Kuulutus päätöksestä: Puurokorvenmäen ottoalueen tarkkailumääräysten muuttaminen, Niemisen Sora Oy ja Jul-Atte Oy

Niemisen Sora Oy ja Jul-Atte Oy ovat 30.9.2022 toimittaneet Janakkalan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle muutoshakemuksen koskien voimassa olevia maa-aines- ja ympäristönsuojelulain mukaisia lupia (Ympltk. 10.10.2013 § 51 ja § 52). Muutoshakemus koskee tarkkailusuunnitelmaa / lupamääräyksiä 27-28 (ympäristölupa) ja 19-21 (maa-aineslupa).

Hakemus koskee Puurokorvenmäellä, kiinteistöllä 165-425-1-258, Kirkkoportintien varressa (Kirkkoportintie 621) sijaitsevaa maa-ainesten ottoaluetta. Kiinteistö ei sijaitse pohjavesialueella.

Vs. ympäristösuunnittelija on tehnyt asiassa päätöksen 11.11.2022 (viranhaltijapäätös 1/2022).

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Toiminnan vesiin kohdistuvia vaikutuksia tulee jatkossa tarkkailla seuraavasti:
– Pohjaveden laatua ja korkeutta seurataan kahdesta kaivosta kiinteistöillä Anttila 1:103 ja Erkkilä 1:43.
– Pintavesinäytteet ja mahdollisuuksien mukaan virtaamamittaus otetaan kahdesta laskeutusaltaasta (allas 1 ja uusi allas 2) ja altaiden jälkeisestä ottoalueen itäpuolella olevasta ojasta (ojapiste 1 ja 2).

Nähtävillä olo

Päätös liitteineen ja päätöstä koskeva kuulutus pidetään nähtävillä kuulutusaikana 11.11.– 18.12.2022 Janakkalan kunnan internetsivuilla www.janakkala.fI > ajankohtaista > kuulutukset.

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Viimeinen valituspäivä on 18.12.2022.

Viranhaltijapäätös 11.11.2022

Viranhaltijapäätös 11.11.2022 LIITE

Kuulutus päätöksestä 11.11.2022