina toteutettu kuntoportaiden yhteyteen ulkokuntoilulaitekokonaisuus. Liikuntapalvelut halusi osallistaa kuntalaisia uusien laitteiden hankinnassa ja kysely oli avoinna kunnan nettisivuilla  22.9.-28.9.2022.

 

Tervakosken ulkoilureitin ulkokuntolaitteisiin liittyvään kysely herätti kiinnostusta ja siihen saatiin 99 vastausta. Kuvan mukaisten laitteiden päivittäminen uusin oli hyvä idea 92 vastaajan mielestä.

Tervakosken ulkoilureitin liikuntaväline

Tervakosken ulkoilureitin liikuntavälinet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastaajista suurin osa (91) asui Tervakoskella, loput vastaajat asuivat Turengissa (3) , muualla Janakkalassa (2) tai toisella paikkakunnalla (3). Suurin osa vastaajista (80) oli iältään 25-64-vuotiaita, yli 65-vuotiaita (11), 15-24-vuotiaita (7) ja 0-14-vuotiaita (1).

Vastaajille suunnittelualue oli pääasiassa tuttu ja sitä käytetään seuraavasti: 39,4% vastaajista käyttää aluetta 2-4krt/kk ja  37,4% vastaajista 2-4 krt/viikossa huhti-joulukuun aikana. Tammi-joulukuussa

aluetta käyttää 33,4% vastaajista 2-4krt/kk, 32% vastaajista harvemmin ja 21% 2-4 krt/viikossa.

 

Mitä mahdollisilta uusilta laitteilta toivottiin?

Oman kehon painon käyttäminen koettin tärkeäksi 83 % vastaajan vastauksissa.

Voimaharjoittelu painon kanssa osalta vastaukset jakautuivat niin, että 61% koki sen tärkeänä, mutta samaan aikaan 32% vastaajista ei pitänyt sitä tärkeänä.

Laitteiden haluttiin mahdollistavan harjoittelu erityisesti selkälihaksille (74% vastaajista) ja alaraajoille (55%). Rintalihasten ja olkapään osalta laitteiden toivottiin mahdollistavan harjoittelu 55% vastaajan vastauksissa. Avoimissa vastauksissa (11kpl) nousi eniten toive vatsalihaksiin kohdistuvan harjoittelun mahdollistamisesta (6kpl).

Muissa avoimissa vastauksissa (21kpl) oli paljonkin erilaisia toiveita ja ehdotuksia. Vastauksien sisällöt erosivat toisistaan ja ainoa asia, jossa vastauksien aiheet liittyivät samaan asiaan koskivat laitteita, jossa olisi paino apuna voimaharjoittelussa. Tämän tyyppisissä vastauksissa (6kpl) kerrottiin mm. toiveita siitä, minkä tyyppisiä painon kanssa tehtäviä laitteita toivottaisiin – näidenkin osalta vastauksissa oli hajontaa ja yhden tietyn valmistajan tai paikan laitteet tms. eivät nousseet esille.

 

Liikuntapalvelut kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita ja huomioi kyselyn tulokset, kun lähestyy palveluntarjoajia tarjouspyynnöllä. Kyseessä on pienhankinta, joka ei ylitä kansallista kilpailutuskynnystä.