Maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen luvan myöntäminen

Janakkalan kunnan lupajaosto on 2.11.2021 päättänyt myöntää luvan maa-ainesten ottoon Heikki Sauvalalle. Lupa liittyy maa-ainesten ottoon yhteensä 120 518 kiintokuutiometrin (k-m3) edestä Janakkalan kunnan Vähikkälän kylässä tilalla Kartano RN:o 165-428-2-470. Lupa on voimassa 10 vuotta.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 12.11.2021 – 20.12.2021 Janakkalan kunnan verkkosivuilla ja ilmoitustaululla. Päätöksestä tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella hallintovalituksella. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. Hakemusasiakirjat ovat saatavilla Janakkalan kunnan kirjaamosta.

Päätökset löytyvät Lupajaoston 2.11. kokouksen (27 ja 28 §) alta.

Janakkalassa 12.11.2021

Martti Kujansuu
vs. ympäristöpäällikkö
puh. (03) 680 1295