Tekninen lautakunta: Mallinkaistenjärven kaavaluonnos nähtäville

Tekninen lautakunta hyväksyi (19.5.) yleisesti nähtäville asetettavaksi Mallinkaistenjärven ranta-asemakaavan kaavaselostuksen sekä kaavaluonnoksen.

Kaava-alueelle on osoitettu luonnoksessa nykyisen vähäisen rakennuskannan lisäksi 16 uutta lomarakennuspaikkaa. Maankäytölliset muutokset kohdistuvat pinta-alaltaan n. 7,4 hehtaarin laajuiselle alueelle, muuttuvan maankäytön osuuden ollessa tällöin n. 5,2 % kaavan kokonaispinta-alasta. Virkistyskäytössä olevat laavut on jätetty korttelialueiden ulkopuolelle ja pysäköintialueita on osoitettu niiden lähistölle sekä etenkin Kahilahteen, Hirvisalon saareen kulkemisen helpottamiseksi. Alueen luontoarvot on turvattu kaavamerkinnöin ja -määräyksin.

Ranta-asemakaavalla varautuu rakentamisalueeksi yhteensä n. 800 metriä rantaa (n. 250 m + 250 m + 300 m), mikä on n. 10,7 % Välskärinmaan tilan kokonaisrantaviivasta (7,5 km). Rakentamisalueiden väliin jää virkistyskäyttöön varatut alueen osat: lähteen paikka suoja-alueineen sekä Karkkuniemi laavuineen. Karkkuniemen rakentamisesta vapaan alueen rantaviivan pituus on yli 500 metriä. Tämän lisäksi kaava-alueelle jää yhtenäistä rakentamisesta vapaata rannanosaa uudisrakentamisesta huolimatta n. 6 km verran erityisesti luontoarvojen ja maiseman kannalta arvokkaammiksi katsottavilta alueilta.

Kaavaselostus ja -luonnos löytyvät kokouksen esityslistan ja pöytäkirjan liitteistä.