Tekninen lautakunta: Turengin keskustakolmion asemakaavoitusta edistetään

Tekninen lautakunta päätti (5.11.), että Turengin keskustakolmion alueella ryhdytään asemakaavoitukseen kartalla esitetyllä alueella. Asemakaavan hyväksyminen edellyttää maankäyttösopimuksia. Turengin keskustakolmion kaava-alueen rajaus

Turengin keskustan kaavoitus on edennyt pienin askelin 2010-luvulla. Asemakaavoitus pohjautuu Turengin keskustan yleissuunnitelmaan, joka esiteltiin valtuustolle 26.5.2008. Yleistavoitteena on kaupan edellytysten parantaminen ja asumisen lisääminen ns. keskustakolmion alueella eli Turengintien, Harvialantien ja Tohvelantien rajaamalla alueella. Kunnanhallitus päätti 9.2.2015, että keskustakolmion asemakaava jaetaan kahteen osaan; pohjoiseen ja eteläiseen. Keskustakolmion pohjoisosan asemakaavan muutos on hyväksytty 2017. Eteläosan kaavoitus on niin ikään jaettu jo osiin, ja lounaisosan Meskun asemakaavamuutos on hyväksytty 2018. Muun osan asemakaavoituksen voidaan katsoa olevan edelleen vireillä.

Janakkalan Osuuspankki on toimittanut kuntaan 2.4.2019 aloitteen, jossa pankki esittää Turengin keskustassa omistamansa kiinteistön 165-432-43-1 Kukkaro asemakaavan muutoksen laadintaa. Aloite koskee lähinnä uuden liike- ja toimistorakennuksen rakentamista Osuuspankin tontille (kortteli 16, tontti 1). Lisäksi Turengin koulukeskushankkeen valmistelun yhteydessä on todettu, että Harvialantien (290) ja Koulutien risteykseen tarvitaan koulukeskuksen rakentuessa todennäköisesti uusia liikennejärjestelyjä, jotka edellyttävät niin ikään uuden kaavamuutoksen tekoa kyseisellä keskustakolmion alueella. Tekninen lautakunta päätti ryhtyä ko. alueen asemakaavamuutoksen laadintaan 14.5.2019 (§ 104).

Kiinteistö Oy Janakkalan Onnenlantin (RN:o 165-432-36-14) toimitusjohtaja on toimittanut kuntaan 1.10.2019 aloitteen, jossa tuodaan esiin ko. kiinteistön kehittämistä koskevia tavoitteita. Aloite huomioidaan asemakaavan muutosta valmisteltaessa ja esitettyjen tavoitteiden osoittamisen edellytyksiä tutkitaan hankkeen edetessä.

Keskustakolmion alueelle on esitetty kaavoitusaloitteita ja toimenpiteisiin ryhtymisestä on tullut pyyntö myös kunnanhallitukselta. Monien tahojen tahtotilasta ja hyvistä tavoitteista huolimatta keskustakolmion kehityksen suunta odottaa nyt ympäristöministeriön päätöstä Onnenlantin kiinteistön lunastusluvasta. Sitä ennen kaavoitusta ei voida juurikaan edistää. Todettakoon myös, että yksityisen maan asemakaavoitus ja siihen liittyvä maankäyttösopimusmenettely edellyttävät neuvotteluja ja kaavoitukseen liittyvistä asioista sopimista, kuten kunnalle aiheutuviin kaavoitus- ja yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin vastaamisesta. Kaavoitus- ja sopimusmenettelyyn ryhtyminen on vapaaehtoista.

Keskustakolmion asemakaavoituksessa on mahdollista edetä päivittämällä keskustan eteläosan asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) vastaamaan kaavoitustarpeiden tämän hetkistä laajuutta. Lisäksi on aloitettu laatimaan Turengin keskusta-alueen liikenneselvitystä (Trafix Oy, 19.3.2018) täsmällisempi suunnitelma tämän kaavamuutoksen kohteena olevasta Harvialantien osuudesta, mahdollisesta Koulutien uudesta kiertoliittymästä sekä kaavamuutokseen sisältyvien kortteleiden sisäisestä liikenteestä.

Teknisen lautakunnan pöytäkirja julkaistaan täällä.