Kuulutus vireillä olevasta maa-aines- ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemuksesta

Heikki Sauvala on 3.5.2021 toimittanut Janakkalan lupajaostolle maa-aineslain 4 a §:n mukaisen yhteiskäsittelyhakemuksen hiekan ja sora-ainesten ottamiseen sekä kivenmurskaukseen Janakkalan kunnan Vähikkälän kylään tilalle RN:o 165-428-2-470. Lupahakemuksella haetaan otettavaksi 87 600 m3:ta noin 1,5 hehtaarin alueelta 10 vuodessa. Ottoalue sijaitsee Valajärven (0469251) 2. luokan pohjavesialueella. Otto- sekä toiminta-alueet ovat entisen soranottoalueen vieressä.

Hakemus sisältää selvityksen toiminnasta syntyvistä päästöistä, jätteistä sekä toiminnan riskeistä. Lupaa haetaan toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta. Hakija hakee samanaikaisesti toista maa-aineslupaa samalle tilalle.

Kuulutus pidetään nähtävillä 26.5.2021 – 5.7.2021 Janakkalan kunnantalon ilmoitustaululla. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä ympäristötoimistossa ajanvarauksella (os. Juttilantie 1, TURENKI).

Asianosaisilla eli niillä, joiden oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee, on mahdollisuus tehdä muistutus. Myös muilla on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta. Hakemusta koskevat mahdolliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena viimeistään 5.7.2021 Janakkalan kunnan lupajaostolle osoitteeseen Juttilantie 1, 14200 TURENKI tai sähköpostilla kirjaamo@janakkala.fi.

Mahdolliseen muistutukseen on merkittävä muistutuksen tekijän nimi ja postiosoite. Muistutuksessa on ilmoitettava kiinteistön nimi ja rekisterinumero asian koskiessa muistutuksen tekijän kiinteistöä. Muistutus on allekirjoitettava ja allekirjoitus selvennettävä.

Lisätietoja antaa vs. ympäristötarkastaja Martti Kujansuu, p. (03) 680 1295.

JANAKKALAN LUPAJAOSTO

 

Sijaintikartta